Živnost – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Živnost – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Zuzina

 

ŽIVNOST

 • je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Živnostenským zákonem,
 • rozdíl mezi podnikáním obecně a živnostenským podnikáním je v tom, že živnostenské podnikání spadá pod Živnostenský zákon,
 • podnikatel může provozovat i více živností, je však zároveň nutné, aby měl pro každou z nich živnostenské oprávnění.

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE

 • podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce,
 • odpovědný zástupce je fyzická osoba, která musí splňovat všechny podmínky k provozování činnosti,
 • musí ho ustanovit podnikatel, který:
  • nesplňuje zvláštní podmínky,
  • je právnickou osobou.

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI

 1. všeobecné – podmínkou pro získání všech druhů oprávnění
  • plná svéprávnost – lze nahradit povolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
  • trestní bezúhonnost – za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, nebo s předmětem podnikání, o který žádá, nebo který ohlašuje
 2. zvláštní – je podmínkou pro provozování živností vázaných, řemeslných a koncesovaných
  • odborná způsobilost
  • jiná způsobilost

DRUHY ŽIVNOSTI

OHLAŠOVACÍ KONCESOVANÉ
Smějí být provozovány na základě ohlášení. Jejich počet není státem omezovaný. Smějí být provozovány na základě koncese. Je nutné povolení k provozování vyjmenovaných činností. Počet je regulovaný státem.
ŘEMESLNÉ VÁZANÉ VOLNÉ
Podmínky provozování:

1.       Všeobecné

2.       Odborná způsobilost

Podmínky provozování:

1.       Všeobecné

2.       Odborná způsobilost

Podmínky provozování:

1.       Všeobecné

Podmínky provozování:

1.       Všeobecné

2.       Odborná způsobilost

zpracování kůží a kožešin, broušení a leptání skla, modelářství, galvanizérství a smaltérství, barvení a chemická úprava textilií geologické práce, výroba a opravy protéz, ortéz a bandáží, nákup a prodej kulturních památek, provádění dražeb movitých věcí těžba a zpracování bahna, úprava nerostů dobývání rašeliny, vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, stavba a výroba plavidel výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot, provádění pyrotechnického průzkumu, provádění veřejných dražeb (dobrovolných, nedobrovolných), služby soukromých detektivů, ostraha majetku a osob

ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

Fyzické osoby:

 • ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi se předkládají na tiskopise (jednotný registrační formulář) vydaném Ministerstva průmyslu a obchodu.

Právnické osoby:

 • musí předložit notářský zápis, který osvědčuje o založení PO,
 • souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti.

VZNIK ŽIVNOSTI

Ohlašovací živnosti:

 • průkaz ŽO – výpis ze živnostenského rejstříku, do jeho ohlášení,
 • oprávnění vzniká dnem ohlášení, pokud není v ohlášení uveden pozdější den vzniku ŽO,
 • řemeslná a vázaná živnost – pro každou potřebujeme samostatné ŽO,
 • volná živnost – jediné ŽO, získáme právo podnikat asi v 80 oborech.

Koncesované živnosti:

 • průkaz ŽO – výpis ze živnostenského rejstříku,
 • oprávnění vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

ZRUŠENÍ ŽIVNOSTI

 • Živnostenské oprávnění zaniká:
  • smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové,
  • zánikem právnické osoby,
  • uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,
  • výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,
  • stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
  • rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy