Kalkulace, kalkulační vzorec, rozpočty, náklady

 

Otázka: Kalkulace, kalkulační vzorec, rozpočty, náklady

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Jan Franek

 

 

Kalkulace

 • = stanovuje NÁ na 1 kalkulační jednici

 

Kalkulační jednice = výkon, stanovený množstvím, časem nebo jinak (např. 1 kg, 1 ks, 1m³,  1 souprava)

 

Členění NÁ:

1) a) přímé – jsou přímo zjistitelné na jednotku výkonu (spotřeba zákl. materiálu, mzdy výrobních dělníků, pojistné z mezd výrobních dělníků 35%)

1) b) nepřímé – nepřímo zjistitelné na jednotku výkonu (spotřeba kancelářských potřeb, mzdy administrativních pracovníků, cestovné, úroky, nájemné, opravy, spotřeba energie)

2) NÁ podle doporučeného kalkulačního vzorce

 

Členění kalkulace:

 • předběžná – sestavuje se před zahájením výroby, jsou zde uvedeny předpokládané NÁ na jednotku
 • výsledná – sestavuje se po skončení výroby (nebo k určitému dni), jsou zde uvedeny skutečné NÁ na jednotku

 

Předběžná kalkulace           

 • normová
 • operativní
 • plánovaná
 • propočtová   

 

Kalkulační vzorec:

 • přímý materiál (zákl. materiál, který tvoří podstatu výrobku)
 • přímé mzdy (mzdy výrobních dělníků)
 • ostatní přímé NÁ (pojistné)
 • výrobní režie (nepřímá NÁ vzniklé ve výrobě; např. NÁ na opravu, spotřeba energie, odpisy, mzdy administrativních pracovníků..)

VLASTNÍ NÁ VÝROBY

 • zásobovací režie (nepřímé NÁ vzniklé v zásobování; např. spotřeba benzínu, odpisy skladů, mzdy skladníků, dopravné, obaly..)
 • správní režie (nepřímé NÁ vznikají při správě a řízení podniku; např. cestovné, odpisy budov, spotřeba režijního materiálu, nájemné, úroky..)

= VLASTNÍ NÁ VÝKONU

 • odbytové NÁ (přímé NÁ odbytu; zabalení každého výrobku)
 • odbytová režie (nepřímé NÁ vzniklé v odbytu; např. odpisy, mzdy režijních pracovníků, propagace, cestovné..)

= ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁ VÝKONU

 • zisk (zpravidla se stanovuje jako rozdíl prodejní ceny a úplných vlastních NÁ výkonu, ovlivňuje ho konkurence, trh, vztah nabídky a poptávky)

= PRODEJNÍ CENA (bez DPH)

+ DPH

= PRODEJNÍ CENA VČETNĚ DPH

 

Využití kalkulací 

pro stanovení prodejní ceny výrobku

př.:      úplné vl. NÁ výkonu  1.200,-

+ zisk                          500,-

prodejní cena              1.700,-

+DPH 19%                 323,-

celková PC                 2.023,-

pro ocenění výkonů hospod. středisek, tzv. vnitropodniková cena

 

př.:      nedokončená výroba se oceňuje vlastními NÁ výroby (= přímý mat., mzdy, ostat. př. NÁ, výrobní režie)

výrobky se oceňují vlastními NÁ výkonu (= vl. NÁ výroby + zásobovací a správní režie)

 

Kalkulace přímých NÁ

– přímý materiál

→ podkladem jsou THN (technicko-hospodářské normy) spotřeby materiálu / 1 výrobek

 

Kalkulace nepřímých NÁ

– jsou nepřímo zjistitelné

 

Techniky kalkulace:

 • a) prostým dělením (1 druh výrobku)
 • b) dělením s poměrovými čísly (stejnorodé výr., např. učebnice)
 • c) přirážková (různorodé produkty)

 

a) Kalkulace prostým dělením

– uplatnění v podnicích se stejnorodou výrobou (např. elektrárna, vodárna, plynárna)

rozpočet nepřímých NÁ / plán výroby (= RZ – rozvrhová základna)

 

b) Kalkulace pomocí poměrových čísel

– použití u fy, které vyrábí stejnorodé výrobky lišící se od sebe pouze rozměry, tloušťkou, velikostí, kvalitou,..

– jeden z výrobků se zvolí za základní

– na tento výrobek se přepočte výroba všech ostatních výrobků pomocí poměrových čísel

 

POLOŽKY NÁ MAT 1 MAT 2 MAT 3
Přímý mat. 28, 40,- 39, 60,- 25, 20,-
Přímé mzdy 12,- 14,- 10,-
Ostat. př. NÁ 4, 20,- (35% z 12,-) 4, 9,- 3, 5,-
Režijní NÁ 8, 13,- rež.ná na výr. učeb.=6,5 * 1,25

RZ

9, 75,- (6,5 * 1,5) 6, 50,- (6,5 * 1)
Celkem NÁ 52, 73,- 68, 25,- 45, 20,-

 

Pomocná tabulka:

VÝROBKY PLÁN. VÝROBY POMĚR. ČÍSLO SLUVENÉ JEDN.
MAT 1 10.000,- 1,25 12.500,-
MAT 2 8.000,- 1,5 12.000,-
MAT 3 15.000,- 1 15.000,-
Celkem 33.000,- x 39.500,- = RZ

 

c) Kalkulace přirážková

– využití u fy, kde se vyrábí nákladově různorodé výrobky

– abychom mohli zjistit podíl režijních NÁ na příslušné kalkulační jednici, použ. vzorec režijní přirážky

rozpočet režijních NÁ (VR, SR)

RZ

(př. mzdy, př. mat., př. mzdy + př. mat.)

 

Výsledná kalkulace

– zjištění skutečných NÁ na kalkulační jednici

 

Rozpočty

= plán nákladů a výkonů na celý objem výroby na určité období

– zákl. nástrojem rozpočtů je rozpočet NÁ hospodářských středisek na měsíc

 

Náklady

a) přímé

 • lze je přesně stanovit na jednotku výkonu = kalkulační jednici
 • spotřeba přímého mat., přímé mzdy
 • potřebujeme THN a plán výroby (cenu)

b) nepřímé – nelze je přesně stanovit na jednotku výkonu

 • odpisy DM, platy technickohospodářských pracovníků, NÁ na logistiku (celkové zabezpečení podniku), spotřeba energie, opravy a udržování, spotřeba vody, cestovné, reklama, výkon spojů, úroky)

 

Rozpočty přímých NÁ

rozpočet spotřeby zákl. mat. = THN / jednotku * cena / jednotku * Q (celk. počet plán. objemu výroby)

rozpočet mezd výrobních dělníků = výk. norma času * HMT * objem výr. plán.

rozpočet ostatních př. NÁ = 35% z mezd výrobních dělníků

 

Rozpočet nepřímých NÁ

 • podle technickohospodářských norem se rozpočtují
 • dají se přesně vypočítat (odpisy)
 • podle minulého období

 

Kontrola rozpočtu

– provádí se porovnáním s FÚ (skutečné NÁ) a vykazujeme úsporu nebo překročení

 

V případě, že se mění skutečný objem výroby oproti plánovanému, je třeba rozpočet přepočítat – přepočítat pouze u přímých NÁ – režijní se nepřepočítávají (neupravují) – pouze pokud známe podmínky, tak se přepočítají

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy