Historie ekonomiky – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

ekonomie

 

   Otázka: Historie ekonomiky

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Matys

 

Název ekonomie z doby antického Řecka:

  • Oikos-dům
  • Nomos-zákon
  • Oikonomika=Ekonomika
    •  Zásady, pravidla pro správné hospodaření v domácnosti, zprávy o měně obchodů, penězích, ceninách.

 

ANTICKÉ ŘECKO:

Xenofon(430-355)

  • Spis Oikonomika (Ekonomika)-zásady domácí hospodářství (zemědělství), obchod, trh.

Pláton(427-347)

  • Filozof, dílo Zákony-odmítavý postoj k obchodům a peněžnímu hospodářství, regulace obchodů a zisku.

 

Aristoteles(384-322)

  • Filozof, žák Platona
  • Obhajoval soukromé vlastnictví, zabývá se výrobou a měnou
  • Jev přirozený: vznik peněz z rozvoje měny, slouží jako oběžní, usnadňují měnu
  • Jev nepřirozený:peníze použity k tvorbě peněz (lichva)
  • V centru pozornosti antických myslitelů zemědělství-ideálem velkostatek (produkuje vše potřebné).
  • Za prospěšný považován obchod, pokud zprostředkovával přebytky nebo měnu výrobků, které domácí hospodářství nevyužilo.
  • Církevní koncil ve 4. stol. n. l. zakázal přijmout a platit úrok. Nevznikají nové ekonomické názory, hospodářství na tradičních postupech.

 

STŘEDOVĚK

Tomáš Akvinský (1225-1274)

  • -italský středověký učenec, vycházel z Aristotela, představitel feudální společnosti.

 

Učení o spravedlivé ceně

  • měna nemá být zdrojem obohacení jednoho na úkor druhých
  • negativní postoj k obchodu, cena má přihlížet k nákladům výroby, obchodníkům, jejich zisku, k daním, clům, poplatkům, feudálům,
  • náklady na přiměřené živobytí-majetnější je má vyšší, prodávající nesmí zatajovat vady výrobků.

 

U peněz rozlišujeme koncepci:

a) metalistickou-hodnota daná vnitřní hodnotou (ryzost, hmotnost kovů). Měla převahu kvůli dostatku drahých kovů, panovník nemohl libovolně stanovovat a měnit hodnotu mincí.

b) nominalistickou- peníze symbolem, usnadňují obchod.

 

-Zlom ve 14 stol., vývoj směřuje ke kapitalismu.

-Nastává rozvoj obchodů, délka práce, slábne vliv církve.

-Tyto vlivy nastávají nejdříve v Benátkách, Janově, v 15. stol. ve Španělsku, Portugalsku, v 16. stol. V Holandsku…

 

MERKANTILISMUS:

Obchod jako zdroj bohatství, ztotožnění s penězi, hromadění drahého kovu v zemi.

 

Řeší dvě otázky:

  • 1) Co je bohatství?
  • 2) Jak ho zvyšovat?

 

Rozlišuje 3 způsoby zvyšování bohatství:

  • 1) Těžba drahého kovu
  • 2) Koloniální politika-získat oblasti s nalezišti drahých kovů
  • 3) Zahraniční obchod– vývoz zboží ze země a dovoz drahého kovu získaného měnou.

 

Zásady merkantilismu:

  • -zabraňuje dovozu zboží do země.
  • -stanovena povinnost kupců utratit v zemi získané peníze
  • -pozornost rozvoji výroby
  • -zabraňování vývozu surovin
  • -zvýhodňování exportu zboží
  • -podpora dovozu surovin pro exportní průmysl.

 

Představitelé:

  • Thomas Mun (1571-1641)
  •  Jean Baptiste Colbert (1619-1683)

 

Merkantilismus položil základy pro vydělení ekonomie z širšího okruhu filozofického myšlení-vznik samostatné vědy.

 

VZNIK EKONOMIE A VÝVOJ JEJÍHO PŘEDMĚTU:

  • -Ekonomie se osamostatňuje s nástupem kapitalismu.
  • -Klasická vzniká ke konci 18. stol-období manufakturního kapitalismu
  • -Rozvíjí se v 1. pol. 19. stol.- průmyslová revoluce-moderní průmyslový kapitalismus.
  • -Spojena s Británií-hospodářsky nejvyspělejší země Světa.

 

Charakter ekonomického systému:

  • 1) Výrobní prostředky soukromým vlastnictvím pozemkových vlastníků a kapitalistů.
  • 2) Zmenšuje se objem malovýroby.
  • 3) Podnik osobním vlastnictvím kapitalistů, který řídí výrobu, organizuje obchod, rozhoduje o mzdě.
  • 4) V každém odvětví existuje konkurence
  • 5) Námezdní (za mzdu) formou spojení pracovních sil a výrobních prostředků.
  • 6) Politický systém není demokratický.

 

KLASICKÁ ŠKOLA POLITICKÉ EKONOMIE (Pol. 18. stol. až 60 léta 19. stol.):

Adam Smith(1723-1790)

-Pojednání o podstatě a původu bohatství národů.

-Neviditelná ruka trhu- Vede tržní subjekty tak, že sledováním svého osobního zájmu jednají  zájmu společnosti.

-formuluje zákl. vztahy tržní ekonomiky, snaží se o výklad fungovaní jejího mechanismu.

HOSPODÁŘSKÝ LIBERALISMUS

-Směr, který žádá, aby stát nezasahoval do ekonomiky

-Tržní ekonomika sama řeší otázky co vyrábět, jak vyrábět, pro koho vyrábět. Jednotlivec uspokojuje své potřeby na zákl. rozvinuté dělby práce, aniž mu kdokoliv přikazuje.

-Toto sobectví individua není na úkor ostatních svobodných individuí, protože každý může uspět, když uspokojuje cizí potřeby.

Klasikové se soustřeďují na Makroekonomiku-růst hmotného bohatství společnosti-důraz na výrobu a manuální práci. Z metod používali dedukci.

 

Představitel:

David Ricardo(1772-1823)

– cenová tvorba a rozdělování.

 

UTOPICKÝ SOCIALISMUS

Představitelé:

  • Owen
  • Saint-Simon
  • Fourier

-kritizovali negativní sociální dopady kapitalismu, vychází z ideálu osvícenství.

-usilují o vytváření společnosti bez vykořisťovatelů a vykořisťovaných.

-očekávají socialistickou přeměnu společnosti shora od vládnoucích tříd

-věřili v osvícení bohatých a mocných

-propagovali socialistické myšlenky- žádné soukromé vlastnictví, všichni pracují podle plánu, výsledky dělí podle potřeb.

-názorné experimenty na malých skupinkách lidí.

 

MARXISMUS

Představitelé:

  • Engels (1820-1895)
  • Marx (1818-1883)

-Kapitál-těžiště jeho teorie, analyzuje kapitalistický výrobní postup.

 

Kapitalismus je charakterizován dvěma protichůdnými třídami

1) Buržoazie

  • – vlastní výrobní prostředky

2) Proletariát

  • -nemajetní
  • -Mají nerovné postavení, proletariát musí nabízet svoji práci za mzdu.

 

-Ve výrobě vzniká nadhodnota – přivlastňují kapitalisté

-Hledání zákonitostí zániku kapitalismu

-Myšlenka revoluční změny kapitalismu za komunismus

-Snaží se dokázat, že dělnická třída je vykořisťována.

 

NEOKLASICKÁ EKONOMIE (70 léta 19. stol. – 30 léta 20. stol.)

  • Rakousko, Anglie, Švýcarsko

 

Vzniká Mikroekonomie

  • – zkoumání principů chování jednotlivých účastníků trhu (firmy, domácnosti).
  • – nepoužívá se dedukce, ale matematika, ceny zboží vysvětlovány na zakl. vztahu nabídky a poptávky.
  • -problematika realizace na trhu (odbyt) a otázky rovnováhy trhu (nabídka=poptávce).
  • -uvědomění vzácnosti zdrojů a omezení výkonu ekonomiky.
  • -někteří ekonomové kritizovali, že se nezabývají více makroekonomikou.

 

DVA SMĚRY SOUDOBÉ EKONOMIE

1) KEYNESIANSKÁ MAKROEKONOMIE

Představitel:

John Maynard Keynes (1883-1946)

  • -britský ekonom
  • -Obecná teorie nezaměstnanosti, úroku a peněz (1936):
  • -nutnost státních zásahů do ekonomiky
  • -popisuje nástroje hospodářské politiky (rozpočtové, měnové)
  • -úloha státu v ekonomické a hospodářské politice
  • -důraz na makroekonomii
  • -doplnění samo-regulujícího působení trhu o aktivní státní hospodářskou politiku
  • -tržní ekonomika nevyužívá své zdroje-třeba využití opatření hospodářské politiky

 

2) NEOKLASICKÁ MAKROEKONOMICKÁ TEORIE:

Představitel:

Milton Freedman (1912-2006)

  • -americký ekonom
  • -1962-Kapitalismus a svoboda
  • -1980-Svoboda volby
  • -1976-Nobelova cena
  • -stát nemá zasahovat do ekonomiky
  • -důraz na úlohu peněz v tržní ekonomice
  • -trží mechanismus ve slovu optimálního využití zdrojů
  • -hospodářská politika nemá zasahovat do trhu, ale dávat pravidla-trh má dostatek samoregulujících schopností, kterým nástroje hospodářské politiky brání působením.


Další podobné materiály na webu: