Vývoj účasti ČR na mezinárodní  integraci – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Vývoj účasti ČR na mezinárodní  integraci

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Zrzka

 

 

Česká republika (dříve Československá republika i všechny její předchůdkyně) byla a je členem  významných mezinárodních organizací:

Název organizace                                                                   ČR – členství od          ČSR – členství od

– OSN – Organizace spojených národů a některé její organizace           1993                            1945

(poznámka: u některých organizací OSN to bylo později – až po jejich vzniku)

– WHO – světová zdravotnická organizace                                             1993                            1946

– IMF – Mezinárodní měnový fond                                                         1993                            1945

– Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (část Světové banky)            1993                            1945

– OESD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj                 1993                            1955

– WTO – Světová obchodní organizace                                                  1993                            1948

– KBSE – Konference o bezpečnosti a spolupráci                                  1993                            1975

– OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě                 1995

– od roku 1995 je nástupcem KBSE

 

Před rokem 1989 bylo Československo, jako socialistický stát, členem dvou uskupení:

RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) – ekonomická integrační organizace bloku socialistických států

– založena v roce 1949, zakládající státy: Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, SSSR

– později přistoupili: Albánie, NDR, Mongolsko, Kuba, Vietnam

– přidružené státy: Jugoslávie

– částečná spolupráce nebo status pozorovatele (i nesocialistické a rozvojové země): Finsko, Irák, Mexiko, Nikaragua, Etiopie, Laos, Jižní Jemen

– RVHP byla rozpuštěna v roce 1991, ČR vystoupila v roce 1990

2. Varšavská smlouva – vojenský pakt socialistických států Evropy

– vznikla v roce 1955 na základě Smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi Albánií. Bulharskem,  Československem, Maďarskem, NDR, Polskem, Rumunskem a SSSR

– ukončena byla v roce 1991

 

Po sametové revoluci a pádu socialismu v roce 1989 začíná začleňování našeho státu do mezinárodní ekonomické integrace.

–  Integrace do západoevropských struktur byla jedním z hlavních cílů Československa po roce 1989.

První významnou změnou bylo otevření hranic a odstranění řady dovozních omezení. Před ČSR ale stál obtížný úkol transformace plánované ekonomiky na tržní.

– Vývoj:

– 1990 – ČSR přistoupila do fondu PHARE (vznikl v roce 1989) – měl pomáhat při přechodu na tržní ekonomiku prostřednictvím finančních grantů a poradenství

– 1990 – vstup ČSR do Evropské banky pro obnovu a rozvoj

– 1991 – vstup ČSR do Rady Evropy

– od roku 1991 – Visegrádská čtyřka (skupina) – aliance 4 států (nejprve 3 – po rozdělení ČSR 4) – ČR, SR, Polsko, Maďarsko – spolupráce na cestě k evropské integraci

– první polovina 90. let – počátek integrace do Evropské unie – asociační dohoda

– asociační dohody (dohody o přidružování nebo Eurodohody)

– byly uzavírány s postkomunistickými zeměmi

– nedávaly sice jistotu přijetí do EU, ale umožňovaly lepší politický dialog, institucionální spolupráci a odstraňování bariér

– po rozpadu ČSR musela ČR podepsat novou asociační dohodu

– 1993 – rozdělení Československa

– 1993 – celní unie se Slovenskem

– CEFTA – Středoevropský volný trh – zakládající členové: ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko + přistoupilo Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko

– vytvoření prostoru pro vzájemnou obchodní spolupráci, odstranění celních bariér, vytvoření konkurenčního prostředí při vytváření tržních ekonomik

– Kodaňská kriteria – určovala podmínky vstupu postkomunistických zemí do EU

– 1994 – dohoda v oblasti volného obchodu se Slovinskem

– 1995 – vstoupila v platnost asociační dohoda ČR s EU

– volný obchod s Rumunskem

– česká měna je plně konvertabilní

– 1996 – podána žádost o vstup do Evropské unie

– 1997 – Agenda 2000 – dokument Evropské komise EU – základní metodologický dokument pro přijímání nových členů do EU – splnění určitých podmínek

– bylo doporučeno zahájit přístupová jednání

– 1998 – zahájena přístupová jednání o vstupu ČR do EU

– 1999 – vstup ČR do NATO

– 2002 – uzavřena přístupová jednání o vstupu ČR do EU

– 2003 – podpis přístupových smluv pro 10 nových zemí (včetně ČR) do EU – Atény

– referendum o vstupu ČR do EU

– 2004 – vstup ČR do EU – 1. 5. vstoupila přístupová smlouva v platnost

– 2007 –  plné zapojení ČR do Schengenského prostoru

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!