Cenné papíry a burzy – finance a ekonomie

 

   Otázka: Bankovnictví a cenné papíry

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Dubster

 

 

 • cenný papír je většinou listina, která představuje určitý právní nárok vlastníka
 • ten kdo vydává cenný papír je výstavce, emitent, dlužník
 • vlastník cenného papíru je věřitel, většinou nemůže požadovat uspokojení svého nároku bez předložení tohoto cenného papíru

 

Členění cenných papírů:

 1. podle podoby
  1. listinné (materializované) – skládají se většinou z tzv. pláště na kterém je: název, hodnota, datum vystavení, úrok…. a kupónového archu, který slouží k výplatě úroků, kupónový arch je zakončen tzv. talonem, který slouží k vydání nového kupónového archu
  2. zaknihované (dematerializované) – neexistují ve fyzické podobě, ale jenom jako zápis v evidenci ve Středisku cenných papíru v Praze (v počítačové podobě). Vlastník cenného papíru dostává výpis z evidence jako doklad o vlastnictví těchto cenných papírů
 2. podle druhu právního nároku
  1. dlužnické – např. obligace, šeky, …
  2. majetkové – např. akcie
  3. odvozené (=deriváty) – např. opce
 3. podle doby splatnosti
  1. peněžní – krátkodobé splatné do 1 roku
  2. kapitálové – dlouhodobé nad 1 rok
 4. podle převoditelnosti
  1. na majitele – není na nich uvedeno jméno, na jiného majitele přechází pouhým předáním
  2. na jméno – jsou převoditelné při splnění určitých podmínek (např. vkladní knížky)
 5. podle emitenta
  1. státní – např. k vyrovnání schodku státního rozpočtu, při povodních, ….
  2. soukromé – emitují je banky, podniky
  3. komunální – vydávají obce
 6. podle obchodovatelnosti
  1. obchodovatelné – např. akcie
  2. neobchodovatelné – např. vkladní knížka
 7. podle způsobu vydání
  1. hromadné – např. akcie
  2. individuální – např. šek


Dlužnické cenné papíry

 • jsou založené na úvěrovém vztahu, tzn. že ten, kdo je koupil, poskytl emitentovi úvěr
 • emitent je vydává proto, aby si obstaral určitý kapitál a investor (fyzická nebo právnická osoba) je nakupuje s tím, že mu budou po určité době proplaceny i s úrokem

 

 • patří sem:
 1. obligace
  • vydávají je většinou banky
  • jejich splatnost je 5, 10 i více let
  • rozlišují se podle způsobu vyplácení úroku:
 • pevně úročené – úrok je stanovený procentem z nominální hodnoty a je vyplácen pravidelně
 • s pohyblivým úrokem – úrok je závislý na aktuální úrokové sazbě na finančním trhu
 • ziskové obligace – výnos má 2 části: pevný úrok a část ze zisku emitenta
 • neúročené (nulové, pod pari) – úroky se nevyplácejí, obligace se prodává za nižší než nominální cenu; rozdíl mezi prodejní a nominální cenou je v podstatě úrok
 • indexované obligace – chrání svého majitele před inflací, protože nominální hodnota obligace se zvyšuje podle míry inflace

 

 1. státní dluhopisy
 • stát vydává cenné papíry v případě, že potřebuje shromáždit velké množství finančních prostředků, např. k vyrovnání schodku státního rozpočtu, při živelných pohromách, ….
 • investování do státních cenných papírů není rizikové, ale většinou s menším výnosem

 

 1. hypoteční zástavní listiny
 • emitují je hypotéční banky, které tak získávají prostředky na poskytování hypotečních úvěrů

 

 1. vkladové listy
 • vydávají je pouze banky jako potvrzení o vkladu
 • jsou krátkodobé nebo střednědobé a úrok se vyplácí najednou za celé období nebo se prodávají pod pari
 • nazývají se také : vkladové certifikáty nebo depozitní certifikáty

 

 1. vkladní knížky
 • jsou potvrzení vkladu u banky
 • zakládají se při prvním uložení peněz a postupně se připisují další vklady, úroky a odepisují se výběry
 • vkladní knížky jsou na jméno a lze je zajistit heslem
 • vklady jsou většinou s výpovědní lhůtou

 

 1. šeky
 • druh cenného papíru používaný v platebním styku
 • musí obsahovat:
  • označení, že jde o šek
  • jméno toho, kdo má platit (šekovník)
  • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou částku
  • údaj místa, kde má být zaplacen částka
  • datum a místo vystavení šeku
  • podpis výstavce
 • platnost šeku je časově omezená
 • ve vnitrozemí 8 dní, v Evropě 20 dní, jiné kontinenty 70 dní
 • šek je možné použít při výběru hotovosti a také při placení za nakoupené zboží
 • členění šeků:
  1. členění dle osoby výstavce:
   • bankovní šeky – výstavcem je banka
   • soukromé šeky – může to být fyzická nebo právnická osoba, šek který vystavujeme k určitému účtu
  2. členění podle toho, v čí prospěch je šek vystaven:
   • na řad – na určitou osobu a práva můžeme převádět rubopisem (žiro), na druhé straně uvedeme oprávněnou osobu
   • na jméno – na určitou osobu a práva nejdou převádět na jinou osobu (vyplacen pouze osobě, na kterou je vystaven)
   • na majitele – banka proplatí šek tomu, kdo ho vlastní, není napsaná osoba nebo doložka na majitele

 

7. směnky

 • směnka je cenný papír, kterým se dlužník zavazuje zaplatit svém věřiteli určitou částku v určitý den
 • směnky jsou obchodovatelné
 • směnky jsou:
 1. vlastní – dlužník se zavazuje zaplatit osobě značené na směnce určitou částku v určitý den
 2. cizí – představuje příkaz výstavce třetí osobě, aby zaplatila osobě označené na směnce určitou částku v určitý den

 

Majetkové cenné papíry

 • představují nárok na podíl na majetku emitenta
 • patří sem:
 1. AKCIE
 • základní kapitál akciové společnosti se získává vydáváním akcií
 • vlastnictví akcie potvrzuje, že její majitel vložil určité prostředky do a. s. a podílí se tím na jejím majetku
 • s. se zakládá 2 způsoby:
  1. s upisováním akcií (s veřejným úpisem) – akcie se nabízejí veřejnosti (fyzické osobě i právnické osobě) a základní kapitál je minimálně 20 milionů korun
  2. bez veřejného úpisu (bez upisování akcií) – základní kapitál skládají pouze zakladatelé a je minimálně 2 miliony korun
 • akcie je cenný papír, se kterým jsou spojena určitá práva:
  • právo podílet se na řízení a. s. tím, že akcionář se účastní valné hromady a hlasuje na ní
  • právo na podíl ze zisku – tzv. dividendy
  • právo na podíl na likvidačním zůstatku a. s. – při zrušení a. s. se nejdříve uhradí všechny závazky a případný zbytek je rozdělen mezi akcionáře
 • akcie mohou být listinné nebo zaknihované a jejich kurz kolísá v závislosti na hospodaření a. s.
 • druhy akcií:
  1. kmenové (základní) – jsou běžné akcie bez zvýhodnění
   • na jméno – a. s. si vede seznam akcionářů a valnou hromadu svolává zasláním pozvánky
   • na majitele – valná hromada se svolává veřejnou výzvou, např. v tisku
  2. prioritní – akcionáři mají přednostní právo na podíl na zisku, ale nemusí mít právo hlasovat na valné hromadě
  3. zaměstnanecké – předávají se zaměstnancům za sníženou cenu nebo zdarma a při odchodu ze zaměstnání musí být vráceny

 

 1. PODÍLOVÉ LISTY
  • emitují je investiční společnosti – speciální instituce zaměřené na kolektivní investování
  • majitel podílového listu (podílník) má nárok na podíl na majetku a podíl na zisku, ale narozdíl od akcionáře se nepodílí na řízení spolčenosti
  • investiční společnost shromažďuje finanční prostředky od fyzické osoby i právnické osoby, vytváří z nich tzv. podílový fond, který zhodnocuje tím, že investuje např. do cenných papírů
  • podílový fond může být:
   • otevřený – neomezuje prodej podílových listů; lze je prodat zpátky společnosti, ale nejsou veřejně obchodovatelné
   • uzavřený – má omezený prodej podílových listů (časově nebo množstevně); nelze je prodat zpět společnosti, ale jsou veřejně obchodovatelné

 

Odvozené cenné papíry (deriváty)

 • jsou smlouvy o budoucích obchodech s cennými papíry
 • tyto smlouvy se samy stávají cennými papíry, protože poskytují svým držitelům určitá práva
 1. Termínované kontrakty (futures) – představují povinnost prodávajícího a kupujícího uskutečnit ve stanoveném termínu určitý obchod
 2. Opce – představují možnost kupujícího nebo prodávajícího uskutečnit v budoucnu obchod (prodej se uskutečnit nemusí)
  • kupní opce – prodávající má povinnost prodat CP a kupující má právo jej koupit, ale koupi uskutečnit nemusí (musí zaplatit určitý poplatek – prémii)
  • prodejní opce – kupující má povinnost koupit cenný papír a prodávající má právo jej prodat ale nemusí a hradí prémii

 

Obchodování s cennými papíry

 • s cennými papíry se obchoduje na finančním trhu
 • tento trh může být:
 1. organizovaný – burza cenných papírů a tzv. RM-systém
 2. neorganizovaný – mezi podniky a občany
 • podle techniky prodeje dělíme prodej cenných papírů na:
 1. uzavřené emise – pouze pro určité investory
 2. veřejné úpisy – pro širokou veřejnost, emise je veřejně inzerována
 3. tendry
 • emitent vyhlásí nominální hodnotu např. 1. akcie a celkovou hodnotu nabízených akcií (celkové množství), od zájemců očekává požadavky na množství a cenu (kolik chtějí koupit a za kolik)
 • po uplynutí stanovené lhůty jsou načítána požadovaná množství v pořadí od nejvyšší ceny a v okamžiku, kdy je dosaženo požadované množství prodeje, jsou požadavky s nižší cenou odmítnuty a akcie se prodávají za poslední přijatou nabídku (za tu nejnižší přijatou)

 

Burza

 • je místo, kde se podle určitých pravidel obchoduje se zbožím, cennými papíry, nebo valutami
 • na burzu má přístup pouze určitý okruh lidí a zboží není na burze přítomno, maximálně pouze vzorek
 • podle předmětu obchodování dělíme burzy na:
 1. peněžní – valuty a cenné papíry
 2. zbožové (komoditní) – zemědělské plodiny (plodinová burza) nebo drahé kovy

 

Burza cenných papírů Praha, a. s.

 • byla založena v r. 1871
 • během světových válek byla činnost burzy zastavena a po 2. světové válce již nebyla obnovena
 • činnost burzy byla obnovena v r. 1993
 • funkce burzy:
  • umožňuje nákup a prodej cenných papírů
  • umožňuje cenovou tvorbu – podle nabídky a poptávky se mění tržní cena cenných papírů
  • řídí pohyb kapitálu – kapitál se přelévá do perspektivních firem
 • orgány burzy:
  • valná hromada – nejvyšší orgán burzy
  • burzovní komora – je statutární orgán
  • dozorčí rada – kontrolní orgán
 • státní dozor nad burzou vykonává Ministerstvo financí České republiky

 

Účastníci burzovních obchodů

 1. investoři – nakupující cenné papíry
  1. individuální – fyzické osoby
  2. institucionální – např. banky, investiční společnosti
 2. emitenti – vydavatelé cenných papírů
 3. zprostředkovatelé – jako jediní mají přístup na burzu a mohou zprostředkovat burzovní obchody
  • banky
  • makléři – obchodují na svůj i na cizí účet
  • brokeři [brůkři] – obchodují na cizí účet
 • součástí všech burzovních obchodů jsou spekulace na burze
 • tyto spekulace lze dělit na:
  1. spekulace na pokles – spekulant počítá s poklesem kurzu a proto cenné papíry prodává, aby je v budoucnu nakoupil za nižší kurz -> spekulanti se nazývají BEARS
  2. spekulace na vzestup – spekulant nakupuje cenné papíry, počítá se vzestupem kurzu a v budoucnu je prodá za vyšší cenu -> spekulanti se nazývají BULLS

 

Vypořádání burzovních obchodů

 1. peněžní vypořádání – vyrovnání finančních závazků mezi kupujícím a prodávajícím provádí clearingové centrum České Národní Banky
 2. majetkové uspořádání – znamená předávání cenných papírů
  • u listinných dochází k uložení a vyzvednutí v depozitáři burzy
  • u zaknihovaných dochází k převodu ve Středisku cenných papírů z účtu prodávajícího na účet kupujícího

 

Kurzovní lístek burzy

 • obsahuje seznam cenných papírů obchodovaných na burze
 • dále obsahuje:
  • platný kurz pro současné nákupy
  • předchozí kurz za který se obchodovalo
  • změnu kurzu v procentech
  • minimální a maximální kurz dosažený v běžném roce
  • objem obchodů uskutečněných při posledním obchodování

 

Burzovní indexy

 • jsou poměrné hodnoty, které sledují vývoj cen na burze

PX – 50 g je hlavním indexem burzy

 • obsahuje emise 50-ti firem podle jejich tržního podílu, kapitálu, likvidity…
 • aktualizuje se 1krát za čtvrt roku

PX – GLOB g obchodování se všemi cennými papíry na burze (je globální)


Obchodování v RM – systému

 • je mimoburzovní způsob prodeje nákupu cenných papírů
 • vlastníkem RM-systému je PVT (podnik výpočetní techniky) v Praze
 • organizuje obchodování s cennými papíry prostřednictvím počítačové sítě po celé ČR

 

Středisko cenných papírů

 • slouží jako registr pro úschovu dematerializovaných cenných papírů (cenné papíry v podobě záznamu na počítači)
 • středisko cenných papírů vede evidenci pro každého majitele a posílá výpisy z jeho účtu, dále provádí např. rušení účtů a podává informace o nových emisích


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy