Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (9)

 

Otázka: Základní ekonomické pojmy

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Andy

 

Ekonomie-teoretická disciplína(zabývá se:výrobou, rozdělování, změnou, spotřebou

Ekonomika-uplatnění ekonomie v praxi

-zabývá se podniky a podnikateli

 

Ekonomie-MAKROEKONOMIE-zkoumá fungování ekonomiky jako celku v obecné

poloze za celé národní hospodářství

-MIKROEKONOMIE-zkoumá fungování jednotlivých prvků tohoto celku,

odvětví podniků, podnikatelů

 

Ekonomika má vazbu k dalším vědním disciplínám:marketing(nauka o trhu)

management(nauka o řízení lidí)

právo

matematika

statistika

 

Potřeby

-pocit určitého nedostatku či nadbytku, který se snažíme uspokojit

-každý člověk má jiné potřeby

-potřeby se mění v průběhu života

-potřeby jsou nekonečné(uspokojení jedné potřeby vznikají další)

 

Členění potřeb

a)-Fyziologické(biologické)spánek, jídlo, pití

-Společenské(kulturní, vyšší)nákupy, disco

b)-Individuální-potřeba jednotlivce(mobil, teplo, jídlo)

-Kolektivní-určité skupiny lidí(celé město, zdravotnictví)

c)-Hlavní-(dům, vila)

-Doplňková(bazén, výřivka, sauna, solárko)

d)-Hmotné-potřeba vlastnit, užívat, spotřebovat(dům)

-Nehmotné-získat znalosti, vědomosti, city(láska, vzdělání)

e)-Současné-(jít domů)

-Budoucí(dovolená)

f)-Zbytné-zpříjemňující, nejsou nutné(kino, mobil)

-Nezbytné-neobejdeme se bez nich(jídlo, pití spánek)

 

Rysy potřeb

1)rychlé rozšiřování a růst nových potřeb(způsobeno pokrokem vědy a techniky, rozvojem výrobních možností)

2)změna ve složení a struktuře potřeb=DEMOKRATIZACE(každý z nás může uspokojit své potřeby)

-co bylo výsadou některých vrstev dříve(v minulosti) je dnes pořebou obecnou

 

mají-kladné rysy+

-záporné rysy-

 

ZÁPORNÉ RYSY-> některé potřeby vyvolané:

a)reklamou

b)spol. Prestiží

c)snahou přizpůsobit se spol.mínění-  > lidé nedovedou odolat těmto vlivům

>schánějí a kupují věci, které neumí plně využívat, nepotřebují, neumí opravovat starat se o ně

> stávají se proto jejich služebníky(neumí se o ně starat)

 

KLADNÉ RYSY-> člověk by měl neustále-rozlišovat, volit, vybírat->co skutečně potřebuje

3)Pružnost(flexibilita)=přizpůsobení se momentální sitaci

4)Potřeby jsou NEKONEČNÉ

5)každý jedinec má JÍNÉ potřeby

 

Uspokojování potřeb

Statky

-jsou produkty lidské práce, kterými se uspokojují lidské potřeby

 

a)-Hmotný statek-je každá věc:motorka, auto, dům

-Nehmotný statek-je duševní výkon člověka:cyzí jazyk+počítače(znalost)

b)-Spotřební statek-slouží přímo k uspokojování potřeb(potraviny, oděv)

-Kapitálový statek-slouží k výrobě a nespotřebováváme je přímo(nitě, látka)

-slouží nejen k výrobě, ale i k poskytování služeb(nákup nahradních

dílů, oprava počítačů)

c)-Volné statky-nejsou produktem lidské práce(vzduch, déšť)

-Ekonomické statky(vzácné)-produkty lidské práce nejsou k dispozici ve volné přírodě,

člověk si je musí vyrobit

 

Služby

-jsou činnosti, které uspokojují lidské potřeby(doprava, kadeřnice)

 

a)-Věcné služby-jsou činnosti spojené s obnovením funkce výrobků(oprava počítače)

-Osobní služby-jsou činnosti spojené s lidskou osobou(kosmetikou, kadeřnice)

b)-Placené služby-koupit pračku

-Neplacené služby-záruční list(vrácení peněz

 

Spotřeba

-užití statku a služeb k uspokojování lidských potřeb

 

Životní úroveň

=míra uspokojování lidských potřeby-ZNÁMÉ-výrobci

-k hodnocení životní úrovně nestačí jeden ukazatel

 

Složky životního prostředí

1)Spotřeba statků a služeb obyvatelestvem(spotřeba potravin na obyvatele)

př.z roku 2009:   80kg zeleniny

41kg vepřového masa

6kg ryb

37kg cukru

300l min.vody

150l piva

2071ks cigaret

2)Kolik veřejných statků a služeb je obyvatelstvu poskytováno a v jaký kvalitě (zdravotnictví, školství)

3)Úroveň životních podmínek(bydlení)

4)Úroveň pracovních podmínek(délka pracovní doby)4týdny-délka

5)využití volného času

6)Úroveň životního prostředí

 

Měření životní úrovně

1)HDP(hrubý domácí produkt)-množství

2)Nominální mzda-to co si zaměstnanec vydělá

3)Reálná mzda-co si pracovník může koupit

4)Spotřeba předmětů-dlouhodobého spotřeby na 100 domácností

5)Úroveň veřejných služeb(počty lůžek v nemocnicích, domovu důchodců, dětské domovy)

6)Úroveň životního protředí(stupeň ovzduší, vodních toků

 

Výrobní proces

Přírodní bohatství-půda

-přírodní bohatsví

-přírodní síly

 

Kapitál-v podnikavé praxi rozumíme majetek, který dělíme na:

 

MajetekDLOUHODOBÝ MAJETEK-použiváním se opotřebovává(auto)

-OBĚŽNÝ MAJETEK-vlivem výrobního procesu se zoracovává(látka)

 

Pracovní síla, práce

-je cílevědomá lidská činnost, která spočívá ve vynakládání fyzických a duševních sil lidí, aby vytvořili statky a služby.

 

Druhy práce

a)-Duševní-převládá práce mozku

-Fyzická-převládá práce svalů

b)-Složitá-oprava elektriky

-jednoduchá-mytí nádobí

c)-Mechanická-mytí podlahy

-Tvůrčí-vznikají nová řešení

d)-Kvalifikovaná-potřebuji nějaké znalosti, dovednosti

-Nekvalifikovaná-mytí oken

e)-Produktivní-truhlář

-Neproduktivní-učitel

f)-Živá-vykonává jí pracovní síla

-Zvěcnělá-práce strojů

 

Pracovní proces

-slet určitých pracovních činností, které směřují k vytvoření statku či služby

-je součástí výrobního procesu

 

Činitelé pracovního procesu

1.pracovní síla

2.pracovní stroj, přístroj(dlouhodobý majetek

3.materiál-pracovní předmět(oběžný majetek

 

Pracovní síla

-je souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci

-nemá jí každý člověk(nemocný, dítě)

-ne každý člověk, který má pracovní sílu pracuje(něco zdědil, vyhrál, je nezaměstnaný)

-každá pracovní síla má svou cenu na trhu práce, tuto cenu nazýváme MZDA

 

Kvalifikace pracovní síly-člověk má odborné znalosti a praktické dovednosti potřebné k vykonovávání práce, získá je vzděláním, praxi ale i výchovou

Rekvalifikace pracovní síly-změna kvalifikace

 

Produktivita práce-hodnotí pracovní sílu

-účinnost vynakládání lidské práce-hodnotí

2 ukazatele-Přímý(produktivita práce)

-Nepřímý(pracnost)

 

PRODUKTIVITA PRÁCE

 

PRACNOST

-nepřímý ukazatel produktivity práce, který hodnotí pracovní sílu v pracovním procesu

 

Zvyšování produktivity práce

-prémiemi za větší výkon

-lepší organizace práce-hodnotí

-zvyšování kvalifikace pracovní síly

-lepší využití pracovní doby

-využití nejnovějších strojů

Rozčlenění výrobního procesu

 

Vzásnost

-Potřeby se vyvíjejí a rostou, jsou neomezené a zdroje pro uspokojování lidských potřeb jsou vzácné(omezené), protože:

 

-domácnosti jsou omezené svými příjmy

-podniky jsou omezené svými zisky:

státy

a)jsou omezené množstvím výrobních faktorů(např.orná půda na 1 obyvatele)

b)má omezené množství penežních prostředků, které získá z daní(ale stát více utratí než vybere na daních, tyto peníze si vypůjčí=ROSTE STÁTNÍ DLUH

 

Obětavá příležitost

-Jakmile jednou učiníme rozhodnutí a vybereme si jednu možnost ztratíme příležitost vybrat si možnost jinou. Tuto skutečnost nazýváme=NÁKLADY OBĚTAVÉ PŘÍLEŽITOSTI

-Nákladem obětavé příležitostivěci jeho, čeho se musíme vzdát, abychom jinou věc získali.

 

Dělba práce

-ve společnosti konají lidé různou práci, různé podniky vykonávají různou činnost

-proces rozdělávání pracovních činností mezi jednotlivcem a skupiny lidí

 

Ve vývoji DĚLBY PRÁCE rozlišujeme 3etapy:

1.Přirozená dělba práce(rozdělení práce mezi muže a ženu)

2.Společenská dělba práce(různé lidé se zaměřují na určitý druh pracovní činností)

3.Mezinárodní(jednotlivé země vzhledem k přírodním, klimatickým, podmínkám se zaměřují na různé činnosti)

 

Dělba práce umožňuje SPECIALIZACI

 

Specializace

=omezení nebo soustředění jednotlivců nebo skupin lidí určitý druh práce.

 

Specializovaní pracovníci rozvíjejí právě ty schopnosti, které jsou pro danou činnost potřebné, proto vyprodukují více statků a služeb a výsledek bývá kvalitnější.

 

Dělba práce předpokládá KOOPERACI

 

Kooperace

śpolupráce při vytváření statků a služeb

 

Hospodářský proces

-je to neustálý koloběh od výroby-> přerozdělení zboží-> směna-> spotřebovat

 

Rozdělení

-každý zaměstnanec, podnikatel získává podíl ve výrobě(formou mzdy), z této mzdy je sráženo sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň z příjmu-> to je odváděno do rozpočtu státu a tam dojde k přerozdělení jiným lidem.

 

směna=je proces, ve kterém výrobce hledá zákazníka aby vytvořil zisk

spotřeba=zákazníci spotřebují a proces začíná znovu

 

Hospodářský proces

1.výroba

2.rozdělit

3.směna

4.spotřebovat

 

Typy hospodářského procesu

1.Prostá-výroba se opakuje ve stejném měřítku

2.Zúžený-objem výroby se snižuje

3.Rozšířený-objem výroby se zvětšuje

 

Hospodářský růst

-lidské potřeby se musí uspokojovat opakovaně-> to předpokládá neustálé opakování hospodářského procesu-> v každé společnosti je snaha, aby produkce statku a služeb se zvyšovala

 

Hospodářský růst je možný dosáhnout dvěma způsoby:

-EXTENZIVNÍ=znamená zvýšení množství výrobních faktorů

-INTENZIVNÍ=zvýšení kvality výrobních faktorů

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!