Obchodní společnosti – otázka z ekonomie (2)

 

   Otázka: Obchodní společnosti

   Předmět: Ekonomie, Finance, Právo, Podnikání

   Přidal(a): Maky

 

 

Právní úprava 

 • Zákon o obchodních korporacích
 • Občanský zákoník (právnické osoby)
 • Živnostenský zákon
 • Zákon o účetnictví
 • Daňové zákony (přímé a nepřímě daně)
 • Zákoník práce (pracovně právní vztahy)

 

Základní pojmy 

 • Právní formy podnikání
  • Korporace = právnická osoba tvořená společenstvím osob (FO, PO)
  • Obchodní korporace = obchodní společnosti a družstva
  • Obchodní společnost – právnická osoba, založená společníky s cílem podnikat
  • Družstvo – společenství osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů, nebo za účelem podnikání
 • Firma –  jméno (název), pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku
 • Obchodní závod = provozovna = majetek k podnikání
 • Vklad společníka = peněžní hodnota majetku vloženého do společnosti (peníze, věci)
 • Základní kapitál = součet peněžitých a nepeněžitých vkladů společníků
 • Podíl společníka = % účasti společníka na právech a povinnostech
 • Ručení za závazky  
  • společnost – majetkem společnosti
  • společník
  • omezeně (nesplaceným vkladem)
  • neomezeně (osobním majetkem)
 • Evidence = účetnictví (povinně podnikatelé zapsaní v obchodní rejstříku)
 • Podíl na zisku pro společníky:
  • podle vkladů x rovnoměrně
  • schvaluje nejvyšší orgán
 • Zastupování obchodní společnosti –  statutární orgán, zástupce s plnou mocí
 • Statutární orgán = hospodaří + nese odpovědnost (vrácení výplat až za 2 roky po insolvenci)

 

Zahájení podnikání

 • Příprava podnikání – podnikatelský záměr
 • Kroky zahájení podnikání:
  • Založení (ustanovení) společnosti
  • Vznik společnosti

 

Založení společnosti

 • Uzavření společenské smlouvy à Získání živnostenské oprávnění à Zápis do živnostenského rejstříku à Žádost o zápis do obchodního rejstříku

Vznik společnosti

 • Zápisu do obchodního rejstříku à Registrace k daním + SP + ZP

Doklady pro vznik

 • Společenská smlouva (1 FO zakladatelská listina) – obsahuje firmu, sídlo, předmět podnikání, …
 • Živnostenské oprávnění – pro právnické osoby, které zastupuje FO splňující podmínky
 • Doklad o užívání nemovitostí (provozovna)
 • Potvrzení správce vkladu – složení minimálního vkladu (u kapitálových společností)
 • Souhlas společníků s vykonáváním funkce
 • Doklad o zaplacení správního poplatku

 

Ukončení podnikání

Kroky ukončení podnikání

 • Zrušení = činnosti vedoucí k ukončení korporace – vypořádání závazků, inventarizace, účetní uzávěrka
 • Zánik = vymazání z obchodního rejstříku

Důvody ukončení

 • Dobrovolné – rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti, dosažení účelu, uplynutí doby
 • Rozhodnutím soudu -> neúspěšné hospodaření (bankrot) – konkurzní řízení (zákon o konkurzu + vyrovnání)
 • nezákonná činnost
 • ztráta živnostenského oprávnění

 

Způsob ukončení

 • bez likvidace
 • s likvidací

Bez likvidace 

 • Bez likvidace – majetek přechází na novou společnost a ta pokračuje v činnosti

Způsoby:

 • Sloučení (fúze) – společnost zaniká a práva s povinnostmi přechází na nástupnickou právnickou osobu
 • Splynutí – zanikají všechny zúčastněné osoby a na jejich místě vzniká nová právnická osoba
 • Rozdělení – ze společnosti vznikají nové
 • Změna právní formy – například s.r.o. na a.s.

s likvidací

 • Firma po likvidaci přestává existovat – neexistuje právní nástupce
 • Statutární orgán je nahrazen likvidátorem
 • Vypořádání pohledávek a závazků obchodní korporace, zpeněžení majetku
 • Zůstatek majetku (u dobrovolného zrušení) se rozdělí mezi majitele

 

Odpovědnost za trestné činy 

 • Majitelé mohou dostat trest – pokuty, podmínky, nepodmíněný trest
 • Firmy mohou dostat trest – pokuty, uveřejnění rozsudku, zrušení PO

 

Členění obchodních společností

 • Osobní společnosti:
  • Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
  • Komanditní společnost (k.s.)
 • Kapitálové společnosti:
  • Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
  • Akciová společnost (a.s.)

 

Právnické osoby podle EU

 • V ČR může podnikat v souladu se zákony EU:
  • Evropská společnost (SE)
  • Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)
  • Evropská družstevní společnost (SCE)

 

Charakteristické rysy společnosti

Osobní společnosti

 • Základní rysy:
  • Ručení osobním majetkem
  • Osobní podílení na řízení společnosti
  • Není určena minimální výše vkladů

 

Veřejná obchodní společnost

 • Označení – v.o.s. = veřejná obchodní společnost
 • Typ společnosti – osobní
 • Ručení společníka = neomezené, osobním majetkem
 • Minimální kapitál – není zákonem určen (může stanovit smlouva)

Společníci

 • Počet společníků – minimálně 2
 • Výše vkladu společníka – není zákonem určena
 • Podíly společníků – pro všechny stejné (smlouva může určit podle vkladů)
 • Přistoupení a vystoupení – při změně smlouvy

Řízení v.o.s.

 • statutární orgán – všichni společníci nebo pověřený společník
 • na řízení a provozu se aktivně podílejí všichni společníci
 • každý společník má při hlasování 1 hlas

 Rozdělení zisku, DzP

 • Členění zisku pro společníky rovným dílem
 • právo na zisk ve výši 25% vkladu společníka
 • Daň z příjmů
 • o.s. – daň neplatí
 • společníci – odvádí daň ze svého podílu na zisku
 • zisk podnikání v.o.s. se zdaňuje se 1x

 

Komanditní společnost

 • Označení společnosti – k.s.
 • Typ společnosti – znaky kapitálové i osobní společnosti
 • Minimální kapitál – není zákonem určen

Společníci

 • počet – 2 a více
 • minimálně – 1 komplementář + 1 komanditista
 • Ručení společníků za závazky
  • komplementář – ručí neomezeně
  • komanditista – ručí omezeně
 • Vklady společníků
  • komplementáři – vklad není zákonem určen
  • komanditisté – minimální vklad 1 Kč

Řízení

 • Komplementáři – zastupují (statutární orgán) + vedou k.s.
 • Komanditisté – právo nahlížet do evidence společnosti

Rozdělení zisku

 • Mezi komplementáře a komanditisty
 • 1:1 (neurčí-li smlouva jinak)
 • Komplementáři – podíl na zisku si dělí rovným dílem
 • Komanditisté – podíl na zisku si dělí podle výše vkladů

Daň z příjmů

 • Komanditní společnost – platí daň z příjmů ze zisku připadajícího na komanditisty
 • Komplementáři a komanditisté – platí daň ze svého vyplaceného podílu ze zisku

 

Kapitálové společnosti

Základní rysy:

 • je stanoven minimální kapitál
 • omezené ručení za závazky společnosti
 • Není určen počet společníků

 

Společnost s ručením omezeným

 • Označení – s.r.o., spol. s r.o.
 • Minimální kapitál – 1 Kč

Společníci

 • Počet společníků – není omezen – 1 a více společníků
 • Ručení společníků za závazky – omezené – společníci ručí pouze do výše nesplaceného vkladu
 • Podílení na vedení – společníci se nemusí podílet na činnosti s.r.o.
 • Vklad společníka – minimálně 1 Kč (splatnost do 5 let), při zápisu do OR musí být splaceno 30%
 • Podíl společníka:
  • základní – podle vkladu
  • další – vázaný na určená práva a povinnosti (vydává se kmenový list)

Práva společníků

 • Účast na řízení společnosti – hlasováním na valné hromadě
 • Podíl na vypláceném zisku
 • Nárok na likvidační zůstatek
 • Informace o hospodaření společnosti

Řízení společnosti

 • Valná hromada
 • Jednatelé
 • Dozorčí rada

Valná hromada

 • Nejvyšší orgán
 • Svolávají jednatelé minimálně 1 x za rok
 • Tvoří zúčastnění společníci
 • Schvaluje zásadní otázky – účetní závěrka, rozdělení zisku, jmenování a odměňování jednatelů, změna smlouvy, zrušení, fúze
 • Hlasování – podle vkladu (za 1kč vkladu = 1 hlas); rozhoduje většina

Jednatelé

 • Statutární orgán
 • Jednatele volí valná hromada
 • Zabezpečují obchodní vedení společnosti – vedení účetnictví, uzavírání smluv
 • Plní rozhodnutí valné hromady
 • Za funkci jednatele mají odměnu (měsíční)

Dozorčí rada

 • Kontrolní orgán společnosti – dozírá na jednatele
 • Není povinnost jej vytvářet
 • Má minimálně 3 členy

Rozdělení zisku mezi společníky

 • Dle výše splacených vkladů

Daň z příjmů

 • r.o. – platí daň z příjmů právnických osob (sazba 19%)
 • Společníci – platí daň z vyplaceného podílu na zisku

 

Akciová společnost

 • Označení – a.s., akc. spol.
 • Základní kapitál – minimální základní kapitál = 2 000 000 Kč (80 000 EUR); povinnost splatit 30 % před vznikem
 • základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií
 • K založení je potřeba schválit stanovy

Společníci

 • akcionáři = vlastníci akcií (cenných papírů)
 • Počet společníků – neomezený = 1 a více (FO i PO)
 • Ručení akcionářů za závazky – akcionáři neručí za závazky společnosti

Řízení

 • Valná hromada
 • Představenstvo
 • Dozorčí rada

 Valná hromada

 • nejvyšší orgán
 • svolává se minimálně 1 x ročně
 • rozhoduje o klíčových otázkách hospodaření a řízení
 • princip hlasování je 1 akcie = 1 hlas

Představenstvo

 • statutární orgán
 • volí jej valná hromada
 • má minimálně 3 členy, v čele je předseda
 • zajišťuje obchodní vedení společnosti, účetnictví, navrhuje rozdělení zisku
 • rozhoduje většinou hlasů
 • za funkci člena představenstva náleží odměna

Dozorčí rada

 • kontroluje rozhodování představenstva
 • má minimálně 3 členy

Monistický model

 • Další způsob řízení a.s = řízení 1 osobou:
 • statutární ředitel (statutární orgán) = předseda správní rady (nejvyšší orgán)
 • správní rada – kontroluje činnost ředitele, má minimálně 3 členy

Rozdělení zisku

 • Dividenda = podíl zisku na 1 akcii
 • Podíl na zisku akcionáře – podle počtu vlastněných akcií

Práva akcionáře

 • Majetková práva:
  • podílet se na zisku (dividenda)
  • podílet se na likvidačním zůstatku společnosti
  • prodat akcie (obchodovatelné)
  • přednostní právo k upisování akcií (nákupu)
 • Společenská práva:
  • účastnit se valné hromady
  • hlasovat na valné hromadě
  • být volen do řídících orgánů
 • Zvláštní práva (pro vybrané akcionáře)
  • svolat valnou hromadu
  • projednat přednostně určitou záležitost

Povinnosti akcionáře

 • splatit emisní kurz dohodnutého počtu akcií

 Druhy akcií

 • Podle práv akcionáře
  • Kmenové – běžné akcie bez zvláštních práv (získané při tvorbě základního kapitálu)
  • Prioritní akcie
  • prioritní = přednostní právo
  • priorita – vyplácení podílu na zisku a likvidačním zůstatku
  • vlastník nemá hlasovací právo na VH
 • Podle podoby
  • Listinné
  • Zaknihované = seznam akcionářů

 

Ostatní formy podnikání

 • Družstvo
 • státní podnik
 • evropská společnost

Družstvo

 • Zákon – upravuje zákon o obchodních korporacích
 • Označením družstva – slovo družstvo v názvu
 • Definice družstva = družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, založené za účelem podnikání nebo vzájemné podpory členů
 • Základní kapitál – minimální kapitál je 50 000 Kč, stejné vklady
 • Rozdělení zisku – stejným dílem

Členové

 • Počet členů – minimálně 3 FO (starších 15 let), 2 PO osoby
 • Ručení členů družstva za závazky – členové neručí za závazky družstva
 • Vklady členů
  • základní členský vklad – každý člen, výše je pro všechny členy družstva stejná
  • další členské vklady – člen může mít 1 i více dalších vkladů v různé výši (stanovy)

Řízení družstva

 • Členská schůze
  • tvoří členové družstva – každý 1 hlas
  • mění stanovy, volí členy představenstva, rozdělují zisk
 • Představenstvo
  • statutární orgán, v čele předseda, minimálně 3 členové, každý 1 hlas, rozhoduje většina
  • zajišťuje obchodní vedení družstva, účetnictví
 • Kontrolní komise
  • kontroluje veškerou činnost družstva
  • má 3 členy, v čele předseda, rozhoduje většina

 

 Malá družstva

 • Malé družstvo – méně než 50 členů
 • Řízení malého družstva:
  • v čele předseda (nezřizuje se představenstvo a kontrolní komise)
  • statutární orgán = předseda družstva

Zaměření činnosti družstva

 • Podnikání – obchodní a výrobní družstva
 • Bytová družstva – založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů
 • Sociální družstva – vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení

 

Státní podnik

 • Označení – s. p., zakladatelem je stát
 • Důvod vlastnictví – strategický význam, zisk
 • Řídí se zákonem o státním podniku
 • Ředitele jmenuje stát
 • Kontrolu provádí dozorčí rada
 • Zisk může sloužit jako zdroj státního rozpočtu

Státní vlastnictví

 • Státní podniky
 • strategické oblasti (energetika, zbrojní průmysl)
 • ziskové oblasti (hotel Thermal, Budvar, Lesy ČR, Česká pošta)
 • Akciové společnosti se státní účastí – ČEZ, Letiště Praha, EON, Vítkovice

 

Ostatní právní formy podnikání

 • Tichá společnost
 • FO (PO) poskytne vklad, jméno společníka se nezveřejňuje (tichý), nepodílí se na činnostech
 • podílí se na zisku i ztrátě
 • smlouvu lze uzavřít i jinak
 • Smlouva o společnosti – smlouva o společném podnikání → veškeré vztahy upravuje smlouva

 

Evropská společnost 

 • Zkratka – SE
 • Legislativa – evropské právo
 • Sídlo – v jakékoliv členské zemi EU
 • Důvody vzniku evropské společnosti – usnadnit volný pohyb kapitálu, výběr podmínek podnikání
 • Minimální základní kapitál – 120 000 eur.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!