Řízení podniku – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Řízení podniku

Předmět: Ekonomie, Finance

Přidal(a): Tadeáš Burian

 

Řízení (management)

 •  = usměrňování činností a výrobních faktorů tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a dosaženo určitých cílů
 • management (z angl.) = skupina řídících pracovníků; řízení
 • manažer – by měl ovládat tyto dovednosti:
  • komunikaci
  • rozumět profesi (jiné v hotelu než v továrně)
  • představivost a analytické myšlení = koncepce

 

Složky řízení

 • 1) plánování = stanovit cíle a cesty nebo prostředky k jejich dosažení; plánujeme:
  • a) objem a druh výroby (= produkovaných statků a služeb)
  • b) potřebu výrobních faktorů za pomoci:
   • norem spotřeby (materiálu, energie)
   • norem kapacitních (stroje)
   • norem výkonových (pracovníci)
  • c) náklady, výnosy a zisk
   • = z časového hlediska rozeznáváme plánování:
   • strategické (dlouhodobé) – zde si stanovíme hlavní úkoly a snažíme se definovat slabé a silné stránky podniku, případně jaké příležitosti nebo hrozby plynou z okolí
   • operativní – vztahuje se ke krátkým časovým úsekům (měsíce, dny, týdny) a stanovují se při něm konkrétní úkoly
 • 2) organizování = slouží ke splnění naplánovaných úkolů; určujeme při něm:
  • a) jak a kdy budeme vykonávat naplánované nebo opakující se činnosti (rozvrh hodin)
  • b) jaké bude uspořádání podniku (hierarchie) tzn., zvolíme vhodnou organizační strukturu; rozeznáváme tři základní organizační struktury:
   • liniovou – při ní má každý zaměstnanec pouze jednoho nadřízeného
   • liniově štábní – vedoucí má ke své činnosti k dispozici kromě podřízených štábní útvar, který se skládá ze spolupracovníků, kteří mu pomáhají nebo poskytují rady (např. sekretářka, právník, ekonom aj.); i zde platí zásada jednoho nadřízeného
   • maticovou – každý zaměstnanec má dva i více nadřízených, používá se při řešení velkých projektů a bývá stanovena dočasně
 • 3) vedení a motivace lidí – motivace je důvod proč něco dělat; známe-li motivaci jednotlivých zaměstnanců, může je motivovat:
  • pozitivně – při příznivém postoji k úkolu (prémie, odměny, pochvala)
  • negativně – formou trestu (snížení odměn, kárné opatření)
 • motivační podněty rozlišujeme
  • hmotné (peníze, dary, odměny)
  • morální (vyznamenání, kárné postihy)
 • styly vedení lidí rozlišujeme:
  • autokratický – vedoucí sám rozhoduje a vydává příkazy podřízeným bez ohledu na jejich návrhy a náměty, systematicky kontroluje plnění příkazů; vhodný např. v armádě nebo tam, kde podřízení nemají zájem o práci
  • demokratický – vedoucí bere ohled na názory svých podřízených, diskutuje o problémech, konečné rozhodnutí však provádí sám, vhodné tam, kde podřízení mají zájem o práci např. v marketingových činnostech, projektování a jiných tvůrčích pracích
  • liberální – vedoucí nepoužívá přímé příkazy, vhodné tam, kde pracují tvůrčí pracovníci s vysokou motivací k práci např. výzkumná pracoviště aj., úkolem vedoucího je hlavně vytvářet podmínky pro dobrou práci a organizovat týmovou spolupráci
 • 4) kontrola – při kontrole zjišťujeme:
  • skutečnost proti plánu
  • příčiny rozdílů
  • přijímáme opatření, aby nedocházelo k neplnění plánu!!!!!

 

Rozhodování – prolíná celým řízením, jeho cílem je vybrat nejlepší možné řešení úkolu, závisí na zkušenostech, znalostech a také intuici manažera

Informace – jsou pro nezbytné pro řízení a rozhodování, kvalita a spolehlivost informací o trhu, konkurenci, vývoji ekonomiky vně i uvnitř podniku aj., ovlivňuje správnost rozhodnutí a úroveň řízení

Zdroje informací – knihovny, periodika, seznamy, internet, státní instituce, právní předpisy aj.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!