Hospodaření s oběžným majetkem – zásobování a logistika

 

Otázka: Hospodaření s oběžným majetkem

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): tereza

 

 

Charakteristika

Oběžný majetek:

 • mění svojí podobu
 • doba použitelnosti je nejvýše 1 rok
 • většinou se spotřebovává jednorázově (materiál) – někdy se něco zařazuje do OM z praktických důvodů (tužky)

 

Členění

Složky OM:

 1. peníze (hotové, na účtech)
  • používáme širší označení finanční majetek
 2. zásoby
  • majetek, který na nějakou dobu ukládáme do skladu
 3. pohledávky
  • nárok na zaplacení

 

Podrobnější členění zásob:

 • materiál
  • základní materiál (tvoří podstatu výrobku)
  • pomocné látky (slouží k doplnění výrobku)
  • provozovací látky (jsou potřeba k provozu)
  • náhradní díly (výrobky, které slouží k opravám, nikoliv k další výrobě)
  • obaly
 • zásoby vlastní výroby
  1. polotovary vlastní výroby (produkty, které již byly zpracovány, ale bez dalšího zpracování nemohou být použity)
  2. nedokončená výroba (produkty, které již prošly výrobními operacemi, ale nejsou k určitému datu dokončeny – nejsou výrobkem)
  3. výrobky – hotové produkty
  4. zvířata (jsou mladá zvířata, ryby, hejna slepic)
 • zboží
  • 2 významy
 • účetnictví (nakoupí a prodá) = užší
 • ekonomika (výrobek nebo služba určená k prodeji) = širší

 

Zásoby můžeme členit také podle způsobu získávání zásob:

 1. zásoby vlastní výroby
 2. nakupované zásoby

 

Doba obratu:

 • u zásob můžeme sledovat dobu obratu, sledujeme, za jak dlouho se fáze peněz změní zpět do fáze peněz
 • čím kratší doba – tím je to lepší
 • sledujeme například ve dnech
 • např.: 1 obrat za 4 dny

 

Rychlost obratu:

 • sledujeme, kolikrát se za rok zopakuje celý koloběh
 • čím vícekrát – tím lépe
 • např.: 90x za rok

 

Vzorečky:

Rychlost obratu (počet obrátek zásob)

= celková spotřeba/průměrná zásoba

 

Doba obratu zásob

=360 dní/rychlost obratu

 

Plánování materiálu

Výpočet budoucí spotřeby materiálu:

podle technické dokumentace (podle norem v technické dokumentaci)

 • spotřeba = plánovaná produkce (výroba) * norma spotřeby (např. materiálu)
 • plánovaná produkce – vycházíme z odhadů poptávky a závazných objednávek
 • počítáme bilanční rovnici zásobováni
 • nákup = spotřeba (plánovaná produkce * norma spotřeby) – počáteční zásoba + konečná zásoba
 • norma spotřeby materiálu vyjadřuje maximální množství materiálu, které může být spotřebováno na jednotku výkonu (na jeden statek nebo službu)

 

Výpočet velikosti zásob:

 • důvody pro nejvyšší a nejnižší zásoby

 

nejnižší zásoby

– vázanost finančních prostředků

– znehodnocení

– nadbytečnost při změně výroby

– nižší skladovací náklady

 

určitá výše zásob

– plynulost výroby

– finanční důvody (množstevní sleva, dopravní náklady)

– zvýšení cen

 

Stanovení velikosti zásob:

 • stanovíme minimální zásoby (u zásob, které nemají pravidelné dodávky a nejsou tak důležité
 • tyto zásoby musíme hlídat
 • stanovíme maximální zásobu – při pravidelných dodávkách (max. = výroba mezi 2 dodávkami + doba dodací lhůty)
 • vypočítáváme velikost zásob pomocí časové normy zásob – průměrné množství zásob na skladě
 • stanovujeme tzv. optimální zásobu = průměrnou zásobu
 • optimální zásoba (takové množství, které váže přijatelné množství finančních prostředků a vyvolává, co nejnižší náklady na pořízení a skladování a zároveň zabezpečují plynulou výrobu); průměrná zásoba závisí na:
 • zásobovacím cyklu (čím delší, tím více musíme najednou nakoupit)
 • velikosti pojistné a technické zásoby
  • pojistná zásoba – kryje zpoždění v dodávce nebo zvýšenou spotřebu v důsledku výkyvu poptávky
  • technická zásoba – nalezneme v podnicích, kde musí materiál před použitím ještě upravovat (není vždy nutná)
 • denní spotřebě
  • běžná zásoba – slouží pro každodenní dodávky do výroby
 • časové normě
 • zásoby příležitostné – tyto vznikají příležitostně, když využijeme množstevní slevy, výprodeje (může být vhodné využít mimořádné nabídky kvalitních materiálů, které nejsou běžně k dispozici)
 • pro výpočet množství zásob stanovujeme
 • norma zásob – Ø množství zásob na skladě
 • časová norma zásob = (C (dodávkový cyklus)/2) + pojistná zásoba + technická zásoba(
  • vyjde ve dnech)
 • norma zásob = časová norma zásob * s (denní spotřeba)
  • (vyjde ve hmotných jednotkách)
 • normativ zásob
  • normativ zásob = norma zásob * cena za hmotnou jednotku
  • (vyjde v penězích)

 

Organizace a řízení nákupu

Buď z (vlastních zdrojů) nebo !nákupem!

Výběr dodavatele:

 • posoudíme a vybereme dodavatele (posílají se nabídky a poptávky po materiálu)
 • bereme v úvahu
 • produkt (vlastnosti materiálu, pověst dodavatele, poskytované služby – způsob placení, jaké normy materiál splňuje)
 • cenu (výše ceny a slev vzhledem k vlastnostem materiálu)
 • distribuci, propagaci

 

Uskutečnění dodávky:

 • určité činnosti + doklady, které činnosti doprovázejí (dodací list, výdejka,…)

Převzetí dodávky: jen převezmeme zboží od dopravce (podepíšeme, že přišlo, kontrolujeme pouze množství

Přejímka dodávky: provádíme kontrolu obsahu dodávek (jakost, kvalita zásilky, rozměry – kvalitativní kontrola zboží s objednávkou nebo kupní smlouvou)

 

Právní zajištění dodávek

 • uzavíráme (sepisujeme) kupní smlouvy
 • (nebo se dělá) smlouva o dílo

Dodací list: dochází při dodávce s materiálem (podepisuje se, že materiál přišel a neobsahuje ceny)

Daňový doklad: většinou přijde později po dodávce zboží (např.:poštou), obsahuje ceny, na základě faktury platíme (je to podklad pro zaplacení)

= na základě můžeme uplatňovat nějakou reklamaci)))

 

Řízení zásob

Metoda ABC:

 • ne každý druh materiálu se objednává stejně často a ve stejných množstvích
 • ne každému druhu musíme věnovat stejnou pozornost
 • umožňuje nám soustředit se na ty druhy, které podstatně ovlivňují výrobu (a vázanost prostředků v zásobách) a neplýtvat časem a prostředky na sledování zásob druhů, jejich význam je minimální
 • pomocí této metody tedy rozdělujeme nakupovaný materiál do 3 skupin
 • A – položky, které jsou nejpoužívanější (tvoří 60 – 80 % spotřeby)
  • u nich má význam provádět důkladné propočty optimální velikosti dodávek a norem zásob (případně stanovit minimální zásobu)
 • B – položky méně používané, které můžeme jednoduše nahradit (15 – 20 % spotřeby)
  • postačí určit maximální zásobu nebo výši odhadnout
 • C – druhy, které je možné snadno získat nebo se nevyplatí je skladovat – kancelářské potřeby (5 % spotřeby)
  • nakupujeme vždy, je-li to potřeba a jejich zásobu stačí odhadnout

 

Metoda just-in-time:

 • název lze volně přeložit jako „právě v čas“
 • jde o to, že dodávky materiálu probíhají v okamžik, kdy je materiál potřebný ve výrobě (v některých případech až přímo na výrobní linku)
 • výrazné snížení nákladů na skladování
 • předpokladem jsou pravidelné a naprosto spolehlivé dodávky a přesné informace od odběratele o průběhu výroby
 • důležitá je také velmi přísná kontrola kvality a spolehlivá komunikace mezi odběratelem a dodavatelem
 • tento systém je velmi náročný, ne vždy je ho možné aplikovat (není zatím masivně rozšířen)

 

Evidence

S dodávkou přichází dodací list

 • po přejímce se vyhotoví příjemka, na jejímž základě se zapíše nová dodávka do karty zásob (skladová karta) – obsahuje druh zásoby, datum, doklad, příjem, výdej, zůstatek, …
 • při vydání vznikne výdejka (podepisuje odebírající pracovník)

 

Počítáme ukazatele:

 • % splnění plánované spotřeby materiálu (jak dalece se využil plánovaný materiál)
 • skutečná spotřeba
 • (skutečná spotřeba / plánovaná spotřeba) * 100


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy