Bankovní systém – maturitní otázka

marketing

 

Otázka: Bankovní systém

Předmět: Ekonomie, Bankovnictví

Přidal(a): borer

 

 

Banka – organizace, která má povolení provádět bankovní operace (přijímat vklady, poskytovat úvěry a provádějí další bankovní služby).

Bankovní soustava (systém) – souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi.

 

Typy bankovních soustav:

 • Jednostupňová bankovní soustava – existovala za dob totality, mezi bankami neexistovala konkurence, v ČSSR – byla centrální bankou Státní banka československá (SBČS), a dále existovaly další banky – Živnostenská banka, Československá obchodní banka, Česká a slovenská spořitelna, Investiční banka.
 • Dvoustupňová bankovní soustava – existuje v tržní ekonomice v ČR – 1. stupeň – centrální banka Česká národní banka        stupeň – komerční (obchodní) banky (Komerční banka, Česká spořitelna, Moneta Money bank, ČSOB, RB, ….).

 

ÚSTŘEDNÍ BANKA A JEJÍ ZÁKLADNÍ FUNKCE

 • Hlavní cíl – zabezpečovat stabilitu měny (stát má zájem na tom, aby nedocházelo k inflaci).
 • ČNB – sídlo v Praze, pobočky po celé ČR. Nejvyšší řídící orgán je bankovní rada ČNB.

Členové:

 • guvernér ČNB – Jiří Rusnok
 • dva viceguvernéři
 • čtyři vedoucí pracovníci ČNB

 

Úkoly ústřední banky:

 • Vydává bankovky a mince
 • Určuje a provádí měnovou politiku
 • Má postavení banky bank
 • Slouží jako banka státu
 • Spravuje měnové rezervy
 • Reguluje banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR a dohlíží na ně
 • Vykonává další činnosti

 

Ad 1) vydává (emituje) oběživo (bankovky a mince)

Centrální banka má jako jediná výhradní právo emise hotovostních českých peněz, tj. bankovek a mincí, a také mince pamětní (jsou vydávány u příležitosti významných událostí). => proto se také ČNB říká centrální emisní banka. ČNB je oprávněna stanovit vyhláškou nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a mincí a jejich vydání do oběhu.

Oběživo je chráněno proti padělání přísnými tresty (až 15 let odnětí svobody).

 

Ochranné prvky bankovek (slouží k rozpoznání padělků):

 • Bankovkový papír
 • Vodoznak
 • Hlubotisk
 • Soutisková značka
 • Metalický proužek
 • Na bankovkách od hodnoty 1 000,- se užívá ochranný iridiscentní pruh
 • Na bankovkách od hodnoty 1 000,- je obsažen obrazec, jehož barevnost se mění se změnou úhlu dopadu světla.

Emisní banka v zemích EU, které přistoupily ke společné měně, plní ECB.

 

Ad 2) monetární (peněžní) politika

Základním požadavkem pro plnění měnově-politických cílů ústřední bankou je její nezávislost.

Monetární (měnová) politika (def.) – soubor opatření, kterými ČNB ovlivňuje množství peněz v ekonomice.

 

A) ↑S peněz ↓i ↑D po penězích ↑I ↑HDP ↓nezaměstnanost ↑inflace

(Pokud se zvýší nabídka peněz v ekonomice, pak se sníží úroky, protože čeho je hodně, tak je to levné. Pokud jsou peníze levné, tak si ekonomické subjekty budou půjčovat. Tím pádem i firmy, které budou investovat do výroby a budou hodně vyrábět. Tzn. HDP (hrubý domácí produkt) poroste. Jestliže se hodně vyrábí, tak lidé mají práci a snižuje se nezaměstnanost. Pokud lidé mají práci, mají dostatek peněz, a proto firmy zdražují, což znamená, že roste inflace.)

 

B) ↓ S peněz ↑i ↓D po penězích ↓HDP ↑nezaměstnanost ↓inflace

(Pokud se sníží nabídka peněz v ekonomice, pak se zvýší úroky, protože čeho je málo, tak je to drahé. Pokud jsou peníze drahé, tak si ekonomické subjekty nebudou půjčovat. Tím pádem firmy nebudou investovat a bude se málo vyrábět. Tzn. HDP (hrubý domácí produkt) je nízké. Jestliže se málo vyrábí, tak lidé nemají práci a zvyšuje se nezaměstnanost. Pokud lidé nemají práci, nemají peníze, takže firmy nezdražují a inflace je nízká.)

 

Nástroje měnové politiky:

 • Povinné minimální rezervy
  • každá banka musí držet určité procento z vkladů jako rezervu na účtu u ústřední banky. Tyto peníze se úročí.
  • ↓PMR ↑S peněz ↓i ↑D po penězích ↑I ↑HDP ↓nezaměstnanost ↑inflace …expanzivní politika
   • (pří snížení PMR se odvádí méně peněz do ČNB, a obchodním bankám zůstane více peněz, tedy nabídka peněz v ekonomice se zvýší, dále viz A)
  • ↑ PMR↓ S peněz ↑i ↓D po penězích ↓ I↓HDP ↑nezaměstnanost ↓inflace … restriktivní politika
   • (pří zvýšení PMR se odvádí více peněz do ČNB, a obchodním bankám zůstane méně peněz, tedy nabídka peněz v ekonomice se sníží, dále viz B)
  • V současnosti (10, 2. 2021) jsou 2 %.
 • Diskontní sazba
  • Česká národní banka, úročí diskontní sazbou volné finanční prostředky, které si u ní uložily ostatní banky.
  • ↓ DS viz A)
  • ↑ DS viz B)
  • V současnosti (10, 2. 2021) jsou 0,05 %.
 • Operace na volném trhu
  • nákup a prodej CP (obvykle státních dluhopisů) centrální bankou
 • Ostatní nástroje
  • určit ostatním bankám maximální rozsah jimi poskytovaných úvěrů (úvěrové limity)
  • stanovit minimální úrokové sazby z vkladů
  • stanovit maximální úrokové sazby z úvěrů

 

Ad 3) banka bank

Vede jednotlivým obchodním bankám účty, přijímá od nich vklady a poskytuje jim úvěry. Prostřednictvím bank uvádí do oběhu oběživo a stahuje z oběhu poškozené a opotřebované bankovky a mince. Na účtu vedeném u centrální banky mají banky uloženy povinné minimální rezervy. Změní-li ČNB úrokovou sazbu, změní své úrokové sazby i obchodní banky.

 

Ad 4) banka státu

ČNB vede účty státního rozpočtu a poskytuje státu důležité údaje o plnění příjmové a výdajové strany státního rozpočtu. Vede též účty státních institucí a úřadů, např. účty finančních úřadů a soudů. Nesmí poskytovat úvěr státu a dalším subjektům napojeným na veřejné rozpočty (nezávislost ČNB).

 

Ad 5) správa měnových rezerv

Jinak řečeno devizové rezervy. Správa měnových rezerv spočívá v udržování dostatečné zásoby rezerv ve formě cizích měn a zlata  za účelem zajištění fungování peněžních a zbožových trhů a zabezpečení finanční bezpečnosti země.

Měnové rezervy nejenom ochraňuje na bezpečných místech, ale též s nimi obchoduje a používá jich v případech intervence na devizových trzích.

 

Ad 6) regulace a dohled

Bankovní dohled, nucená správa,…..

 

Ad 7) další činnosti

Kromě bank vykonává ČNB dohled také nad podnikatelskými subjekty, které získaly oprávnění k obchodování s devizovými hodnotami podle devizového zákona, což jsou zejména nebankovní směnárny a společnosti zabývající se zasíláním peněz do zahraničí.

ČNB usměrňuje postup bank vyhláškami vydávanými na základě zákona o platebním stuku.

V centrální bance funguje tzv. clearingové centrum, prostřednictvím kterého zprostředkovává platby mezi jednotlivými bankami a jejich klienty.

 

OBCHODNÍ BANKY

Soustřeďuje dočasně volné peněžní prostředky, které formou úvěrů dává k dispozici podnikatelským i jiným subjektům. Tím zprostředkovává pohyb peněz v ekonomice a zajišťuje využití dočasně volných zdrojů, které zhodnocuje úrok.

Pod pojmem banka spadá i spořitelna.

 

Členění bank:

 • Většina bank je univerzálních – to znamená, že poskytují nejen vkladové a úvěrové služby poskytuje rovněž služby investiční (nákup a prodej CP a další operace s nimi).
 • Specializované banky – hypotéční banky, stavební spořitelny, …..

Zákon o bankách definuje banku – PO se sídlem v ČR, založenou jako akciová společnost, která přijímá vklady a poskytuje úvěry a má k výkonu těchto činností bankovní licenci.

 

REGULACE OBCHODNÍCH BANK

 • Bankovní regulace – banka je sice účastníkem volného trhu, její postavení je však oproti jiným podnikatelským subjektům odlišné.
 • Banky hospodaří s cizími penězi (od vkladatelů), a proto je pro ně důležitá důvěra jejich klientů, že jejich peníze jsou v bance chráněny, zhodnocovány a že banka je schopna kdykoliv dostát svým závazkům. Ztráta důvěry klientů může vyvolat tzv. run, tj. stav, kdy všichni vkladatelé spěchají vybrat své vklady => banka nemá a nemůže mít dostatek likvidních prostředků (peníze v hotovosti, nebo taková aktiva, která lze rychle zpeněžit). Banka totiž vložila peníze svých klientů do svých obchodů a tam jsou po nějakou dobu vázány, než přinesou požadovaný výnos.
 • Aby klienti důvěřovali bankám podřizuje stát banky regulaci – snížení rizik, do kterých banka vstupuje na přijatelnou míru. Banka je fakticky omezována ve svém podnikání, ale přesto banky jsou řízeny lidmi, kteří chybují, nebo dokonce banku záměrně poškozují (tunelování). Prevencí je trestní postih.

 

Bankovní regulace:

 • Banky musí dodržovat právní normy (zákon o bankách, ….)
 • Vykonává se dohled nad dodržováním stanovených pravidel

Regulátorem je bankovní dohled vykonávaný ČNB.

 

Bankovní licence – udělena pouze akciové společnosti, která má základní kapitál 500 000  000 Kč, žadatel musí dokazovat původ finančních zdrojů – ochrana proti praní špinavých peněz, technické a organizační předpoklady, obchodní plán

Bankovní dohled sleduje FO, které mají banky řídit – odborná způsobilost, důvěryhodnost (čistý trestní rejstřík), zkušenost

 

OBEZŘETNOSTNÍ PRAVIDLA

 • Zákaz uzavírat obchody pro banku nevýhodné – v zákoně o bankách
 • Dále se musí banka podřídit tzv. obezřetnostním pravidlům, návod jak snížit rizika, která jsou spojená s obchodem.

 

Vnější rizika:

 • Úvěrové riziko – nebezpečí nesplacení úvěru
 • Tržní riziko – změna podmínek na trhu (pokles cen akcií, do kterých banka investovala, inflace, deflace, )
 • Likvidační riziko – hrozba, že banka nedokáže uspokojit požadavky svých klientů na výplaty jejich účtů
 • Operační riziko – zahrnuje nebezpečí plynoucí z určitých strategických rozhodnutí, např. zaměření na určitý produkt, o který klienti neprojeví zájem

 

INFORMOČNÍ POVINNOST

 • Kdykoliv využívá klient jakoukoliv službu, má právo na informace o produktech banky.

 

BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ

 • ochrana všech údajů o klientovi a jeho obchodních vztazích s bankou před jinými osobami
 • mlčenlivost zaměstnanců

Tuto povinnost bankám ukládá zákon o bankách, ale také stanoví případy, kdy je banka povinna bez souhlasu klienta sdělit některé informace o svých klientech  – orgány činné v trestním řízení (státní zastupitelství, soudy, …), soudy ve věcech občanskoprávních (dědické řízení, náhrady škody, exekuce na majetek, …), daňové orgány v řízení s daňovým dlužníkem,…..

 

Klientské registry – propojení bank, kdy si mohou sdělovat informace o bonitě klienta

Bonita – schopnost klienta splácet závazky

 

Pokud ČNB zjistí nedostatek v činnosti banky – nápravné opatření – pokuty, nucené správy, odnětí bankovní licence (banka je předlužena)

Většina klientů dostane náhrady z fondu pojištění vkladů.

Banka může zaniknout také fúzí, nebo rozhodnutím akcionářů se souhlasem bankovního dohledu.

 

PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

 • Povinností banky je i identifikovat klienta (zjistit o něm takové údaje, podle kterých jej lze jednoznačně určit)– opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
 • Identifikace se musí provést u všech obchodů, jejichž hodnota přesahuje 100 000 Kč.
 • Banky jsou povinny sledovat podezřelé operace a hlásit je Finančnímu a analytickému útvaru Ministerstva financí.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy