Podnik a jeho hlavní činnost – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Podnik a jeho hlavní činnost – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Koubíková

 

PODNIK – HLAVNÍ ČINNOST PODNIKU

PODNIK

 • ekonomicko – právní subjekt, je to seskupení výrobních činitelů za určitým hospodářským účelem, který vede k trvalému dosahování zisku
 • uspokojuje cizí potřeby a podnikateli poskytuje důchod
 • soubor složek podnikání – hmotných (stroje, budovy, materiál,..), nehmotných (software, licence, know-how)a osobních (zaměstnanci)

PODNIKÁNÍ

 • soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku

PODSTATA HOSPODAŘENÍ

 • účelné nakládání s výrobními činiteli – přírodní zdroje, práce a kapitál, které má společnost k dispozici
 • při každé činnosti je třeba zajistit její účinnost (efektivnost)
 • efekt obecně znamená užitečný výsledek činnosti, pro jehož dosažení musely být vynaloženy určité zdroje

ZÁKLADNÍ ZNAKY

 1. právní subjektivita – nositel a vykonavatel práv a povinností
 2. ekonomická samostatnost

FUNKCE PODNIKU

     1. VÝROBNĚ EKONOMICKÉ

a)výrobní – podnik zřízen, aby vyráběl zboží a poskytoval služby
b)dodavatelská – uspokojuje určitou část potřeb trhu
c)vědeckotechnická – využívá vědeckých a technických poznatků k inovaci výroby a výrobků, případně se sám podílí na výzkumu a vývoji

     

    2. SOCIÁLNÍ

  • zaměstnavatel a zaměstnanec jsou závislí na dobrém hospodaření podniku
  • sociální péči o zaměstnance předepisuje do určité míry zákon – pracovní a životní podmínky
  • poskytování různých výhod: byt, auto, rekreace

    3. POLITICKÉ

  • může ovlivnit různá politická rozhodnutí a fungování politického systému

    4. BEZPEČNOSTNÍ, VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ

  • ze zákona povinen dbát na BOZP
  • ochrana majetku
  • např. školení zaměstnanců za účelem zvyšování kvalifikace, besedy s odborníky, kulturní akce

TYPY PODNIKŮ

 1. Podle velikosti (podle počtu zaměstnanců)
  •  nejmenší
  • malé
  • střední
  • velké
 2. Podle odvětví
  • výrobní
  • dopravní
  • spoje
  • obchodní
  • služby
  • peněžní
 3. Podle zaměření a způsobu hospodaření
  • ziskové
  • neziskové
 4. Podle vlastnické struktury (formy) a právní úpravy
  • státní podniky (státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace, státní fondy)
  • obchodní korporace
  • družstva
  • živnosti

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU

= vnitřní uspořádání podniků zcela v kompetenci podniků – vydáván organizační řád – závazná interní organizační norma

Základní vazby:

  • vertikální – vztahy nadřízenosti a podřazenosti
  • horizontální – vztahy mezi organizačními jednotkami

Příklad obsahu organizačního řádu:

  1. charakteristika podniku a jeho funkce – vznik, předmět po, údaje
  2. generální ředitel a management společnosti – M volí, odvolává na návrh GŘ představenstvo, M tvořen finančním, obchodním, výrobním, personálním, technickým Ř
  3. hlavní zásady řízení – odpovědný vedoucí, hmotná zainteresovanost, účelná dělba práce, kontrola při řízení
  4. pracovní a organizační vztahy – vztahy nadřízenosti a působnosti jednotlivých úseků
  5. práva a povinnosti zaměstnanců
  6. řídící orgány společnosti – působnost a pravomoci např. GŘ, vedoucích úseků
  7. závazné řídící dokumenty – organizační řád, kolektivní smlouva, pracovní řád, finanční plán,..
  8. organizační schémata

 

ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

 

MAJETEK PODNIKU

 • hospodářské prostředky, kterými podnik disponuje a využívá pro svou podnikatelskou činnost
 • souhrn všech věcí, hmotných, nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, software, ocenitelných práv, peněz i pohledávek – patří podnikateli, slouží k jeho podnikání

1. Majetková struktura

  • podíl aktiv na celkovém majetku
  • ovlivňuje likviditu podniku -> schopnost přeměnit aktiva na peníze

  Majetek dělíme na:

  1. dlouhodobý majetek– stálá aktiva – stroje, budovy
  2. oběžný majetek – oběžná aktiva – materiál, peníze, výrobky

2. Kapitálová struktura (finanční)

  • struktura zdrojů, ze kterých byl majetek pořízen
  • sledujeme ji v účetních výkazech ® rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz cashflow (= toku peněz)

  Kapitál dělíme na:

  • vlastní kapitál – vložil podnikatel nebo skupina podnikatelů
  • cizí kapitál – vložil věřitel – např. banka

ZALOŽENÍ PODNIKU

Postup:

  1. vymezení předmětu činnosti – předchází průzkum, zhodnocení poptávky, je-li přesvědčen, že se budou jeho výrobky nebo služby v předpokládaném rozsahu přijímat, tak musí vymezit obsah a rozsah svých vstupních ekonomických možností
  2. vymezení ekonomických možností ® zakladatelský rozpočet
   a)vstupní předpoklady – úvěr, kolik dní otevřeno, zvolené odpisy, náklady obětované příležitosti
   b)podklady – denní tržba, zaměstnanci – kolik, mzdy, ZP, SP, energie, náklady, pojištění, vl. kapitál, úvěry
   c)rozpočet potřebného investičního kapitálu – investiční výdaje – nákup prodejny
   d)rozpočet měsíčních provozních nákladů
   e)celkem, rezerva, počáteční výdaje
   f)potřebný kapitál celkem
   g)krytí potřebného kapitálu
   h)roční rozpočet příjmů a výdajů
   i)náklady celkem
   j)zisk
   k)výpočet daně PO
   l)rozdělení zisku a reální cashflow
   m)čistý zisk z podnikání po odečtení oportunitních nákladů
  3. personální a sociální vymezení
  4. vymezení potřebných právních činností
  5. rozhodnutí o umístění podniku

 

 

ZRUŠENÍ PODNIKU

 • právním důsledkem zrušení firmy je zánik právní subjektivity firmy (zaniká jako PO)
 • existují dva základní důvody, na jejichž základě může dojít ke zrušení podniku
  1. zrušení PO dohodou
  2. uplynutím doby, na kterou byla společnost zřízena nebo splnění účelu, pro který byla založena

ZÁNIK PODNIKU

 • v okamžiku výmazu z OR
 • zánik právnické osoby = ukončení její právnické subjektivity
 • den zániku a den zrušení může, ale nemusí být totožný
 • zrušení podniku je předpokladem jeho zániku


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy