Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU)

 

Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU)

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Len

 

 

Druhy a stupně integrace (=propojení)

Druhy mezinárodních integrací

 • Federalistická – seskupuje se politicky (př. USA)
 • Funkcionalistická – seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

 

Stupně integrací

 • Zóna volného obchodu – členské státy mezi sebou odstraňují cla, ale vůči nečlenům užívá, každý stát svůj vlastní celní sazebník

 

 • Celní unieodstraňují cla mezi členy a vůči nečlenům mají společný (jednotný celní sazebník)
 • Společný trh – dále se rozšiřuje volný pohyb zboží, služeb, výrobních faktorů (práce-zaměstnáváni cizinci, vycestovat bez víza…)
 • Hospodářská unie – sjednocení na úrovni národního hospodářství (př. daně, zákony, rozpočet EU)
 • Měnová unie – jednotná měna (ne všechny státy EU jsou členy měn. unie)
 • Politická unie – státy se sjednotí v 1 federativní stát, vůči nečlenům vystupuje jako jeden stát (př. USA)

 

 • Vývoj evropské integrace od Beneluxu po EU

Důvody vzniku:  – po 2. Světové válce byla Evropa ekonomicky i hosp. zničena

– státy se snažily o obnovení ekonomiky, zabránit další válce, zajistit výroby
nejdůležitějších produktů

 

1948    Benelux – Belgie, Nizozemí, Lucembursko vytvořili celní unii

1950    Schumanova deklarace – návrh na sjednocení Evropy

1952    ESUO (Evropské sdružení uhlí a oceli) – Benelux, Francie, Německo, Itálie

– cílem byl společný trh s uhlím, koksem, ocelí, železnou rudou

1957    Římské smlouvy         EHS – evropské hospodářské sdružení (zakladatalé jako ESUO)

EUROATOM – evropské společenství pro atom. Energii

1967    ES (Evropské společenství) = ESUO+EHS+EUROATOM

V 60. letech – mezi státy ES vytvořena celní unie

ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) – V.Brit, Norsko, Šved.,Island, Lichte, Švyc.

1973    (ES) rozšířeno o Anglii, Dánsko, Irsko

1979    (ES) první přímé volby do Evropského parlamentu

1985    V Schengenu podepsána smlouva o volném pohybu lidí
1987    uzavřen Jednotný evropský pakt o volném pohybu zboží a kapitálu

1992    Maastrichtská dohoda ES–)EU

            Konvergenční kritéria (podmínky pro vstup dalších zemí do EU)

 1. míra inflace (nesmí překročit 1,5 % nad průměr inflace 3 nejlepších členů EU)
 2. zadluženost státu (nesmí být vyšší než 60 % HDP státu)
 3. roční schodek stát. rozpočtu (nesmí překročit 3 % HDP)
 4. úroková míra (nesmí se odchýlit více než 2 % od úrok. m. 3 nejlepších)
 5. min. 2 roky před vstupem musí stát prokázat měnovou stabilitu a nesmí
  devalvovat svoji měnu (=oficiální znehodnocení měn. kurzu)

1995    vstup Švédska, Finska, Rakouska

1999    euro v bezhotovostní formě

2002    euro bankovky a mince v hotovostní formě

2004    vstup ČR do EU

 

3 pilíře EU

 • Rozvoj ekonomické spolupráce = spol. trh a měnu
 • Spolupráce v oblasti soudní a vnitřních věcí (výzkum, věda…)
 • Společná zahraniční a bezpečnostní politika

 

 • Symboly EU

Evropská vlajka – 12 hvězd v kruhu symbolizuje ideál jednoty, solidarity a harmonie mezi
národy Evropy

Evropská hymna – Melodie je převzata z Deváté symfonie L. van Beethovena (Óda na radost)

Motto EU – „Jednotná v rozmanitosti“

 

 • Orgány EU

Evropský parlament – sídlo Štrasburk (dále i Brusel a Lucembursko

– poslanci členských zemí, voleni přímými volbami na 5 LET

– FUNKCE: rozpočtová, kontrolní, legislativní (navrhovat zákony)
– přijímá rozpočet EU, schvaluje právní předpisy

 

Evropská rada – sídlo Brusel,

– nejvyšší představitelé států
– FUNKCE: nemá legislativní pravomoc, stanovuje zákl. pol. Směry

systém rotujícího předsednictví  ( každá půl rok je předsedou 1 premiér)

 

Rada EU (rada ministrů)  – ministři, nemá stálé členy, kvalifikovaná většina 352 hlasů

–  FUNKCE: schvaluje zákony, schvaluje rozpočet

– systém rotujícího předsednictví

 

Evropská komise – sídlo Brusel

 -28 komisařů na 5 let, předsedu a komisaře schvaluje Evrop. parl., BRUSEL

předsedu jmenuje Evropská rada

– FUNKCE: navrhuje nové zákony, uvádí do praxe a dohlíží na dodržování
spravuje rozpočet, reprezentuje EU na mezinárod. Scéně

 

Soudní dvůr EU– sídlo Brusel

 – 1 soudce za každý členský stát, 8 generálních advokátů, jmenování na 6 let

–  SÍDLO Lucemburk, 28 členů
– FUNKCE: dohlíží na dodržování práv

 

Účetní dvůr – sídlo Lucembursko,

-1 člen z každé členské země na 6 LET, jmenuje je Rada EU

– FUNKCE: dohlíží na financování činnosti EU

 

ECB – odpovídá za provádění měnové politiky, cílem je cenová stabilita

 

 • Rozpočet EU

 Příjmy

1) příspěvky členských států (výše se odvíjí od HDP členských států)

2) clo (část cla)

 Výdaje

1) zemědělská politika (dotace do zemědělství)

2) strukturální fondy (podpora rozvoje regionů)
– Rozpočet EU se schvaluje na 7 let.

– cíl = snižovat rozdíly mezi vyspělejšími a zaostalejšími regiony


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy