Historie ekonomiky – maturitní otázka

ekonomie

 

   Otázka: Historie ekonomiky

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Matys

 

Název ekonomie z doby antického Řecka:

 • Oikos-dům
 • Nomos-zákon
 • Oikonomika=Ekonomika
  •  Zásady, pravidla pro správné hospodaření v domácnosti, zprávy o měně obchodů, penězích, ceninách.

 

ANTICKÉ ŘECKO:

Xenofon(430-355)

 • Spis Oikonomika (Ekonomika)-zásady domácí hospodářství (zemědělství), obchod, trh.

Pláton(427-347)

 • Filozof, dílo Zákony-odmítavý postoj k obchodům a peněžnímu hospodářství, regulace obchodů a zisku.

 

Aristoteles(384-322)

 • Filozof, žák Platona
 • Obhajoval soukromé vlastnictví, zabývá se výrobou a měnou
 • Jev přirozený: vznik peněz z rozvoje měny, slouží jako oběžní, usnadňují měnu
 • Jev nepřirozený:peníze použity k tvorbě peněz (lichva)
 • V centru pozornosti antických myslitelů zemědělství-ideálem velkostatek (produkuje vše potřebné).
 • Za prospěšný považován obchod, pokud zprostředkovával přebytky nebo měnu výrobků, které domácí hospodářství nevyužilo.
 • Církevní koncil ve 4. stol. n. l. zakázal přijmout a platit úrok. Nevznikají nové ekonomické názory, hospodářství na tradičních postupech.

 

STŘEDOVĚK

Tomáš Akvinský (1225-1274)

 • -italský středověký učenec, vycházel z Aristotela, představitel feudální společnosti.

 

Učení o spravedlivé ceně

 • měna nemá být zdrojem obohacení jednoho na úkor druhých
 • negativní postoj k obchodu, cena má přihlížet k nákladům výroby, obchodníkům, jejich zisku, k daním, clům, poplatkům, feudálům,
 • náklady na přiměřené živobytí-majetnější je má vyšší, prodávající nesmí zatajovat vady výrobků.

 

U peněz rozlišujeme koncepci:

a) metalistickou-hodnota daná vnitřní hodnotou (ryzost, hmotnost kovů). Měla převahu kvůli dostatku drahých kovů, panovník nemohl libovolně stanovovat a měnit hodnotu mincí.

b) nominalistickou- peníze symbolem, usnadňují obchod.

 

-Zlom ve 14 stol., vývoj směřuje ke kapitalismu.

-Nastává rozvoj obchodů, délka práce, slábne vliv církve.

-Tyto vlivy nastávají nejdříve v Benátkách, Janově, v 15. stol. ve Španělsku, Portugalsku, v 16. stol. V Holandsku…

 

MERKANTILISMUS:

Obchod jako zdroj bohatství, ztotožnění s penězi, hromadění drahého kovu v zemi.

 

Řeší dvě otázky:

 • 1) Co je bohatství?
 • 2) Jak ho zvyšovat?

 

Rozlišuje 3 způsoby zvyšování bohatství:

 • 1) Těžba drahého kovu
 • 2) Koloniální politika-získat oblasti s nalezišti drahých kovů
 • 3) Zahraniční obchod– vývoz zboží ze země a dovoz drahého kovu získaného měnou.

 

Zásady merkantilismu:

 • -zabraňuje dovozu zboží do země.
 • -stanovena povinnost kupců utratit v zemi získané peníze
 • -pozornost rozvoji výroby
 • -zabraňování vývozu surovin
 • -zvýhodňování exportu zboží
 • -podpora dovozu surovin pro exportní průmysl.

 

Představitelé:

 • Thomas Mun (1571-1641)
 •  Jean Baptiste Colbert (1619-1683)

 

Merkantilismus položil základy pro vydělení ekonomie z širšího okruhu filozofického myšlení-vznik samostatné vědy.

 

VZNIK EKONOMIE A VÝVOJ JEJÍHO PŘEDMĚTU:

 • -Ekonomie se osamostatňuje s nástupem kapitalismu.
 • -Klasická vzniká ke konci 18. stol-období manufakturního kapitalismu
 • -Rozvíjí se v 1. pol. 19. stol.- průmyslová revoluce-moderní průmyslový kapitalismus.
 • -Spojena s Británií-hospodářsky nejvyspělejší země Světa.

 

Charakter ekonomického systému:

 • 1) Výrobní prostředky soukromým vlastnictvím pozemkových vlastníků a kapitalistů.
 • 2) Zmenšuje se objem malovýroby.
 • 3) Podnik osobním vlastnictvím kapitalistů, který řídí výrobu, organizuje obchod, rozhoduje o mzdě.
 • 4) V každém odvětví existuje konkurence
 • 5) Námezdní (za mzdu) formou spojení pracovních sil a výrobních prostředků.
 • 6) Politický systém není demokratický.

 

KLASICKÁ ŠKOLA POLITICKÉ EKONOMIE (Pol. 18. stol. až 60 léta 19. stol.):

Adam Smith(1723-1790)

-Pojednání o podstatě a původu bohatství národů.

-Neviditelná ruka trhu- Vede tržní subjekty tak, že sledováním svého osobního zájmu jednají  zájmu společnosti.

-formuluje zákl. vztahy tržní ekonomiky, snaží se o výklad fungovaní jejího mechanismu.

HOSPODÁŘSKÝ LIBERALISMUS

-Směr, který žádá, aby stát nezasahoval do ekonomiky

-Tržní ekonomika sama řeší otázky co vyrábět, jak vyrábět, pro koho vyrábět. Jednotlivec uspokojuje své potřeby na zákl. rozvinuté dělby práce, aniž mu kdokoliv přikazuje.

-Toto sobectví individua není na úkor ostatních svobodných individuí, protože každý může uspět, když uspokojuje cizí potřeby.

Klasikové se soustřeďují na Makroekonomiku-růst hmotného bohatství společnosti-důraz na výrobu a manuální práci. Z metod používali dedukci.

 

Představitel:

David Ricardo(1772-1823)

– cenová tvorba a rozdělování.

 

UTOPICKÝ SOCIALISMUS

Představitelé:

 • Owen
 • Saint-Simon
 • Fourier

-kritizovali negativní sociální dopady kapitalismu, vychází z ideálu osvícenství.

-usilují o vytváření společnosti bez vykořisťovatelů a vykořisťovaných.

-očekávají socialistickou přeměnu společnosti shora od vládnoucích tříd

-věřili v osvícení bohatých a mocných

-propagovali socialistické myšlenky- žádné soukromé vlastnictví, všichni pracují podle plánu, výsledky dělí podle potřeb.

-názorné experimenty na malých skupinkách lidí.

 

MARXISMUS

Představitelé:

 • Engels (1820-1895)
 • Marx (1818-1883)

-Kapitál-těžiště jeho teorie, analyzuje kapitalistický výrobní postup.

 

Kapitalismus je charakterizován dvěma protichůdnými třídami

1) Buržoazie

 • – vlastní výrobní prostředky

2) Proletariát

 • -nemajetní
 • -Mají nerovné postavení, proletariát musí nabízet svoji práci za mzdu.

 

-Ve výrobě vzniká nadhodnota – přivlastňují kapitalisté

-Hledání zákonitostí zániku kapitalismu

-Myšlenka revoluční změny kapitalismu za komunismus

-Snaží se dokázat, že dělnická třída je vykořisťována.

 

NEOKLASICKÁ EKONOMIE (70 léta 19. stol. – 30 léta 20. stol.)

 • Rakousko, Anglie, Švýcarsko

 

Vzniká Mikroekonomie

 • – zkoumání principů chování jednotlivých účastníků trhu (firmy, domácnosti).
 • – nepoužívá se dedukce, ale matematika, ceny zboží vysvětlovány na zakl. vztahu nabídky a poptávky.
 • -problematika realizace na trhu (odbyt) a otázky rovnováhy trhu (nabídka=poptávce).
 • -uvědomění vzácnosti zdrojů a omezení výkonu ekonomiky.
 • -někteří ekonomové kritizovali, že se nezabývají více makroekonomikou.

 

DVA SMĚRY SOUDOBÉ EKONOMIE

1) KEYNESIANSKÁ MAKROEKONOMIE

Představitel:

John Maynard Keynes (1883-1946)

 • -britský ekonom
 • -Obecná teorie nezaměstnanosti, úroku a peněz (1936):
 • -nutnost státních zásahů do ekonomiky
 • -popisuje nástroje hospodářské politiky (rozpočtové, měnové)
 • -úloha státu v ekonomické a hospodářské politice
 • -důraz na makroekonomii
 • -doplnění samo-regulujícího působení trhu o aktivní státní hospodářskou politiku
 • -tržní ekonomika nevyužívá své zdroje-třeba využití opatření hospodářské politiky

 

2) NEOKLASICKÁ MAKROEKONOMICKÁ TEORIE:

Představitel:

Milton Freedman (1912-2006)

 • -americký ekonom
 • -1962-Kapitalismus a svoboda
 • -1980-Svoboda volby
 • -1976-Nobelova cena
 • -stát nemá zasahovat do ekonomiky
 • -důraz na úlohu peněz v tržní ekonomice
 • -trží mechanismus ve slovu optimálního využití zdrojů
 • -hospodářská politika nemá zasahovat do trhu, ale dávat pravidla-trh má dostatek samoregulujících schopností, kterým nástroje hospodářské politiky brání působením.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!