Živnosti – otázka z ekonomie

 

   Otázka: Živnosti

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Rennyy

 

 

Pojem podnikání podle Obchodního zákoníku a Zákona o živnostenském podnikání

Živností je současná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

 

Podmínky provozování živnosti

1) všeobecné:

a) dosažení věku 18 let

b) způsobilost k právním úkonům

c) bezúhonnost

d) fyzická osoba nesmí mít daňové nedoplatky

Pozn. Čistý výpis z trestního rejstříku bezúhonnost prokazuje. Bezúhonnými osobami pro účely provozování živnosti jsou i osoby se zápisem v trestním rejstříku pro trestný čin, který nebyl úmyslný a který nesouvisí s předmětem podnikání.

 

2) zvláštní:

a) předepsaná odborná způsobilost

b) jiná než odborná způsobilost např. spolehlivost

 

Druhy živností

1. Živnosti ohlašovací – Při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení podnikatele živnostenskému úřadu (živnostenský list).

a) řemeslné – Jsou uvedeny v příloze 1. živnostenského zákona. Musíme prokázat alespoň ukončení středního vzdělání s výučním listem v oboru podnikání. Pokud mám vzdělání v příbuzném oboru, musím mít jednoroční praxi a nebo rekvalifikaci s jednoroční praxí. Pokud nemám vzdělání v oboru ani v příbuzném oboru, musím absolvovat šest let praxe v oboru. Např. kovářství, zámečnictví, hodinářství, řeznictví..

b) vázané – Jsou uvedeny v příloze 2, kde jsou uvedeny podmínky. Např. montáž, opravy, provozování autoškoly, vedení účetnictví…

c) volné – Jsou uvedeny v příloze 4 živnostenského zákona. Stačí splnit jen podmínky všeobecné. Např. výroba oděvů, obuvi, velkoobchod, maloobchod…

 

2. Živnosti koncesované – Smějí být provozovány na základě koncese udělené živnostenským úřadem, nejdříve však dnem nabytí právní moci o udělení koncese (koncesní listina).

 

Státní a nestátní neziskové organizace

Státní neziskové organizace: Právnické osoby zřízené k jiným než podnikatelským účelům. Zřizovatelem bývají ministerstva, krajské úřady a obce. Nezapisují se do OR. Vznikají dnem uvedeným ve zřizovací listině.

  • rozpočtové organizace – neziskové organizace, které se zabývají obranou, zdravotní péčí apod. (ministerstva, soudy), jsou napojeny na státní rozpočet, na výdaje jim stát přiděluje předem určené prostředky, které by měly krýt veškeré výdaje a případné příjmy se odvádí zpět do státního rozpočtu.
  • příspěvkové organizace – neziskové organizace, které působí zejména v oblasti kultury a vzdělávání, mají své určité příjmy, které jsou však nižší než výdaje a na krytí výdajů dostávají od státu příspěvek v předem schválené výši (muzea, divadla, školy).

 

Nestátní neziskové organizace:

církevní organizace – organizace věřících zajišťující pro členy i nečleny bohoslužby, centra pro rodinu, charity, semináře apod.

občanská sdružení – sdružení občanů, která slouží k různým účelům – jednorázovým i dlouhodobým. Registraci provádí Ministerstvo vnitra ČR.

nadace – sdružení majetku k přesně vymezenému účelu. Nejde o sdružení osob. Sdružený majetek je tvořen jednak vneseným majetkem, dary, výnosy z úroku, nájemného, CP a dále příjmy z loterií, tombol, veřejných sbírek a akcí. Každá nadace by měla mít jmění minimálně 500 000 Kč.

politické strany a další

 

Zakladatelský rozpočet (funkce a postup při sestavování)

Sestavuje se před založením podniku. Propočítává se, zda se plánovaná aktivita vyplatí. Vynakládáme určité množství peněz, nakupujeme materiál, nakupujeme stroje, zařízení, know-how, vynakládáme náklady na energii, paliva, mzdy → je třeba mít peněžní prostředky do doby, než obdržíme peníze za ZBO nebo služby.

 

Provádíme propočty:

  1. předpokládaných Ná, Vý a zisku – vycházíme z předpokládaného objemu prodeje, vznikajících Ná jednorázových i opakovatelných. Propočet není jednorázový, postupně se hledají možnosti zvyšování zisku (rozšiřování prodeje, snižování Ná)
  2. potřeby majetku a jeho krytí – zpracujeme investiční rozpočet a rozpočet potřeby oběžného majetku, zjišťujeme dostatečné zdroje krytí
  3. příjmů a výdajů – důležitý při splátkách úvěrů, ziskový podnik může také zkrachovat z důvodu nesolventnosti.

Po sestavení rozpočtů zjišťujeme podnikatelský záměr. Bereme v úvahu náklady ušlé příležitosti. Projekt můžeme zhodnotit pomocí rentability vlastního kapitálu a rentability celkového kapitálu.

 

Postup při sestavení rozpočtu:

A) společníci mají dostatek peněžních prostředků

1. krok – je záměr ziskový?

Rozpočet nákladů, výnosů a zisku

Roční tržby

–          nájemné

–          odpisy

–          ostatní náklady

–          mzdy

–          sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance

–          odměna společníků

–          sociální a zdravotní pojištění společníků

=    roční náklady

roční tržby – roční náklady = roční zisk před zdaněním

 

2. krok – budeme mít dostatek prostředků na uskutečnění záměru?

Rozpočet potřeby majetku a zdrojů krytí

Dlouhodobý majetek

+   oběžný majetek

+   počáteční rozběhové náklady

=   celkem potřeba kapitálu

vlastní kapitál

vlastní kapitál – celkem potřeba kapitálu = potřebný úvěr (máme dostatek prostředků, úvěr nepotřebujeme)

 

3. krok – bude nám zisk stačit, abychom se pustili do rizika a začali podnikat?

Zisk porovnáváme s náklady ušlé příležitosti např.:

  • společníci opustili svá zaměstnání, takže přišli o hrubou mzdu
  • společníci vložili své prostředky do podnikání

 

Z podnikání mohou získat:

  • měsíční odměnu
  • zisk pře zdaněním

 

Když společníci začnou podnikat mohou se jejich příjmy dostatečně zvýšit, což je dostatečná odměna za podnikatelské riziko.

Výpočet můžeme doplnit o zahrnutí daně z příjmů. Potom bychom srovnávali zisk po zdanění a čistou odměnu společníků s ušlou čistou mzdou a zdaněnými úroky

 

4. krok – nezkrachujeme díky platební neschopnosti?

Zpracováváme rozpočet příjmů a výdajů. Zjistíme, jestli náš ziskový záměr zajistí splátky závazků a zejména splátky úvěru.

 

B) společníci mají nedostatek peněžních prostředků

1. krok – je náš záměr ziskový?

Stejné jako u: společníci mají dostatek peněžních prostředků

 

2. krok – budeme mít prostředky na to, abychom záměr uskutečnili?

vlastní kapitál – celkem potřeba kapitálu = potřebný úvěr (nemáme dostatek prostředků, úvěr potřebujeme)

 

3. krok – budeme mít zisk, i když budeme platit úroky z úvěru?

Roční zisk

–          roční úrok

=    roční zisk před zdaněním

–          daň z příjmu

=    roční zisk po zdanění

 

4. krok – bude nám tento zisk stačit, abychom se pustili do rizika a začali podnikat?

a) musíme zohlednit splátky úvěru. Zdrojem splácení úběrů jsou i odpisy!

Částka zisku po zdanění, která nám zůstane k dispozici = roční zisk po zdanění + odpisy – splátka úvěru

b) srovnání s náklady ušlé příležitosti

Stejné jako u: společníci mají dostatek peněžních prostředků

 

5. krok – nezkrachujeme díky platební neschopnosti?

Stejné jako u: společníci mají dostatek peněžních prostředků

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!