Finanční trhy – otázka z ekonomie (4)

 

Otázka: Finanční trhy

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Daniel Surmař

 

Finanční trhy

-finanční trh = největší trh (národní + světové měřítko) a také nejpružnější (rychlá reakce na hospodaření a politické změny)

-podoba f. trhů : hotovost, bezhotovostní  platební nástroje, cenné papíry, šek, směnka, drahé kovy, devize,

– peníze = specifické zboží má svůj specifický trh =finanční trh

 

Struktura (složení) finančního trhu:

 1. peněžní trh

– splatnost do 1 roku (krátkodobé vklady, úvěry)

– pravidlo likvidity

 

 1. kapitálový trh

– splatnost nad 1 rok (dlouhodobé vklady, úvěry)

– členění:

a) primární =vydání (emise) cenných papírů (CP)

b) sekundární =obchod s CP na burze i mimo ni

 

 1. trh drahých kovů =doplňkový trh – je v Londýně (zlato, stříbro, diamanty)

 

 1. devizový trh =založený na nabídce a poptávce po národních měnách

 

Peněžní trh

– krátkodobé finanční zdroje do 1 roku (půjčky)

– půjčka banka bance nebo banka klientovi

 

nástroje peněžního trhu:

a) vklady a úvěry

– netermínované vklady, krátkodobé termínované vklady, krátkodobé úvěry (kontokorent)

b) depozitní certifikáty =osvědčení o vkladu

c) směnky

d) pokladní poukázky

e) bankovní akcepty

(majitel =věřitel, výstavce =dlužník)

 

Cenný papír (CP)

– cenný papír zachycující právní vztah mezi 2 či více subjekty (majitel =věřitel, výstavce =dlužník)

– má zákonem dané náležitosti – může být samostatně obchodovatelný nebo jej můžeme převést na další osoby

-CP na peněžním trhu nepodléhají schválení Ministerstva financí

 

Depozitní certifikáty

výstavcem je banka=dlužník – přijímá vklady od věřitele

– certifikát – na jméno nebo na doručitele a může mít různou nominální (číselnou) hodnotu

– různá doba splatnosti (měsíc až rok)

– odměna =pevný úrok (podléhá dani z příjmu)

 

Směnka

-převoditelný cenný papír, který vyjadřuje dlužný závazek kdy:

– směnečný dlužník má povinnost zaplatit, – směnečný majitel má právo požadovat zaplacení částky v určitém čase a na určitém místě

 

Druhy směnek:

a) vlastní směnka =výstavce směnky se zavazuje zaplatit majiteli směnky

b) cizí směnka =výstavce přikazuje třetí osobě, aby zaplatila majiteli směnky

 

Vystavení směnky

– řídí se směnečným a šekovým zákonem

– dle toho zákona musí mít předepsané náležitosti (výstavce, majitel, částka, doba vystavení, místo vystavení, datum vystavení)

 

Použití směnky

-při půjčkách (zástavní půjčky), platidlo (úhrada pohledávky), při ručení (obchodní transakce) – součást dokumentárního akreditivu (forma placení v zahraničí)

 

Převod směnky

– směnka je volně obchodovatelný cenný papír =převod na jinou osobu se provede pomocí indosamentu =rubopisem

 

Akceptace směnky

– podpisem na směnce vyjadřuje třetí osoba souhlas se zaplacením částky majiteli směnky

 

Eskont

-odprodej směnky před uplynutím doby její splatnosti

Bianko směnka =nejdříve se podepíše a potom se dopíše částka

 

Pokladniční poukázky

většinou státní pokladniční poukázky – vydává státní instituce (Ministerstvo financí, ČNB, …)

užití: nástroj měnové politiky k řešení dočasného schodku státního rozpočtu

prodej formou aukce – nominální hodnota v milionech

– jistý cenný papír, téměř bez rizika, protože stát je ručitelem za vrácení peněz

 

Bankovní akcepty

-cizí směnka přijatá bankou při poskytování akceptačního úvěru

klient banky: vystavuje směnku a je příjemce akceptačního úvěru

 

-banka =hlavní akceptační dlužník =jen pro nejlepší klienty banky

 

 1. kapitálový trh

-tvoří jej cenné papíry dlouhodobého charakteru se splatností více než 1 rok

 

Emise cenných papírů:

– uskutečňuje  se ve velkých finančních objemech (využívá se pro podnikání)

– schvaluje Ministerstvo financí, aby nedošlo k poškození velkého okruhu věřitelů a narušení finanční stability ekonomiky (všechny emise podléhají schválení ČNB)

 

Nástroje kapitálového trhu:

 1. střednědobé a dlouhodobé termínované vklady
 2. střednědobé a dlouhodobé úvěry
 3. Emise (vydání) cenných papírů

 

dělí se na:

majetkové CP: akcie, podílové listy

úvěrové CP: obligace, hypoteční zástavní listy

 

akcie=

Podílové listy

– vydává je podílový fond(PF)

 

Podílový fond

– je založen dle zákona investičních společnostech a fondech

– licenci uděluje dozorčí orgán kapitálového trhu=KCP(komise pro cenné papíry)

 

PF= kolektivní investování > sdružuje peníze od investorů formou prodeje podílových listů

– s takto získaným kapitálem začne obchodovat na burze(prodávat,kupovat cenných papíru s cílem dosáhnout zisku)> z něj vyplácí majitelům PL podílí.

 

Spekulace:

je to investice riziková ale vyšší výnosnost

 

Změny v podílových fondech (2000-2002):

1.přelicencování(komise pro cenné papíry odebrala licence)

2.předměna uzavřených fondů na otevřené fondy=ten má ze zákona povinnost na žádost majitele podílového listu, list od něj odkoupit)

 

Práva podílového listu:

1.podílet se na zisku

2.právo podílet se na likvidačním zůstatku

3.účastnit se valné hromadě(bez hlasovacího práva)

4.přednostňě nakoupit nově nakoupit emitované listy(mladé listy)

 

Obligace,dluhopis

-úvěrový cenný papír, který zachycuje právní vztah mezi emitentem(výstavce,dlužník) a investorem(dlužníkem)

 

Emitent:

-se zavazuje splatit za určitou dobu zvýšenou částku o úrok

-nelze ji proplatit dříve, ale lze ji prodat před dobou splatnosti jiné osobě

!majitel obligace nemá právo podílet se na řízení

 

*Emitent obligace:

– STÁT(dluhopisy)

-MĚSTSKÉ(komunální dluhopisy)

-PODNIKY

-BANKY

 

*jsou to emise ve stovkách milionů korun

 

Druhy obligací:

a)hledisko druhové

-na jméno

-nebo na majitele

 

b) hledisko ručení

-se zárukou(majetkem,jiným subjektem)

-bez záruky(jen dobrým jménem,nebo hospodářským výsledkem firmu)

 

c)z hlediska velikosti úroků

– z pevným úročením(úrok je hned při emisi)-při stálé ekonomice.

– z proměnlivým úročením(kolísá dle diskontní sazby)při nestálé ekonomice

 

1.Obligace

-cizí zdroj financování

+ úroky z obligací – kupující=investice

-firma=snížení daní

 

– úroky z obligací se musí vyplatit vždy>ztráta>bankrot

 

2.Dividenda

nevýhodou je že se vyplácí po zdanění z čistého zisku

+ nevyplácí se, když firma neprosperuje

 

Tantieny-pro zaměstnance statutárního orgánu a vyplácí se po vyplacení divident

 

4.Hypoteční zástavní listy

– jsou vydávány bankou:

– musí mít hypoteční licenci(ČNB)

– jsou ručený hypotékou (zástava nemovitosti)

 

zastava

nemovitosti

ZAČATEL-BANKA-INVESTOŘI

ÚVĚR

 

Burza – burzovní obchody

burza cenných papírů =speciální instituce a zvláštní forma trhu – střetává se zde nabídka a poptávka po cenných papírech

 

znaky burzy

 1. obchoduje se se vzájemně zastupitelným zbožím, které se zde nenachází
 2. obchody se konají pravidelně na určitém místě a v určitou dobu =větší nabídka i poptávka
 3. pro obchodování jsou stanovena přesná pravidla (zákony burzy a řídící orgány burzy)
 4. obchodu se může zúčastnit pouze vymezený okruh osob (makléři, burzovní odhadci, …)

 

Druhy burz:

 1. všeobecné =obchoduje se s více druhy zboží (zemědělské plodiny, cenné papíry, zlato, …)
 2. specializované =jen pro určitý druh zboží

a) zbožové (komoditní) (káva, kakao, obilí, pomerančový koncentrát)

b) devizové =obchod s devizami založen na pohybech kurzu národních měn (Frankfurtská burza)

c) dlouhodobé cenné papíry: úvěrové, majetkové

 

Burzy ČR

 1. Burza cenných papírů Praha, a.s.
 2. Rm – systém česká burza cenných papírů, a.s.
 3. Plodinová burza Brno (pšenice, řepka, kukuřice) =komoditní burza Praha
 4. Česko-moravská komoditní burza v Kladně (nerostné suroviny,barevné kovy)
 5. Energetická burza Praha =obchody s elektřinou (ČEZ, RWE, EON, Bohemia energy)

 

Burza CP se řídí zákonem o CP

vnitřní předpisy burzy: burzovní řád a burzovní pravidla

– na BCP (burze cenných papírů) Praha se každý všední den obchoduje s cennými papíry

– pro rychlou orientaci má každá burza Cp svůj index


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy