Marketingový informační systém – maturitní otázka

marketing

 

Otázka: Marketingový informační systém

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Jeniicek

 

 

Z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině vyjadřuje děj, pohyb, akci. Je to systém vytvořený za účelem shromažďování, analýzy a vyhodnocování informací o trhu, které jsou nezbytné pro kvalitnější plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových činností.

 

Každý podnik si vytváří svůj vlastní MIS na základě informací:

 • a) interních (z účetnictví a statické evidence, rozborů ekonomické činnosti, přehledu o tržbách atd.). Informace z těchto zdrojů jsou levné, snadno dostupné, ověřitelné a mají široké využití.
 • b) externích (ze statistických ročenek, přehledů vydávaných vládou, odborných časopisů a publikací, od výzkumných agentur apod.). Podávají údaje o demografických, ekonomických, sociálních a jiných aspektech života společnosti příslušného státu.

 

MARKETINGOVÝ VÝZKUM

 • Důležitou funkcí marketingového výzkumu je pomoci podnikovému marketingu předpovědět chování a jednání trhu, konkurence, prostředí a zejména zákazníků a snížit podnikatelské riziko.
 • Marketingový výzkum není průzkum trhu (ten je jen jednou z částí marketingového výzkumu), ale souhrn aktivit, které zkoumají všechny části marketingové praxe včetně trhů, výrobků, distribučních cest, cen, chování zákazníka.

 

Výzkum se skládá z pěti základních kroků:

 • 1. definování problému (co chci zjistit)
 • 2. plán výzkumu (kdy, kde a jak získáme informace)
 • 3. sběr informací (součástí je např. průzkum trhu)
 • 4. analýza údajů
 • 5. závěry a doporučení

 

Definování problému

První a důležitý krok při marketingovém výzkumu. Tento krok obsahuje specifikaci problému, který má být prostřednictvím výzkumu řešen a určení příslušných informací, kterých bude zapotřebí. Bez jasného definování problému a příčin jeho vzniku se stává výzkum většinou bezcenným. Specifikace problému a jejich odhalení umožní lépe stanovit další postup výzkumu.

 

Plán výzkumu

Dalším krokem je užší specifikace potřebných informací a sestavení projektu získání potřebných informací a dalšího postupu. Nejdříve je obvykle potřeba zjistit a shromáždit základní informace o podstatě problému. Tento výzkum nazýváme předběžným výzkumem. Ten umožní vytvořit jasnější hypotézu a konkrétnější plán směru dalšího výzkumu. Příslušné informace lze zjistit studiem odborné literatury, časopisů či jiných publikovaných zdrojů, ve kterých jsou zjišťovány údaje relevantní k předmětu výzkumu. Dalším zdrojem informací může být konzultace s osobou do problému zasvěcenou a mající zkušenosti v dané oblasti. V marketingovém výzkumu se využívá rovněž analýzy případových studií tj. obdobných situací, které se udály v minulosti. Poté, co byl zpracován projekt výzkumu, určeny informace, které bude potřeba získat, postupy jejich zjištění a ověření, je možné přistoupit ke třetímu kroku a tím je sběr, tj. zjišťování údajů.

 

Sběr informací

Podle zdrojů rozlišujeme informace na:

 • a) primární
 • b) sekundární

 

Primární údaje

 • Firma je získává na základě marketingového výzkumu, který je časově a finančně náročný. I tyto informace musí být objektivní, relevantní (podstatné), nezkreslené a přesné.

 

Sekundární údaje

 • Jsou to údaje, které již byly zjištěny a zpracovány pro jiný účel.
 • Výhody:
  • úspora času
  • nižší náklady
  • snadnější dostupnost
 • Nevýhody:
  • použité informace nemusí být přesné a objektivní a nemusí vždy plně odpovídat potřebám naší studie

 

Metody výzkumu

1. Pozorování

 • Při pozorování výzkumník zaznamenává skutečné chování a jednání, a to buď osobně nebo pomocí elektronických přístrojů.
 • Například pomocí průmyslových kamer se zjišťuje zájem zákazníků o výrobky určité firmy a výrobky jejích konkurentů, nebo jakou pozornost vzbudila nová reklamní tabule či četnost průjezdu automobilů na komunikaci, kde je uvažováno o výstavbě motorestu…
 • Nevýhoda: – neposkytuje informace o názorech a motivech chování zákazníků

2. Průzkum

 • Je nejrozšířenější metodou. Umožňuje získat informace o motivech, názorech a preferencích. zákazníků.
 • Průzkum se uskutečňuje prostřednictvím dotazníků a vhodně zvoleného kontaktu s nositeli informací (pohovor či písemný dotazník).
 • Při jeho sestavování je třeba dávat pozor na správné sestavení.
 • Špatně sestavený dotazník může zpochybnit získané informace, které nemusí odpovídat cílům a potřebám průzkumu.

 

Reklama

 • Jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje.
 • Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.
 • Je také známá pod moderním pojmem marketingová kampaň – tento výraz se používá, když obchodník (obecněji nabízející) využije několik komunikačních kanálů zároveň nebo jejich kombinaci. Například rozhlasová reklama může vysvětlovat televizní spot apod.

 

Podle kategorie

 • Reklama orientovaná na spotřebitele – má za úkol získat nové zákazníky a posílit „věrnost“ stávajících uživatelů
 • Reklama orientovaná na produkt – snaží se zvýšit odbyt výrobků, popř. oznamuje zavedení nového produktu na trh
 • Reklama orientovaná na trh – snaží se oslovit určitou „cílovou skupinu“ uživatelů
 • Reklama orientovaná na vlastní podnik – pokouší se změnit image firmy v očích veřejnosti
 • tvorba zisku
 • tvorba silné značky
 • zvýšení poptávky
 • posílení pozice na trhu
 • zlepšování pověsti firmy – pozitivní image
 • motivace vlastních pracovníků
 • rozšíření distribuční sítě

 

Podle účelu

 • Informativní reklama (informuje o nových produktech, akcích,…)
 • Přesvědčovací reklama (dává důraz na značku, podněcuje zákazníky k rychlé koupi)
 • Připomínací reklama (připomíná, kde si určitý výrobek mohou zákazníci koupit, nebo do kdy si ho mohou koupit)
 • Reklama na důležité věci, jako např.na třídění odpadků

 

Cíle reklamy

SWOT analýza

SWOT-
analýza

Interní analýza

S: Silné stránky

W: Slabé stránky

E
x
t
e
r
n
í

a
n
a
l
ý
z
a

O: Příležitosti

S-O-Strategie:
Vývoj nových metod, které jsou vhodné pro rozvoj silných stránek společnosti (projektu).
W-O-Strategie:
Odstranění slabin pro vznik nových příležitostí.

T: Hrozby

S-T-Strategie:
Použití silných stránek pro zamezení hrozeb.
W-T-Strategie:
Vývoj strategií, díky nimž je možné omezit hrozby, ohrožující naše slabé stránky.

Metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). Díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti.

Při aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky chápany jako analýza současnosti, příležitosti a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje…

Výstupem kompletní analýzy SWOT je chování společnosti, která maximalizuje přednosti a příležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy