Právní úprava účetnictví a účetní soustava ČR

 

   Otázka: Právní úprava účetnictví a účetní soustava ČR

   Předmět: Účetnictví a ekonomie

   Přidal(a): sonik

 

Účetnictví = písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách

 

ÚKOLY ÚČETNICTVÍ

a) číselně vyjadřuje hospodářské činnosti podniku (v Kč)

b) zachycuje majetek, jeho složení a zdroje krytí

c) zachycuje skutečnou majetkovou a finanční situaci podniku

d) sleduje N, V a HV

 

ÚČETNICTVÍ POSKYTUJE INFORMACE:

a) o stavu a pohybu majetku a závazků

b) o příjmech a výdajích (u fyz. osob)

o výnosech a nákladech (u práv. osob)

o HV

 

ÚČETNICTVÍ PLNÍ TYTO FUNKCE:

 1. dokumentární a informační
  – záznamy poskytují průkazné důkazy při vedení sporů
  – poskytuje podklady pro vyměření daní
  – poskytuje informace o dění v podniku, a to pro samotné vlastníky i pro jeho okolí
  Okolí podniku = banka, dodavatelé, odběratelé, FÚ
 2. dispoziční
  – poskytuje podklady nutné k řízení podniku
 3. kontrolní
  – účetní záznamy umožňují kontrolu stavu majetku, hospodaření a správnost údajů

 

ZNAKY ÚČETNICTVÍ

a) za vedení účetnictví odpovídá podnikatel

b) v účetnictví zachycujeme hospodářské operace, které mají vliv na změnu majetku

c) v Kč

d) základní časové období = účetní období (12 měsíců)

– kalendářní rok = 1. 1. – 31. 12.

– hospodářský rok = 1. 4. 2001 – 31. 3. 2002 (u zemědělců)

e) vede se ručně nebo na PC

f) veškeré změny se zaznamenávají na základě písemných dokladů (účetní doklad), které se musí uchovávat

g) zachycuje skutečný stav majetku

 

VLASTNOSTI ÚČETNICTVÍ

a) pravdivé

b) úplné

c) průkazné

 

ÚČETNÍ SOUSTAVA ČR

Základním právním předpisem pro vedení účetnictví je Zákon o Účetnictví

 

DAŇOVÁ EVIDENCE N a V                     

ÚČETNICTVÍ

 • FINANČNÍ
 • MANAŽERSKÉ
  • a) kalkulace
  • b) rozpočty
  • c) vnitropodnikové
  • d) operativní evidence
  • e) statistika

 

Daňová evidence

vedou podnikatelé nezapsaní v OR (FO)

také vedou FO, které nejsou zapsáni v OR, pokud jejich obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok přesáhl částku 15.000.000,–

Obsah – vede podrobně peněžní operace a ostatní majetek souhrnně

 

Podvojné účetnictví

firmy zapsané v OR (PO), banky, pojišťovny, zahraniční osoby

FO, které za předcházející období překročí 15 mil.

(dobrovolně ho mohou vést i FO)

Obsah – podrobně evidují všechny složky majetku

můžeme vést v:

 1. zjednodušený rozsah – ÚJ, které nepodléhají auditu (nerozlišují se účtové skupiny, netvoří se opravné položky a rezervy)
 2. plný rozsah – obchodní spol. + ÚJ podléhající auditu

 

Finanční účetnictví – poskytuje informace o ÚJ jako celek a slouží jako podklad ke styku ÚJ s okolím

Manažerské účetnictví – je podrobnější a poskytuje nám inf. o průběhu hosp. činnosti uvnitř podniku

 • podklady pro marketing
 • předpokladem je rozčlenění ÚJ na jednotlivá hosp. střediska

 

Povinnost vést účetnictví

PO jsou nuceny vést uče ode dne vzniku po den zániku

FO při překročení 15.000.000,-, od 1. dne kalendářního roku po překročení

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ

 • Zákon o účetnictví
 • Prováděcí vyhlášky ministerstva financí – navazuje na zákon a je zaměřena zejména na pravidla sestavování účetní závěrky, vymezení směrné účtové osnovy a stanovení některých účetních metod
 • České účetní standardy
 • Vnitřní firemní předpisy

 

ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY PRO PODNIKATELE

– vymezují základní postupy účtování za účelem docílení souladu při používání účetních metod v jedn. firmách

– na podkladě těchto právních norem zpracovává ÚJ vnitropodnikové směrnice, které vychází z konkrétních podmínek ÚJ => rozsah a náplň není závazná

– vydalo Ministerstvo Financí, které vede registr těchto standardů a oznamuje jejich vydání ve Finančním
zpravodaji

 • směrnice na používání směnných kurzů
 • směrnice na určení účtování způsobem A i B
 • směrnice pro oceňování DM a drobného DM
 • stanovení normy přirozeného úbytku majetku
 • časové rozlišení, odpisové plány
 • inventarizace majetku a závazků

ZÁKON O UČE

Povinností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem

 1. úplné = jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období
 2. průkazné = účetní případy a účetní zápisy jsou doloženy účetními doklady
 3. správné = nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem

 

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA

= seznam všech syntetických účtů, na které může podnik účtovat

– vydává Ministerstvo financí

– 5 druhů účtových osnov: pro podnikatele

pro banky

pro pojišťovny

pro organizační složky států (ministerstva, soudy)

 • územní samosprávní celky (okresy, kraje, obce, …)
 • příspěvkové organizace (školy, divadla, muzea, …)

pro nevýdělečné organizace (nadace, církve, politické strany, hnutí, …)

 

Směrná účtová osnova pro podnikatele

=seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále ÚJ stanovní potřební syntetické a analytické účty

používají je: obchodní společnosti (v. o. s., s. r. o.), družstva, státní podniky a individuální podnikatelé (= FO, která mají živnostenský list, ale vedou podvojné účetnictví)

 

Hlediska uplatněná při tvorbě účtové osnovy

 1. hl. = časové hledisko (maj. a záv. se člení: dlouhodobé, krátkodobé)
 2. hl. = závěrkové hledisko, které odděluje rozvahové a výsledkové účty
 3. hl. = dekadický princip (tj. desetinné třídění)
 4. hl. = Bruttoprincip u N a V (všechny N a V bez ohledu jestli jsou daňové či nedaňové)

 

Použití účtové osnovy

 1. úplná verze
 2. zúžená verze (účty končící nulou) – u podniků, které nemají předepsaný audit

 

Postupy účtování

– stanoví obsah některých účtů

Ostatní předpisy:

a) Opatření MF, která se publikují ve Finančním zpravodaji

– informují o změnách názvů účtů, přepočtu kurzů, účtové osnovy

b) Sdělení MF – vtahují se k aktuálním problémům a dotazům (v čas. účetnictví)

c) Vnitřní předpisy podniků – účt. rozvrh obsahuje syntetické i analytické (případně podrozvahové)

 

Organizace účetních prací závisí na velikosti podniku

 

ÚČTOVÝ ROZVRH

 • na podkladě směrné účtové osnovy sestavuje ÚJ účtový rozvrh
 • je to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období používat
 • ÚJ sestavují účtový rozvrh pro každé účetní období => v průběhu tohoto období jej lze doplňovat

 

Syntetické účty

 • jednotlivé účtové skupiny se dále dělí na syntetické účty
 • konkrétní úprava závisí na rozhodnutí ÚJ s tím, že musí vycházet ze závazné směrné účtové osnovy
 • každý účet má své pojmenování a trojmístné číselné označení

 

Analytické účty

 • ÚJ v rámci syntetických účtů mohou vytvářet účty analytické, které zajišťují podrobnější členění (např. podle potřeb daňových předpisů, potřeb účetní závěrky)
 • při používání analytických účtů se doplňuje za trojmístné číselné označení navíc další číslice

(př. 511/100  – Opravy a udržování DHM 511/200  – Opravy a udržování drobného HM)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!