Platební styk – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Platební styk

Předmět: Ekonomie, Finance

Přidal(a): Pospec

 

Finanční systém tržního hospodářství 

co je finanční trh

 • systém institucí a instrumentů, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) mezi různými ekonomickými subjekty, a to na základě poptávky a nabídky.
 • Trh, kde se střetávají osoby, které mají dostatek peněžních prostředků (investoři, věřitelé) a jsou ochotni je půjčit za určitý výnos dalším osobám, které jich mají nedostatek a snaží se je získat (dlužníci).
 • Finanční trh je založený na nabídce relativně volných peněz a poptávce po penězích, střetem této N a P se také vytváří cena peněz = úrok
  • Nabídka = určité množství peněžních prostředků, které je někdo ochoten prodat za určitou úrokovou sazbu
  • Poptávka = určité množství peněžních prostředků, které je někdo ochoten koupit (využít) za určitou úrokovou sazbu

subjekty působící na fin. trhu 

Věřitelé

 • ti, kteří mají dostatek volných peněžních prostředků za účelem poskytnutí
 • jich někomu dalšímu (tzv. přebytkový subjekt trhu) = nabídka
 • domácnosti, firmy, stát

Dlužníci

 • ti, kteří potřebují od věřitelů dočasné volné peněžní prostředky (tzv.
 • nedostatkový, deficitní subjekt trhu) = poptávka
 • domácnosti, firmy, stát

Zprostředkovatelé obchodu

 • mají za úkol vytvořit dobré podmínky pro obě strany,
 • banky, finanční instituce, … (viz. dále)

zájmy subjektů fin. trhu 

Věřitelé

 • majitelé úspor, kteří mají přebytek finančních prostředků. Věřitelé chtějí minimální riziko, maximální likviditu a maximální výnos

Dlužníci

 • mají nedostatek finančních prostředků, a naopak chtějí minimální náklady (úroky, dividendy) a maximální období půjčky

 

úkoly zprostředkovatelů fin. trhu 

Zprostředkovatelé

 • (banky, finanční instituce) mají za úkol vytvořit dobré podmínky pro obě strany.

provádějí:

 • agregaci úspor = shromažďují větší počet úspor drobných vkladatelů a tím pokryjí i vyšší požadavky jednotlivých uchazečů o úvěr.
 • transformaci rizika = přenáší ho na sebe, jsou schopni zvládnout ho lépe než jednotliví věřitelé.
 • transformaci splatnosti = přijímají vklady na určitou dobu a přeměňují je v půjčky se zcela jinou dobou splatnosti.

 

Funkce a formy peněz 

co to jsou peníze 

 • Peníze jsou statek, který slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo), tedy statek, pro který platí, že velká většina nepřímých směn v nějaké ekonomice se realizuje jeho prostřednictvím.
 • umožňují spolupráci ve velkých sociálních společenstvích.
 • zjednodušují a snižují transakční náklady směny.
 • oproti přímé směně statků (barterový obchod) umožňují přehledné porovnání cen jednotlivých statků, a také směny mezi jedinci, kteří navzájem nepoptávají svoje produkty.

vznik peněz, původ peněz a jejich historie 

 • Prostá směna zboží za zboží, čili barterový obchod, narážela na problém najít někoho, kdo má zájem o nabízené zboží a současně
 • má poptávané zboží.

Komoditní peníze

 • byly různé pro různé části světa a různé epochy (Babylón – obilí, Čína – mušličky, staří Slované plátno (od toho se odvozuje slovo platidlo))
 • vždy se jednalo o komoditu, která byla široce přijímána obyvateli dané ekonomiky.

Mince z drahých kovů

 • v průběhu historie se jako nejvhodnější komodita pro tento účel ukázaly drahé kovy (zlato, stříbro)
 • byly poměrně vzácné, dobře zpracovatelné, neomezeně trvanlivé a široce akceptované
 • kovy bývaly jako platidlo, které se vážilo, použitelné v jakémkoli stavu (např. zlaté valouny, zlatý prach, zlaté šperky), ovšem z praktických důvodů se časem rozšířily mince, jejichž ražba měla potvrzovat ryzost a hmotnost daného kusu zlatého kovu.

První bankovky

 • používání mincí z drahých kovů se v průběhu věků stalo neefektivní pro manipulaci s většími částkami peněz, navíc mince se používáním opotřebovávaly a snižovala se jejich hmotnost. Skladování většího množství peněz zase může být nebezpečné například z hlediska možného vykradení.
 • vznikaly úschovny mincí (předchůdci dnešních bank), které za poplatek uschovaly mince v určité hodnotě (tyto peníze dále nepůjčovaly), a vydaly o tom vlastníkovi potvrzení (směnku).
 • tato potvrzení se začala používat místo platby – kupující nemusel chodit do úschovny, aby vyzvedl mince, kterými by zaplatil prodávajícímu, ale jednoduše mu zaplatil svým potvrzením z banky a novým majitelem příslušného obnosu se stal prodávající.
 • z papírových směnek se v Číně vyvinuly státní bankovky s pevnými hodnotami už v 11. století, v Evropě se první bankovky objevily až v roce 1661.

První nekryté bankovky

 • vláda, aby mohla zvýšit své příjmy (typicky z nutnosti financovat válku), dovolila některé bance vytisknout více bankovek, než kolik bylo měnového kovu v jejích trezorech. 
 • též státy vydávaly své vlastní nekryté peníze – státovky. Jinými slovy státy prováděly inflaci. Fakticky šlo o dodatečné zdanění obyvatelstva, jehož peníze ztratily část své hodnoty, kterou tak získala vláda.

Bankovnictví částečných rezerv

 • v průběhu 20. století tak ekonomiky jednotlivých států upouštějí od používání jakéhokoliv krytí bankovek vzácnými kovy. Jako peníze nadále neslouží kov, ale samotné bankovky tištěné centrální bankou (nekryté peníze)

Funkce peněz 

všeobecný prostředek směny

 • nejdůležitější funkcí peněz je bezesporu jejich služba jako všeobecný prostředek směny.
 • tato funkce peněz je naprosto zásadní a jakákoliv vyspělá ekonomika je bez peněz nepředstavitelná

zúčtovací jednotka

 • peníze jsou také společným jmenovatelem, na který lze převést tak odlišné statky jako je lidská práce, surovinové zdroje, kapitálové vybavení a tak dále. Všechny tyto veličiny lze ocenit v penězích.

uchovatel hodnoty

 • výhodou peněz je možnost druhou část nepřímé směny odložit na neurčito, není potřeba, jak je tomu v případě barteru, aby se prodej a nákup odehrál v jednom okamžiku.
 • v současnosti však peníze slouží jen jako dočasný krátkodobý uchovatel hodnoty (peníze nemusí být zdaleka nejlepším způsobem uchování hodnoty, obvykle jím ani nejsou). Lidé však obvykle část svého majetku stále dočasně drží ve formě platidla, protože je lze okamžitě proměnit v libovolný jiný statek (likvidita).

 

Vlastnosti peněz 

Dělitelnost 

 • každá jednotka může být rozdělena na určitý počet menších jednotek (např. 1 koruna = 100 haléřů

Zaměnitelnost

 • účastníkům směny je jedno, v jaké formě či složení peníze vydají/přijmou, dokud platí, že dohromady dají smluvenou cenu

Přenositelnost

 • peníze (zejména ve formě oběživa) byly historicky navrženy pro snadné přenášení

Trvalost a Trvanlivost

 • peníze nemají navrženu žádnou lhůtu, je předpokládána jejich dlouhodobá platnost. Současně jsou vyhotoveny z materiálů, které nepodléhají rychlé zkáze, ale které co nejvíce vzdorují opotřebení

 

Formy peněz 

 • hotovostní – mince a bankovky
 • bezhotovostní – platby na účtech a šekovatelná depozita, termínované vklady

 

Platební styk a jeho členění 

Hotovostní

 • platba bankovkami a mincemi
 • výhody: jistota zaplacení, peníze neustále k dispozici, operativní při malých platbách
 • nevýhody: nákladný, časově náročný přesun peněz, málo bezpečné, méně spolehlivé a přesné

Bezhotovostní 

 • forma placení při níž nefigurují hotové peníze – podstatou je písemným převodem z bank. účtu
 • plátce na účet příjemce – musí mít uzavřenou smlouvu o vedení účtu, případně právo disponovat s účtem!
 • výhody: bezpečné, časově nenáročné, méně pracné a rychlejší na velké vzdálenosti, přesné
 • nevýhody: není jistota platby

Tuzemský

 • odehrává se mezi subjekty uvnitř národní ekonomiky, zpravidla v tuzemské měně. Jednodušší a rychlejší. Bez měnových rizik

Zahraniční

 • platby do a ze zahraničí, vč. plateb prováděných tuzemskými osobami v zahraničí
 • Zahraniční platební styk je sjednáván mezi naší bankou a zahraniční korespondentskou bankou. Naše banka má u zahraniční veden nostro účet (nostro=italsky „naše“), zahraniční banka nazývá tento účet loro (vaše). To samé je u nás pro zahraniční banku. Přes tyto účty pak probíhá zúčtování pokud někdo převádí prostředky od naší banky do dané banky zahraniční. Případně cesta vede přes více korespondentských bank. O tomhle se rozmluvit spíš níže

 

Charakteristika a nástroje hotovostního a bezhotovostního platebního styku 

hotovostní o co to je o výhody a nevýhody 

 • platba bankovkami a mincemi
 • výhody: jistota zaplacení, peníze neustále k dispozici, operativní při malých platbách
 • nevýhody: nákladný, časově náročný přesun peněz, málo bezpečné, méně spolehlivé a přesné

 

možnosti hotovostních plateb (přímá platba, šekem, složením hot. přes prostředníka) 

Přímá platba příjemci (prodávajícímu)

 • hotovými penězi (bankovkami a mincemi), „z ruky do ruky“. Limit max. 270000 – opatření proti “praní špinavých peněz”

Šekem k výplatě hotovosti

 • příjemce si nechá šek proplatit u banky či příslušné finanční instituce.
 • šek je cenný papír a příkaz k vyplacení hotovosti

Složením hotovosti přes prostředníka ve prospěch příjemce

 • složení hotovosti u banky, na poště (poštovní poukázka = “složenka”), na pobočce mezinárodní platební společnosti Western Union apod.

 

bezhotovostní o co to je o výhody a nevýhody 

 • forma placení při níž nefigurují hotové peníze – podstatou je písemným převodem z bank. účtu
 • plátce na účet příjemce – musí mít uzavřenou smlouvu o vedení účtu, případně právo disponovat s účtem!
 • výhody: bezpečné, časově nenáročné, méně pracné a rychlejší na velké vzdálenosti, přesné
 • nevýhody: není jistota platby

možnosti bezhotovostních plateb (hladké platby, dokumentární platby) o CERTIS 

Převodem z účtu na účet (tzv. hladké platby)

 • platby tuzemské (zúčtování v syst. CERTIS) nebo zahraniční (SEPA, SWIFT)
 • pomocí jednorázového či trvalého platebního příkazu, inkasem z účtu, prostřednictvím SIPO

Dokumentární platby

 • mezi plátcem a příjemcem je uzavřena smlouva a platba proběhne až po splnění nadefinovaných podmínek, jejichž splnění kontroluje banka
 • používá se hlavně v obchodním styku firem a zejména při dovozu a vývozu

 

Certis 

 • je systém mezibankovního platebního styku provozovaný Českou národní bankou, 
 • jde o clearingové centrum pro vypořádání plateb na mezibankovním trhu, který je pod správou ČNB
 • banka odesílatele doručit platbu do banky příjemce nejpozději do následujícího pracovního dne po dni zadání platebního příkazu
 • banka příjemce musí peníze připsat na účet příjemce nejpozději do konce dne, ve kterém platbu přijala.

 

Platebně zúčtovací bankovní produkty (zřizování bankovních účtů) 

druhy bankovních účtu 

 • Běžný účet – účet, který slouží především k snadnější hotovostní i bezhotovostní správě, manipulaci a hospodaření s finančními prostředky (převody, platby, vklady) – momentálně už za vedení běžného účtu nejsou vedeny žádné poplatky, nicméně dříve bylo za vedení, platby odchozí, a i příchozí účtován poplatek
 • Spořicí účet – účet, který slouží nejčastěji ke spoření nebo ukládání dočasně volných finančních prostředků s vyšším úročením
  • úroky nejsou až tak velké, reagují také na inflaci, v dnešní době okolo 3,3%
  • Termínovaný vklad – účet slouží k uložení volných finančních prostředků s vyšším úročením
  • Po sjednanou dobu nesmí peníze vybírat ani vkládat. Z toho důvodu je i úroková sazba u termínovaných vkladů zpravidla vyšší než u běžných spořicích účtů
 • Úvěrový účet – účet, na kterém banka eviduje stav poskytnutého úvěru
 • Loro a Nostro účet – běžný účet, který vede banka bance v zahraničí.

postup zřízení bankovního účtu 

 • K založení účtu na pobočce Vám stačí pouze platný doklad totožnosti (u klientů mladších 18 let předkládá zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte). Účet si však můžete založit i bez návštěvy pobočky, jste-li starší 18 let, a to jednoduše online

příkaz k úhradě

 • majitel účtu požaduje po bance provedení určité platby ze svého účtu ve prospěch účtu jiného subjektu
 • příkaz k úhradě je způsob bezhotovostního převodu peněžních prostředků.
 • předpokladem pro jeho provedení je vedení vlastního bankovního účtu u nějaké banky na území České republiky
 • formulář k vyplnění najdete ve své bance.
 • příkaz k úhradě přitom nelze podávat v jiné bance než té, která vede váš účet
 • jednorázový příkaz k úhradě – slouží k úhradě 1 platby z účtu na účet
 • hromadný příkaz k úhradě – k jednomu datu posíláme více různých plateb
 • trvalý příkaz k úhradě – při pravidelně se opakujících platbách témuž příjemci ve stejné výši

příkaz k inkasu

 • příkaz k převodu peněz dává jejich příjemce a nikoli vlastník bankovního účtu nebo osoba oprávněna s účtem disponovat.
 • podléhá písemnému schválení majitelem účtu (souhlas není potřeba pouze pokud se jedná o platební rozkaz z rozhodnutí soudu)
 • majitel účtu dává svým podpisem souhlas s inkasní platbou od konkrétního příjemce peněz a stanoví i maximální limit čerpání inkasní platby ze svého účtu
 • tyto úkony provádí plátce se svou bankou na jejím formuláři osobně nebo elektronickou cestou

SIPO – co to je, jak se provádí 

 • je služba poskytovaná Českou poštou, celý název je Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva
 • tato služba umožňuje sdružit několik pravidelných inkasních příkazů od různých společností (např. za telefon, nájem, televizi, stravné apod.) do jediné platby, kterou strhne z účtu plátce.
 • plátci je přiděleno spojovací číslo, které stačí oznámit poskytovatelům služeb (dodavatelům energií, telefonní společnosti…), kteří pak prostřednictvím SIPO dostávají peníze za své služby.
 • výhodou pro plátce je snížení počtu inkas z účtu na jedinou platbu, což je výhodné zejména pro klienty bank, kteří za provedení inkasní platby platí poplatky.
 • nevýhodou je, že SIPO je zpoplatněno (25 Kč)

elektronické platební nástroje – platební karty 

Debetní

 • je spojena s bankovním účtem používáte své vlastní peníze a útrata se vám odečítá od zůstatku na účtu
 • klient používá debetní kartu k placení v obchodech či na internetu, k výběrům z bankomatu (příp. i v některých obchodech – cash back).
 • předpokladem pro užití karty je kladný zůstatek bankovního účtu (+ případné omezení v případě týdenního či jiného limitu)

 

Kreditní

 • je platební karta spojená s revolvingovým úvěrem, tedy úvěrem, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat.
 • Peníze, které při placení kreditkou používáte, nejsou vaše, ale od banky si je vlastně půjčujete. Můžete tak nakupovat i v případě, že na vlastním účtu vám momentálně peníze chybí, třeba těsně před výplatou
 • je určena především pro platby u obchodníků.
 • pro výběry z bankomatu není příliš vhodná, protože na rozdíl od plateb, zde zpravidla není bezúročné období.

 

elektronická peněženka

 • elektronická peněženka je určena k provádění drobných plateb; uskutečněná platba sníží zůstatek na kartě.
 • elektronickou peněženku si lze představit jako obdobu dobíjecí karty mobilního operátora nebo telefonní kartu pro automat.
 • elektronická peněženka se dobíjí určitou částkou např. z platební karty. Poté s ní lze platit u obchodníků (např. při koupi časopisů) nebo na internetu.

digitální peněženky (vysvětlit princip, PayPal, Revolut… – něco si vybrat a popsat) o platební brány 

 • jsou určeny k bezpečným platbám menších částek na internetu. Při jejich použití není nutno vyplňovat údaje, které se musí udávat, při platbě kreditní/debetní kartou, tedy číslo karty, datum expirace a kontrolní číslo.
 • peníze jsou převedeny v elektronické peněžence, kterou lze dobíjet podobně, jako kredit, například u telefonní karty mobilního operátora.

PayPal

 • hlavní funkcí je zde posílání a přijímání online plateb v nejrůznějších měnách, a to z velké části zdarma (poplatky např. při platbách do zahraničí). Stačí si vytvořit účet, založení i vedení je zdarma. Následně si na něj můžete dobít peníze, nebo jej propojit s platební kartou a dobíjení peněz pak nemusíte při placení řešit.

Revolut

 • stačí si zdarma vytvořit účet, dobít si libovolné množství peněz a okamžitě se Vám otevírá brána ke spoustě užitečným funkcím: vedení účtu ve více měnách, platby virtuální kartou, okamžité bankovní převody, směnu peněz, investice do akcií či nákup zlata a kryptoměn. Velmi populární je u cestovatelů, nabízí totiž platby a výběry z bankomatů po celém světě zdarma

bezpečnost elektronických plateb 

Platba kartou

 • platby nad 500 Kč (nebo 25 EUR, nebo mnoho malých plateb v krátkém časovém úseku) zabezpečeny PIN (pokud si nepamatujeme, neuschovávat společně s kartou!)
 • při ztrátě karty okamžitě nechat zablokovat kartu bankou 

Platby on-line

 • probíhají šifrovně (adresa stránky začíná: https:// , “zámeček” v adresním řádku)
 • 3D Secure = údaje o platební kartě nejsou zasílány obchodníkovi, ale jen bance
 • ověření každé platby – buď speciálním kódem, biometrií (otisk prstu, rozpoznání obličeje), potvrzením v mobilním bankovnictví, mobilním klíčem… 

Podvodné praktiky

 • phishing = podvodné e-mailové zprávy, které mají vzbudit dojem, že byly odeslány např. z banky, vyzývají k aktualizaci údajů, příp. se tváří jako info o neprovedení platby apod. Banky ani karetní spol. nikdy takové info nerozesílají! E-mailem nekomunikují o zabezpečení účtu a nevyžadují přihlašovací údaje ani PIN!

 

tuzemský platební styk (viz. vše výše) 

mezinárodní platební styk 

placení v cizí měně 

kurzy měn

 

Kurzovní lístek

 • seznam, který obsahuje kurzy cizích měn vůči Kč
 • Kurzovní lístek ČNB – zveřejňuje pro každou měnu jen jeden kurz, který slouží pro obchody ČNB s ostatními bankami, pro přepočty cizích měn v účetnictví, v celnictví a pro státní statistiku

Kurzovní lístky bank a směnáren

 • obsahují několik druhů kurzů:
 • valuty – používá se pro nákup či prodej hotovosti
 • devizy – používá se pro bezhotovostní platby vč. úhrad platební kartou
 • nákup – pohled z hlediska banky či směnárny = za tento kurz cizí měnu nakupuje
 • prodej – pohled z hlediska banky či směnárny = za tento kurz cizí měnu prodává – střed – používá se k mezibankovním obchodům

Forex

 • je to mezinárodní obchodní systém pro směnu základních a vedlejších měnových párů, tedy devizový trh, jehož střední kurzy se považují za oficiální světové kurzy
 • na tomto trhu směňují jeho účastníci (banky, pojišťovny, fondy aj.) aktiva v různých měnách a deriváty (forwardy, futures, opce, swapy) na aktiva v jiných měnách
 • je to nejlikvidnější trh na světě
 • protože objemy denně realizovaných transakcí na něm dosahují hodnoty v průměru 5,1 biliónů amerických dolarů, je to i největší světový finanční trh.

Kryptoměny

 • je typ digitální měny či elektronických peněz, což je novodobý druh měny/peněz, existuje pouze digitálně, nemá žádné bankovky ani mince
 • podle vyjádření Generálního finančního ředitelství a podle rozhodnutí soudu se však nejedná o měnu či peníze, ale o nehmotnou movitou věc
 • tyto „peníze“ jsou tvořeny elektronicky, kryptoměna se opírá o asymetrickou kryptografii, tj. šifrování, pro řetězení digitálních podpisů jednotlivých převodů, peer-to-peer sítě a decentralizaci
 • jejím nejstarším a zároveň nejznámějším a nejrozšířenějším a nejdražším zástupcem je Bitcoin (dále např. Ethereum a stovky jiných)
 • Běžné vlastnosti kryptoměn jsou:
 • Decentralizace – nemá žádnou centrální autoritu, žádnou centrální banku. Měnu nelze kontrolovat vládou či jinými institucemi
 • Žádný prostředník – peníze se posílají přímo bez prostředníků, bank a kreditních společností. 
 • Celosvětová a nezná hranice – je ji možné okamžitě zaslat na druhý konec světa, stejně jako osobě, která se nachází v bezprostřední blízkosti
 • Neprolomitelná – silné šifrování (v současné době) zaručuje neprolomitelnost.
 • (Pseudo)anonymní – S transakcí nejsou spojené žádné osobní a citlivé údaje, ale i tak lze transakce vystopovat
 • Transparentnost – je plně transparentní díky veřejné databázi zvané blockchain, která ukazuje všechny proběhlé transakce v síti. Nemůže tak dojít k podvrhu. Může ale dojít k duplikaci
 • Nízké či žádné poplatky za transakce – oproti bankám nabízí digitální měny pouze dobrovolný poplatek, který zajišťuje rychlé zpracování transakce minery
 • Žádné odmítnuté platby – zaslanou měnu nelze po odeslání nijak stornovat nebo zrušit. Nemůže tedy dojít ani k chargebacku bankou či jinou institucí

platby v mezinárodním obchodě 

 • úhrada v hotovosti (běžně se nevyskytuje)
 • bezhotovostní úhrada prostřednictvím bank – hladké platby nebo dokumentární 

hladké platby (nedokumentární)

 • platby v rámci EU (a některých dalších evropských státech), výhradně v EUR, jsou realizovány prostřednictvím systému SEPA
 • platby mimo EU nebo v jiných měnách než EUR jsou realizovány převážně v systému SWIFT

v EUR (SEPA) (single Eurro payment area)

 • jednotná oblast pro platby v EUR slouží pro zjednodušení zprostředkování převodu peněz v evropských zemích, v SEPA je integrováno 36 zemí
 • hlavním cílem SEPA plateb je posílení efektivity zahraničních plateb a přeměnění dříve rozdělených trhů pro platby v eurech na jeden domácí
 • SEPA umožňuje zákazníkům převod bezhotovostních plateb na jakýkoli účet vedený ve kterékoli integrované zemi za pomocí jednoho bankovního účtu a jednotných bankovních nástrojů, odpadá tedy nutnost rozlišování vnitrostátních a zahraničních plateb
 • je také zaručeno přijetí platby v garantovaném čase (na účtu příjemce nejpozději následující pracovní den po odepsání částky z účtu odesílatele)
 • banky také nemohou provádět žádné odpočty z transakcí a u SEPA plateb v rámci EU platí, že poplatky za ně účtované musí být stejné jako poplatky účtované danou bankou za domácí platby v české měně.

jiné měny (SWIFT) (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

 • je belgická nezávislá společnost sloužící jako zprostředkovatel a vykonavatel finančních transakcí v mezinárodním platebním styku.
 • svých cílů SWIFT dosahuje provozem telekomunikační sítě SWIFTNet, kterou užívá více než 11 000 bank a dalších finančních i nefinančních institucí z více než 200 zemí světa. Ty jsou v této síti identifikovány jedinečnými kódy – BIC, které jim SWIFT přiděluje
 • institucím též poskytuje software a související služby
 • společnost SWIFT byla za tímto účelem založena velkými evropskými a severoamerickými bankami v roce 1973. Právní formou jde o družstvo s ručením omezeným vlastněné zúčastněnými institucemi.

 

dokumentární platby  

dokumentární inkaso 

 • placení proti dokumentům (Documents Against Payment = D/P)
 • při tomto způsobu placení se banka kupujícího zavazuje, že kupujícímu vydá doklady opravňující k nakládání se zbožím (faktura, přepravní list, doklad o pojištění, certifikát kvality, certifikát původu, balící listy apod.) až po zaplacení
 • jde vlastně o princip dobírky (kupující si zboží může převzít až na základě dokumentů, které dostane až v okamžiku, kdy zaplatí)
 • prodávající má jistotu, že zboží nebude vydáno dříve, než bude zaplaceno
 • kupující má jistotu, že zboží obdrží
 • prodávající podstupuje riziko, že kupující zboží nepřevezme, protože je dočasně platebně neschopný nebo má výhrady k dodávce; pak může vzniknout problém, co s dodávkou, která může být tisíce kilometrů daleko
 • je to levnější varianta než dokumentární akreditiv

dokumentární akreditiv 

 • Letter of Credit = L/C)
 • placení akreditivem má 2 fáze: otevření a použití
 • otevření (vystavení) akreditivu znamená, že kupující požádá před odesláním zboží svou banku, aby zajistila, že pro daný obchod bude k dispozici potřebná částka peněz (tato tím bývá většinou zablokována na účtu kupujícího)
 • k použití akreditivu dochází v době, kdy je realizována dodávka: prodávající odešle zboží a doklady předloží své bance, ta si vyžádá úhradu od banky kupujícího a poté jí zašle dokumenty (v případě tzv. potvrzeného akreditivu banka prodávajícího na úhradu nečeká a peníze vyplatí prodávajícímu hned)
 • je to dražší, ale bezpečnější varianta než dokumentární inkaso. 
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!