Finanční trh – otázka z ekonomie (3)

 

Otázka: Finanční trh

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Káťa

 

Finanční trh

 • jedná se o obchodování s finančními prostředky = trh se všemi formami peněz
 • na finančním trhu se vytváří cena peněz (např. výše úroků, tržní cena cenného papíru, kurz deviz)
 • zabezpečuje přesun peněz od těch, kteří je mají (nabídka peněz) k těm, co je potřebují (poptávka po penězích)

 

Členění finančního trhu:

 • z hlediska času
  • peněžní trh (krátkodobý)…..
  • kapitálový trh (dlouhodobý)….

 

Subjekty finančního trhu = ti, kteří jsou účastníky FT ( banky, obyvatelé, firmy, penzijní fondy …) = KDO

Objekty finančního trhu  = CO  je předmětem obchodování na FT  ( peníze, devizy, zlato, CP….)

 

Cenné papíry

 • primární trh ….
 • sekundární trh ….

 

 • obchoduje se:
  • burza cenných papírů
  • burza = RM-Systém
  • mezi jednotlivými subjekty (např. směnky) = neorganizovaný trh s CP

 

Pojem:

 • CP je listina …
  • nominální hodnota…
  • tržní hodnota….
  • emitent

 

Dělení CP:

formy (podle majitele)

 • na doručitele (majitele)…
 • na jméno…
 • na řad…(převod rubopisem)

 

podle podoby

 • listinná podoba….
  • plášť …
  • kupónový arch …
  • talon …
 • zaknihovaná podoba…
  • evidují se v Centrálním depozitáři CP, evidence pod kódem ISIN …

 

podle doby splatnosti

 • CP kapitálového trhu
 • CP peněžního trhu

 

podle druhu práv

 • majetkové cenné papíry
 • úvěrové cenné papíry (dlužnické)

 

CP KAPITÁLOVÉHO TRHU

majetkové CP

 • akcie

Charakteristika …

Druhy

a) kusové …

b) s jmenovitou hodnotou …

 

Finanční výnosy z akcií:

a) podíl na zisku

b) růst kursu

 

 • podílové listy…(kolektivní investování, kurz PL, druhy podílových fondů)

 

úvěrové CP

 • obligace …. ( + vydavatelé obligací)
 • hypotéční zástavní list…

 

CP PENĚŽNÍHO TRHU

 • šek
  • podstata šeku …, význam šeků v současné době
  • dělení

a)soukromý šek

b) bankovní šek …

 

 • směnka
  • cenný papír, který potvrzuje určitý dluh
   • členění:

podle výstavce

 • směnka vlastní …
 • směnka cizí…
 1. vystupují 3 osoby
 2. vystupují 2 osoby (směnka cizí na vlastní řad)

 

podle předmětu vystavení

 • směnka obchodní….
 • směnka finanční….

 

pro potřeby účetní

 • směnka k úhradě…
 • směnka k inkasu…

 

náležitosti směnky:

 • u směnky vlastní…
 • u směnky cizí…

 

ekonomické využití směnky:

 • ponecháme si ji do doby splatnosti (do dospělosti směnky)

(= do doby, kdy dostaneme od dlužníka peníze)

 • směnkou můžeme někomu jinému zaplatit

(= převedeme rubopisem)

 • odkoupení bankou

(= ESKONT směnky)

 • můžeme ji použít jako záruku

 

 • státní pokladniční poukázka
  • CP, který vydává CB na krytí deficitu státního rozpočtu (banky nakoupí, tím kryjí ztrátu státního rozpočtu
  • díky státní záruce jsou vysoce spolehlivé a dobře se s nimi obchoduje na finančních trzích
  • vysoké nominální hodnoty, proto jsou vhodné pro velké investory

 

Burza:

 • zvláštní forma trhu ….
 • rozdělení:
 • burzy všeobecné
 • burzy specializované
 1. burza cenných papírů …..(obchodníci s CP, makléři…)
 2. devizové burzy
 3. komoditní burzy

 

 • vývoj obchodu na burze se vyjadřuje pomocí tzv. indexů

 

BCP Praha …

Burza RM-SYSTÉM …

 

Příklad na výpočet eskontu směnky

Podnik Solo, s. r. o., a jeho odběratel Bytový textil, s. r. o., se dohodli využít pro zaplacení faktury na částku Kč 44 863,- fixní směnku. Směnka je vystavena v den splatnosti faktury, tj. 17. 3. 2013. Úroková míra byla smluvně stanovena na 4 % p. a. a splatnost směnky je 17. 12. 2013. Tři měsíce před splatností byla směnka předána k eskontu bance s 8% p. a. eskontní úrokovou sazbou. Provize banky je 0,2 % ze směnečné částky, minimálně však Kč 1000,–. Vypočítejte směnečnou částku a zjistěte, kolik Kč dostane firma Solo, s. r. o., po eskontu.

(Všechny výpočty u tohoto příkladu zaokrouhlujte na celé Kč nahoru. Nezapomeňte ,že pro výpočty úroků platí pravidlo 30/360 a že z úrokovacího období se započítává vždy pouze jeden krajní den.)

 


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy