Komerční banky – otázka z ekonomie

 

Otázka: Komerční banky

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): AMME

 

 

 

 

 

 

– o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

– hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku

– zisk je dán úrokovým rozpětím
– dalším příjmem bank jsou poplatky za služby např.: za vedení účtu, zprostředkování plateb, plateb. karty

– některé banky vydělávají více na poplatcích než na úrokových rozpětích

o podmínky, které musí žadatel splnit, aby mohl žádat o povolení založit banku :

– jde o právnické osoby se sídlem v ČR založené jako a.s.

– poskytují úvěry

– mají licenci od ČNB

– přijímají vklady od veřejnosti

 

 

Základní funkce obchodních bank

– shromaždovat vklady

– poskytovat úvěry

– poskytovat další bankovní služby

(např.: provádět platební styk, směnárenská činnost, poskytovat záruky)

 

a) Shromaždují vklady (pasivní úvěrové operace)

– banka přijímá vklady od občanů a firem a stává se dlužníkem

– tyto vklady dělíme z hlediska :


1) Termínovaného

a) termínované vklady
– na pevný termín nebo s výpovědní lhůtou (vkladní knížky s výpovědní lhůtou, stavební spoření )
– tento zdroj je pro banku stabilnější a proto je úročen vyšším procentem
b) netermínované
vklady
– klient může svůj vklad kdykoliv vybrat, proto je úročen nízkým procentem

(např.: bankovní účet podnikatelů, sporožiro, některé vkladní knížky)


2) Měny

a) korunové (v Kč)

b) devizové (v cizí měně)

– banky mají i jiné zdroje než jsou vklady občanů a firem :

a) úvěry od CB

b) úvěry od ostatních bank

c) emise bankovních obligací

d) emise hypotečních zástavních listů

 

 

B) Poskytují úvěry ( aktivní úvěrové operace )

– banka poskytuje úvěry, vystupuje v aktivní roli věřitele

– klient nemá na úvěr právní nárok, je to smluvný vztah mezi ním a bankou

 

 

– banka při poskytování úvěru sleduje 2 cíle :

1) Výnosnost
– banka musí stanovit takové úroky, aby vydělala a přitom to nesmí být tak vysoký úrok, aby jej firmy či občané byly schopni zaplatit

– úrok může být stanoven pevný nebo pohyblivý

 

2) Návratnost
– banka se musí zajistit proti případnému nesplacení závazku dlužníka

o než poskytne banka klientovi úvěr prověřuje si :

– bonitu klienta = schopnost a ochota dostat svým závazkům, jeho majetkové poměry

– podnikatelský záměr = nač si bere podnikatel úvěr

– likviditu = schopnost přeměny majetku na hotové peníze

o dále banka poskytuje záruky ve formě :

– zástavy nemovitosti – hypoteční úvěr

– zástavy movitosti – cenné papíry, stroje zásoby

– ručitel – u občanských půjček atd.

 

 

Druhy úvěrů

1) Krátkodobí se splatností do 1. roku

– Kontokorentní úvěr – kombinace běžného účtu s možností čerpat krátkodobí úvěr

– Eskontní úvěr – odkoupení směnky klienta před dobou splatnost

– Akceptační úvěr – banka neposkytne klientovi přímo peníze, ale akceptuje cizí směnku vystavenou klientem (tyto úvěry dává banka jen nejlepším klientům)

– Revolvimový úvěr – banka umožní klientovi opakované čerpání úvěru (nemusí vždy sepisovat novou smlouvu) podmínkou je splacení předešlé půjčky

– Lombardní úvěr – úvěr jištěný zástavou movité věci ( zboží, stroje, cenné papíry,..)

 


2) Střednědobé a dlouhodobé

– splatnost od 1 do 10ti let (výjimečně delší)

– hypoteční úvěr – jištěný zástavou nemovitosti

– emisní úvěr – spojený s emisí dlouhodobých cenných papírů

spotřební půjčky občanů

– jakmile banka poskytne žadateli úvěr, kontrola dlužníka nekončí, banka průběžně kontroluje splátky úvěru a úroku a dále zda půjčené peníze byly využity na účel, na který byla sepsaná úvěrová smlouva

 


3) Poskytují další bankovní služby

(platební styk, směnárenská činnost,..)

– osoba, která má u banky otevřený účet, může použít toto depozitum k zaplacení svých závazků

 


Zásady bankovních operací

– bankovní likvidita

– bankovní ziskovost

– bankovní jistota (bezpečnost)

 


a) Bankovní likvidita

– banka musí být schopna v kterémkoli okamžiku vyplatit vkladatelům uložené peníze, a proto si musí vytvářet rezervy pohotových plateb prostředků (centrální banka stanovuje ostatním bankám pravidla likvidity)

 


b) Bankovní ziskovost

– cílem obchodních bank je dosahování zisků a proto se snaží dosahovat max. výnosů při minimálních nákladech
– rozdíl mezi výnosy a náklady představuje hospodářský výsledek
– zisk nebo ztrátu ze zisku banka odvádí daň do ostatního rozpočtu

 


c) Bankovní jistota

– zákazník musí mít k bance důvěru
– banka se musí vyhnout velkému riziku
– musí brát v úvahu úvěrové, kurzové, inflační a politicko-ekonomické riziko
– banka se snaží tyto rizika minimalizovat

– ČNB je oprávněna určovat a vyhlašovat pravidla obezřetného podnikání osob

 


Bankovní produkty (služby)

– zakládání a vedení účtů

– bezhotovostní platební styk domácí i zahraniční

– platební karty

– vkladní knížky
– šeky

– homebanking – zprostředkování obchodu s CP

– internetbanking
– phonebanking
– směnárenská činnost
– devizové operace
– zprostředkování obchodů s CP pro klienty
– uložení cenností v trezorech a bezpečnostních schránkách

– poradenské a informační služby


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy