Cíle projektu, WBS, stakeholders a logický rámec (VŠ)

Téma: Cíle projektu, WBS, stakeholders a logický rámec

Předmět: Projektový management

Zaslal(a): EVŠE

 

Stakeholders

 • aktivně zapojeny do projektu
 • jejich zájmy mohou být ovlivněny realizací nebo výsledkem projektu
 • mohou ovlivnit průběh projektu nebo jeho výsledky
  • zájmové skupiny, dotčené strany
 • členění
  • interní/externí
  • pozitivní/negativní/neutrální vliv
  • přímý/nepřímý vliv
  • primární/sekundární vliv
  • podle míry vlivu

 

Cíle

 • jasná, jednoznačná a stručná formulace (prohlášení) o účelu projektu a požadovaných výsledcích
  • čeho má být projektem dosaženo (produkt), do jakého stavu se realizací projektu chceme dostat
 • formální prohlášení
 • oslovuje stakeholdery: marketingový nástroj, komunikační nástroj
 • co bude obsahovat?
  • účel, k čemu má projekt sloužit a za jakých podmínek
  • jaké má nároky na čas a náklady
  • přínosy (kvalitativní změna) na konci realizace
 • druhy cílů
  • instrumentální X konečný
   • instrumentální pomáhají k dosažení konečného cíle
  • globální, dílčí
  • obecné, specifické
  • strategické, operativní, taktické
 • hierarchie a formy (metody)
  • strom cílů
   • globální-> dílčí cíl 1, dílčí cíl 2, …
  • trojimperativ projektu
   • každý projekt má řešení, vývoj priorit během projektu
   • vrcholy: čas – náklady/zdroje – rozsah/kvalita/specifikace
   • kdy? – (za) kolik? – co?
   • ovlivňují se
   • modifikace trojúhelníku
 • SMART cíle (S.M.A.R.T./I./A./E)
  • specific
  • measurable
  • achievable/acceptable
  • relevant/result/realistic/resource
  • timed/time terminated/bounded/limited
  • important/impact oriented/integrated
  • agreed
  • ethical
 • logický rámec

 

Logický rámec

 • použití
  • pomůcka při stanovování cílů projektu
  • podpora sladění úhlů pohledu
   zainteresovaných stran
  • využití při plánování, sledování průběhu realizace projektu, příp. posouzení změn a pro vyhodnocení projektu
  • komunikační prostředek
 • principy
  • systémový přístup- uvažování ve vzájemných souvislostech
  • základní parametry projektu vzájemně logicky provázány
   • zpětná vazba- provázanost skrz naskrz, aby logický rámec dával smysl
  • potřeba měřitelnosti výsledků (měřitelnost a ověřitelnost)
  • zpracování týmem zástupců zainteresovaných stran
 • nároky na zpracování
  • nejde o maximalistickou přesnost
  • dohoda zainteresovaných stran- co, proč a jakým způsobem má být realizováno, jaký je časový a finanční rámec, jaká jsou rizika a předpoklady
  • dohoda na kritériích úspěchu projektu a jeho jednotlivých etap, stejně jako na definovaném způsobu jejich ověření
 • matice logického rámce
  • postup vyplňování -> viz moje foto (5.krok- kontrola souvislosti)

 

Sestavení logického rámce

 • stanovení cíle projektu
 • určení konkrétních výstupů pro dosažení cíle
 • stanovení klíčových (skupin) činností pro dosažení každého výstupu
 • stanovení záměru
 • ověření dodržení vertikální logiky: test jestliže -> pak
 • stanovení požadovaných předpokladů na každé úrovni
 • stanovení objektivně ověřitelných ukazatelů na úrovni: cíle, výstupů, záměru, činností
 • stanovení prostředků a způsobu ověření
 • určení nákladů na realizaci činností (rozpočet na zdroje)
 • přehodnocení návrhu projektu z hlediska zkušenosti s podobnými projekty

 

Zainteresované strany, rozsah a výstupy projektu

 • Azjištění požadavků ð Burčení rozsahu projektu ð Cvytvoření WBS
 • APožadavky na projekt a produkt
  •  zdroj
   • ZLP
   • soupis (registr) stakeholderů
  •  použití
   • rozsah projektu (scape statenemt)
   • WBS
   • plán PM

 

Typy požadavků na projekt a produkt

 • potřeby a očekávání sponzora, zákazníka a dalších SH na produkt i projekt
  • podnikatelské potřeby a strategické cíle
  • konkrétní obchodní cíle
  • požadavky zákazníka na výstupy projektu (dodávky)
  • technické a funkční požadavky
  • požadavky na kvalitu
  • požadavky na výkon
  • bezpečnostní požadavky
  • legislativní požadavky
  • požadavky na výcvik a školení personálu
  • požadavky na servis a údržbu
  • interní a externí požadavky, omezení projektu

 

Metody sběru požadavků

 • dotazování
 • cílové skupiny
 • řízené workshopy
 • skupinová tvořivost a rozhodovací techniky
 • dotazníky a průzkumy
 • pozorování
 • prototypy
 • benchmarking

 

Zainteresované strany- stakeholders

 • aktivně zapojeny do projektu
 • jejich zájmy mohou být ovlivněny realizací nebo výsledkem projektu
 • mohou ovlivnit průběh projektu nebo jeho výsledky
  • zájmové skupiny
  • dotčené strany
 • členění
  • interní/externí
  • pozitivní/negativní/neutrální vliv
  • přímý/nepřímý vliv
  • primární/sekundární vliv
  • podle míry vlivu
 • příklady
  • externí: zadavatel, realizátor, zákazníci, dodavatelé a subdodavatelé, sponzoři, akcionáři, místní orgány
  • interní: zaměstnanci zapojení i nezapojení do projektu, členové projektového týmu, projektový manažer

 

Analýza zainteresovaných stran

 • účel
  • vliv na projekt
  • konflikty zájmů
  • strategie řešení
 • postup
  • zainteresované strany
  • role, zájmy, vliv, …
  • pořadí důležitosti jejich zájmů ve vztahu k projektu
  • spolupráce/střet zájmů mezi stakeholdery
  • analýza
  • možnosti (strategie) řešení
  • zapracování do projektu

 

Matice stakeholderů a požadavků

 • dosažení jednotného řešení- diskuze
  • klient má největší sílu- ví, co chce z projektu získat

 

Prioritizace požadavků

 • účel
  • kompromis- požadavky X možnosti
  • v úvahu: vztahy mezi požadavky, dopady požadavků, předpoklady a omezení
 • metody
  • metody bodového hodnocení
  • metoda MoSCoW- v rámci agilního projektové řízení
   • pomůcka: Must, Should, Could, Would
  • metoda PVN (J. Caha)
   • P- podmíněné požadavky, V- vylučování požadavků, N- nezávislé požadavky
  • vztah náklady a hodnota (cost-value)- graf
 • důležité, kdo prioritu určuje- ideální když se všichni SH sjednotí

 

Faktory volby prioritizace požadavků

 • zákazníci
  • důležitost pro zákazníka
  • důležitost pro uživatele
  • smlouva se zákazníkem
 • business
  • finanční přínos pro organizaci
  • důležitost zdroje pro organizaci
  • konkurenti PRIORITA POŽADAVKU
  • předpisy
 • implementace
  • logický soubor požadavků
  • logické pořadí požadavků
  • náklady na implementaci
  • náklady, není-li splněno
  • dostupné zdroje

 

Konflikty v požadavcích

 • ne všechny požadavky srovnatelné (např. základní funkce vs. vylepšení pro zákazníka)
 • požadavky nemohou být nezávislé (nelze vybrat mezi X a Y, jsou li na sobě vzájemně závislé)
 • zainteresované strany nemusí být konzistentní (například pokud X>Y, Y>Z, pak asi X>Z?)
 • SHs nemusí souhlasit (různé hodnoty a náklady pro různé typy zúčastněných stran)
  • vyjednávání
  • soutěžení
  • mimosoudní a soudní řešení
  • náhodný výběr

 

Nástroje analýzy/řízení SH

 • analýzy
  • register stakeholderů (informace, role a kategorie, požadavky)
  • matice analýzy stakeholderů
 • strategie
  • řízení stakeholderů
 • techniky
  • soupisy, tabulky, matice, koláče (circle)

 

Techniky řízení SH

1Registr SH (tabulka)

 • obsahuje:
  • stakeholder- jméno, pozice v organizaci, role v projektu, kontaktní info (vhodné očíslovat)
  • požadavek/cíl- potřeby a přání
  • vliv na projekt- pozitivní, neutrální, negativní (=zájem)
  • míra dopadu- malá, střední, velká (=síla)
  • kategorie stakeholdera A, B, C (=přítel/nepřítel)
  • akceptační kritéria- na základě čeho přijme SH projekt (smlouva)
  • odpovědná osoba
 • různé varianty

 

2Matice strategie řízení stakeholderů

 • o něj se starám nejvíce
 • 5- nejméně důležitý
 • 7- má velký vliv, je třeba
  ho uspokojovat, co to půjde
 • potřeba sledovat, jestli se některý
  SH neposunul

 

3Strategie řízení stakeholderů (tabulka)

 • obsahuje
  • stakeholder- jméno, pozice v organizaci, role v projektu, kontaktní info (vhodné očíslovat)
  • vliv na projekt- pozitivní, neutrální, negativní (=zájem)
  • míra dopadu- malá, střední, velká (=síla)
  • kategorie stakeholdera A, B, C (=přítel/nepřítel)
  • strategie- maximalizovat pozitivní a minimalizovat negativní vliv
  • odpovědná osoba
 • sensitivní informace
 • plán řízení komunikace

 

Sledování požadavků

 • Requirements traceability matrix (RTM)
  • požadavky projektu spojeny
   s požadavky původce
  • možnost sledovat plnění

 

Rozsah projektu- účel

 • Project Scope (Baseline, Management)
  • předmět plnění a hranice projektu
   • přesná definice stavu (množství vlastností, znaků), který má být projektem dosažen (bez zmínky o cestě, kterou jeho dosažení)
   • zajištění všeho potřebného k úspěšnému dokončení projektu
    -> „Co budeme mít vytvořeného na konci projektu?“
  • vymezení hranic projektu- určení, co je a co není součástí projektu (důležité pro případné vyjednávání se zákazníkem)
  • nezbytnost vyjasnit pro všechny SH, CO má být vytvořeno k naplnění cílů projektu, a zachovat ji po celý životní cyklus projektu
  • nástroj pro maximalizaci míry porozumění všech SH
   • větší míra porozumění-> menší následné rozčarování
  • klíčový dokument pro další dokumenty a pro úspěch projektu
 • změna rozsahu- velmi náročné- musí se začít odznovu

 

Rozsah projektu- definice

 • Souhrn všech dodávaných výstupů, které musí být vytvořeny, aby produkt nebo služba projektem realizovaná byla dodána se všemi specifikovanými vlastnostmi a funkcemi. (IPMA/SPŘ-ICB)
 • Souhrn výrobků, služeb a výsledků, které mají být uskutečněny jako projekt. (PMI-PMBOK)
 • Souhrn produktů a rozsah jejich požadavků. (OGC-PRINCE2)
 • jak poznat?
  • zadání; SH; potřeby, preference, zájmy
 • Project Scope Statement- specifikace/prohlášení o rozsahu projektu (viz tabulka)
  • nutnost odsouhlasení se zadavatelem a dalšími SH- podepisuje se
   (se ZL projektu nejdůležitější)

 

Řízení rozsahu projektu

 • při monitoringu a kontrole projektu
  • verifikace rozsahu
  • kontrola rozsahu
   (odchylka vs. změna)
 • Scope creep
  • nepřetržitý růst rozsahu
  • nekontrolovatelné změny
 • průběžné revize a akceptace rozsahu projektu (požadavky na změnu/Change Request)

 

WBS- Work Breakdown Structure

 • logická struktura projektu
 • hierarchická dekompozice projektu k dosažení cílů projektu
 • rozklad s ohledem na předmět plnění
  (deliverable-oriented), ne činnosti

  • nezapomenout na důležité
  • pojistka vylučující zbytečné výstupy
 • nástroj, jak řídit rozsah projektu
 • nástroj pro plánování a řízení času, nákladů, zdrojů, změn a rizik
 • obecná použitelnost- různá velikost projektů, složitost, odvětví
 • vytváří projektový tým
 • není určením, co máme dělat, není to seznam činností, ale co máme dodat (výstupy, dodávky), není časovým plánem, organizační strukturou

 

Definice (IPMA/SPŘ-ICB)

 • hierarchický rozklad cíle projektu na jednotlivé dodávané výsledky a dále postupně na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků, které musí být v průběhu realizace projektu vytvořeny
 • definuje 100 % celkového věcného rozsahu projektu
 • nezapomenout na dodávku PM
 • každá následná úroveň reprezentuje podrobnější definici produktů projektu
 • některé metodiky překládají a popisují tento termín nesprávně jako hierarchický rozpad činností/prací

 

Úrovně

 • pravidlo 100 %
 • dodávky/výstupy by měly být rozloženy do úrovně, kde je možné učinit adekvátní odhady dob trvání a nákladů
 • dodávky/výstupy by měly být rozloženy na úroveň, kde mohou být akceptační kritéria snadno přiřazena, kontrolována a měřena
 • neexistuje limit počtu úrovní-> složitost projektu, potřeba projektu
  • úroveň 1- projekt
  • úroveň 2- subprojekt, hl. výstupy
  • úroveň 3- výstupy
  • nejnižší úroveň- balík práce (WP)
 • WBS element = WBS komponent + atributy
 • (PM dekompozice viz 33. slide)

 

Balík práce (work package, WP)

 • pracovní jednotka, kterou lze plánovat, monitorovat, stanovit na ni náklady a kontrolovat
 • má vazbu na nákladový účet a odpovědnou osobu
  • práce je dokončena
  • lze přiřadit odpovědnost
  • lze určit/jsou spotřebovány zdroje a náklady
   • práce – odpovědnost – zdroje – náklady
  • kde se nachází ve struktuře WBS?
  • do jaké podrobnosti?
   • ne moc detailně
   • pravidla
    • cca 200-300 h. a 2 tdtrvání
    • cca 80 h. a < 2-4 td
    • pravidlo 8/80
   • WP jsou měřitelné (míry, normy, požadavky)

 

Typy struktur WBS

 • podle produktu- hmotné výstupy
 • podle procesu- výstupy dle pracovního toku (workflow)
 • podle fází- výstupy dle etap projektu
 • podle zdrojů- podle typu zdroje
 • podle PM procesních skupin- PMI

 

 • co vybrat?
  • přirozeně podle typu projektu
  • co bude nejlépe vyhovovat (snadné řízení a monitorování průběhu projektu)

 

Formy (příklady viz prezentace)

 • číslovaný soupis
 • tabulka
 • stromový diagram
  • shora dolů/zleva doprava
 • myšlenková mapa

 

Směr sestavení

 • analogicky
 • shora dolů (top-down)
 • zdola nahoru (down-top)

 

Postup sestavení

 • revize účelu/zaměření a cílů projektu
 • seznam hlavních výstupů (deliverables)
  • části produktu, další výstupy, seskupení prací, které budou logicky řízeny společně
 • rozdělení výstupů (deliverables) na menší části
  • až do úrovně skupin prací (WP)
  • přímá odpovědnost jedné nebo skupiny osob
 • výběr typu struktury WBS- přehlednost
 • záznam návaznosti- hlavní výstup a WP
 • revize správnosti
  • každý WP- min. 1 cíl
  • každý cíl- min. 1 WP
  • všechny WP- odpovědnost a zdroj/e

 

Ověření správnosti dekompozice

 • jsou položky na nejnižší úrovni nezbytné a dostatečné pro dokončení nadřazené položky?
  • pokud ne, musí být dílčí prvky upraveny- doplněny, zrušeny, předefinovány
 • je každá položka úplně a jasně definována?
  • pokud ne, musí být revidována, rozšířena
 • může být každá položka (na nejnižší úrovni) řádně naplánována, rozpočtována, přidělena konkrétnímu zdroji, který převezme odpovědnost za vyhovující dokončení?
  • pokud ne, je třeba provést revizi

 

K čemu WBS slouží

 • návaznost na cíle projektu
 • nástroj strukturování projektu
 • nástroj pro komunikaci uvnitř týmu
 • jak práce bude plánována
 • řízena a kontrolována
 • požadavky na odpovědnost, zdroje, finance
 • kdo ji zpracovává?

 

Slovník WBS

 • detailní popis informací pro komponentu (uzel)

 

Plánování projektu, časový plán

Plán projektu- věcná struktura

 • plán časový
 • plán lidských zdrojů
 • plán nákupu a subdodávek
 • plán kvality
 • plán rizik
 • plán komunikace
 • plán dokumentace
 • plán nákladů a rozpočet

Přiřazení odpovědnosti

 • účel- kdo dělá co
  • poskytuje informace o tom, kdo zpracovává, kdo posuzuje, řeší, schvaluje, …
 • nástroje- RAM, RACI
 • matice odpovědnosti RAM (Responsibility Assignment Matrix)
  • nejsou zde stakeholdeři, ale členové týmu
   • kdo řídí, rozhoduje, provádí, poskytuje data, spolupracuje, konzultuje, …
  • jiné rozdělení než v zakládací listině týmu
  • role podle toho, co daný člen provádí při realizaci projektu
  • dobré vytvořit slovník- abychom věděli přesně, co kdo dělá
  • pracovní balíky podle WBS
 • RACI
  • responsible- pověřený k práci
  • accountable (větší zodpovědnost)- dělá finální rozhodnutí
  • consulted (kontrola)- konzultuje před rozhodnutím nebo činností
  • informed- musí být informován o proběhlé činnosti či rozhodnutí

 

Další témata najdete na konci úvodního materiálu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy