Peníze – funkce, měna, měnový kurz, burza, pojištění

 

Otázka: Peníze

Předmět: Ekonomie a účetnictví6

Přidal(a): Klára Cornelly

 

Peníze – funkce peněz, měna, měnový kurz, devalvace, revalvace, devizy, valuty, druhy a třídění cenných papírů, burza, druhy,organizace a funkce burz, RM systém, penzijní fondy, stavební spořitelny, pojišťovny, druhy pojištění, leasing

 

Definice peněz:

Peníze – jsou cokoli, co slouží jako běžně přijímaný prostředek směny či placení

 • všeobecný ekvivalent, statek, který slouží k vyjadřování cen ostatního zboží, k jeho koupi a prodeji. Slouží jako oběživo, uchovatel hodnoty.

 

Peníze jsou: hotovostní (bankovky a mince), bezhotovostní (depozitní, na účtech podniků a státu)

 

Vznik peněz:

 • vznik peněz byl výsledkem přirozeného vývoje výroby, výrobního způsobu
 • s postupně vznikající dělbou práce a specializací přestává být prostá zbožní výměna dostatečně vhodnou formou směny
 • nalézt párovou shodu při směně se stává postupně velmi obtížné a výrazně tak vzrůstají transakční náklady směny

 

Komoditní (zbožové) peníze

 • peníze jako prostředek směny se historicky nejdříve objevily ve formě komodit (dobytek, olej, měď, železo, zlato, atd.)
 • dnes bývá směna statků označována jako barterova směna (probíhá někdy i dnes, když není dostatek peněžních prostředků a oběma stranám vyhovuje druhý statek)
 • takováto výměna se po čase, s rozvojem výroby a směny, ukázala nevýhodná a stala se jejich brzdou (výrobci určitého zboží dělá totiž problémy nalézt pro své zboží kupce, kterému zároveň může prodat právě to, co on sám potřebuje)
 • tyto nevýhody přímě výměny zboží odstraňují peníze, vystupující zpočátku jako určitý speciální druh zboží, za který jsou ochotní kupovat a prodávat všichni výrobci (této formě říkáme zbožové peníze)
 • příklady zbožových peněz (plátno, olej, dobytek, kožešiny, některé obecné kovy (železo) apod.), nevýhody – krátká trvanlivost, špatná dělitelnost a skladovatelnost, zároveň vzniká potřeba sjednocení peněžního zboží pro rozsáhlá obchodní teritoria
 • v historickém vývoji se ukázalo, že potřebným požadavkům nejlépe odpovídá zvláštní druh zbožových peněz, a to drahé kovy – zlato, stříbro (ty vytvořily východisko moderního peněžního oběhu)
 • víme, že peníze vznikly na základě rozvoje výroby, dělby práce a směny živelným vývojem, zároveň však bylo třeba určit stránky jejich fungování tj. zákonně upravit (formální podoba, obsah drahého kovu v peněžní jednotce, právo razit peníze)

 

Papírové peníze

Významné faktory vedoucí ke vzniku papírových peněz:

 • možnost koupit si cokoliv
 • za své služby (komodity) obdržet peníze
 • možnost uschovat si hodnotu pro pozdější nákup
 • stupněm ve vývoji peněz bylo poznání, že ke zprostředkování oběhu zboží není třeba fyzická přítomnost zlata (zlato může být v oběhu nahrazeno svými zástupci/symboly/ v podobě papírových peněz = tak vznikly bankovky kryté zlatem a směnitelné za zlato (v bankách)
 • další formou papírových peněz jsou tzv. státovky – peníze vydávané z rozhodnutí státu na financování jeho potřeb, nekryté předchozími způsoby a za zlato nesměnitelné
 • peněžní systém, ve kterém funguje zlato jednak přímo (zlaté mince a slitky) a jednak nepřímo (prostřednictvím bankovek), nazýváme zlatý standard
 • v souvislosti s rozvojem výroba dalšími okolnostmi (přerozdělení zlata mezi zeměmi, potřeba regulace peněžního oběhu státem) se postupně prokázala nemožnost vázat emisi bankovek za zlato (tím postupně zanikal zlatý standard, v první etapě ve vnitřních peněžních obězích jednotlivých zemí /30. léta min. století/, v další etapě i v mezinárodních ekonomických vztazích /počátek 70. let min.století/)
 • tím zároveň zanikl i rozdíl mezi státovkami a bankovkami (emise státovek v přímé podobě je dnes ojedinělá, ve skryté podobě k ní dochází při emisi bankovek při nákupu státních obligací centrální bankou přímo od ministerstva financí)

 

Depozitní (bankovní) peníze

– je to moderní forma peněz, existují v bezhotovostní podobě, fiktivní fyzická podoba

 

Formy peněz:

Drobné mince – z obecných kovů, z hlediska vzniku mají obdobný charakter jako státovky

Papírové peníze – bankovky, spolu mincemi tvoří hotovostní peníze, jsou emitovány výlučně centrální bankou

Depozitní (bankovní) peníze – existují v bezhotovostní podobě jako vklady v bankách. Které lze vyzvednout nebo použít k platbám (prostřednictvím šeků), jedná se o tzv. depozita na požádanou (šekové účty)

Skoro peníze – prostředky, které mají nižší stupeň likvidity než předchozí (úročené úspory a vklady s výpovědní lhůtou – termínovaná depozita, určité druhy likvidních cenných papírů – nelze s nimi platit, lze je vyměnit za peníze)

 

Funkce peněz:

 1. prostředek směny – peníze u¨zprostředkovávají koupě a prodeje zboží
 2. Zúčtovací jednotka – peníze slouží k vyjádření cen směňovaných zboží, k vyjádření pohledávek a závazků
 3. uchovatel hodnoty – peníze jsou drženy jako jedna z forem majetku. Hlavním motivem, proč člověk drží peníze a ztrácí úrok, je možnost nakupovat různé předměty

 

Devalvace – oficiální snížení kurzu měnové jednotky, které obvykle potvrzuje dřívější znehodnocení měny. Devalvací se zdražuje dovoz a zvýhodňuje vývoz

 

Devizy – mezinárodní platební prostředky. Jsou to peněžní prostředky v cizí měně, které sou na účtech v tuzemských nebo zahraničních bank.

Mají bezhotovostní formu (šeky, směnky, pokladniční poukázky, cestovní šeky, platební příkazy)

 

Valuty – cizí mince, statková bankovka.

Obecně i měna jako zákonné platidlo na území cizího státu.

Mají hotovostní formu

 

RM-Systém – česká burza cenných papírů, a. s., vznikla díky kuponové privatizaci, jako počítačová síť v ČR.

Od roku 2008 se transformovala standardní burzu a je součástí burz v ČR.

 

Pojišťovnictví – ekonomický obor, který řeší minimalizaci rizik spojených ekonomikou i neekonomickou činností člověka.

 

Povinné pojištění

 • zákonné sociální pojištění
 • zákonné zdravotní pojištění
 • zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla
 • zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání

 

Trh pojišťovacích služeb v ČR

Pojištění osob:

 • životní: dožití, smrti, důchodové
 • důchodové
 • pojištění dětí a mládeže
 • pojištění ušlého výdělku

 

Penzijní připojištění:

Komplexní pojištění – za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní, úrazové pojištění osob, doplňkové pojištění

Pojištění majetku občanů – domácnosti, nemovitosti, odpovědnosti za škodu

Cestovní pojištění a asistenční služby

Pojištění podnikatelů a průmyslu – majetku, strojů, nákladů, zásilek atd.

 

Leasing – forma finančního pronájmu za pevně sjednané nájemné a úrok

 • předmětem leasingu bývají stroje, dopravní prostředky, budovy, výpočetní technika atd.
 • výhodou je financování cizím kapitálem, uvolnění vlastních zdrojů pro jiné účely, nájemné je součástí nákladů, technická rizika nese leasingová společnost
 • nevýhodou je, že souhrn nájemného převyšuje pořizovací hodnotu investice


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy