Výrobek a jeho životní cyklus – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Výrobek a jeho životní cyklus

Předmět: Management

Přidal(a): Tomáš Ďurica

 

 

VÝROBEK

 • Je hmotná nebo nehmotná věc nebo služba, která uspokojuje lidské potřeby
 • Je vše to, co lze nabídnout na trhu ke koupi, k použití nebo spotřebě
 • Je nedílnou součástí marketingového mixu

 

ŽIVOTNÍ CYKLUS

Uvedení ( zavedení)výrobku

 • výrobek je pro zákazníka novinkou, nízká poptávka po něm, příjmy z prodeje jsou nízké, zisk nulový, firma vynakládá velké prostředky na propagaci, zákazníky, kteří kupují tento nový výrobek označujeme jako inovátoři.

Růst výrobku

 • nastává brzy po úspěšném uvedení na trh, prodejci a kupující mají o novém výrobku dostatek informací, roste poptávka, výnosy začínají převyšovat náklady. Firma dosahuje zisk pomoci nízké ceny nebo vysoké ceny. Výrobek nakupují osvojitelé, tak, jak roste zisk firmy , objevuje se konkurence, což znamená, že firma musí přistoupit ke zvýšení kvality nebo k inovaci.

Zralost výrobku

 • je to nejdelší období života výrobku na trhu. Poptávka po výrobku je na maximu, firma dosahuje vysokých zisků, výrobek kupuje většina zákazníků.

Úpadek výrobku 

 • trh je výrobkem přesycen, konkurence přichází s novinkami a tak prodejnost klesá, kupují jej opozdilci, výrobek nelze udržet v prodeji. Výrobek je na sestupu, snižují se zisky, firma reaguje slevami, pokud klesne objem prodeje o 25 – 30% stahuje se výrobek z trhu. Výrobek kupuje skupina zákazníků, které se říká opozdilci.

 

FED faktor a výrobek

 • je analýza výrobku prostřednictvím FED faktoru hodnotíme rovnováhu mez funkčností, účinností a designem na stupnici 1 až 100. ( F- funkčnost, E – efficiency = účinnost, D – design)
 • Funkčnost výrobku – schopnost požadované funkce
 • Účinnost – výkonnost, hospodárnost, ovládání
 • Design – estetický dojem

 

Na základě FED faktoru dělíme výrobky do 3 základních skupin:

 • FED faktor představuje čtverec – tzn., že design má nulovou funkci – např. u základních surovin
 • FED faktor představuje rovnoramenný trojúhelník – tzn., je zde rovnováha mezi funkčností, účinností a designem – např. u automobilů, elektrospotřebičů
 • FED faktor představuje nerovnoramenný trojúhelník – u výrobků, kde nejdůležitější roli hraje design – oděvy

FED faktor aplikujeme i na obal výrobku. Zákazník přichází s obalem do kontaktu dříve než s výrobkem samotným. Při koupi zboží je na prvním místě vizuální kontakt s obalem, následuje fyzický kontakt s obalem a až poté vizuální a fyzický kontakt s obsahem.

 

V některé literatuře se můžeme setkat s pojmem životnostní křivka výrobku.

Životnostní křivka výrobku má tři fáze:

 • náběhovou ( totožná s 1. a 2. fází životního cyklu výrobku)
 • stabilizační (totožná s 3.fází životního cyklu výrobku)
 • výběhovou (totožná se 4. fází životního cyklu výrobku).

 

V náběhové fázi předpokládáme určité počáteční ztráty spojené s náklady na náběh výrobku, počáteční tržby nejsou tyto náklady schopny ihned pokrýt. Po čase se náklady a tržby v případě úspěšného náběhu výrobku vyrovnají – stabilizační fáze. Po čase ovšem tržby začnou zase klesat, na trh se dostala konkurence, vznikne tlak na ceny. Pokud chce firma udržet tržby, musí zvýšit objem prodeje za nižší ceny. Ve výběhové fázi se trh vyznačuje poklesem objemu tržeb, poklesem zisku a firma se může dostat i do ztráty.

Marketing má v průběhu životnosti produktu trojí úlohu. Zajistit úspěšný náběh výrobku – uvedení na trh, signalizovat všechna rizika a postarat se pokud možno o bezbolestný výběh produktu z trhu.

Životnost výrobku se liší podle druhu výrobku. Mezi výrobky s nejkratším životním cyklem patří módní oblečení. Trh vyžaduje inovace. Výrobek se na trhu stává předmětem poptávky a nabídky, symbolizuje vstup firmy na trh za účelem získat zisk pomocí uspokojení potřeb kupujících. Ještě před tím, než firmy vstoupí na trh, provede analýzu trhu – ověří existenci poptávky.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy