Mamagement, vnitřní a vnější prostředí managementu

 

Otázka: Mamagement, vnitřní a vnější prostředí managementu

Předmět: Management

Přidal(a): miriam

 

 

 

Management -je umění řídit podnik. Je dán schopností plánovat, organizovat, motivovat a vést lidi, koordinovat, komunikovat a vést tak, aby podnik fungoval úspěšně.

Je proces optimalizace využití lidských materiálních a finančních zdrojů. Dosažení cílů organizace. Je také vedení, řízení a zpráva.

 

Management je:

-proces, který vykonává manažer při koordinaci aktivit lidí, aby tito lidé dosáhli výsledků, kterých by jako jedinci sami nikdy nebyli schopni dosáhnout

-proces optimalizace využití lidských, materiálních a finančních zdrojů k dosažení cílu organizace

-vedení, řízení a správa organizační jednotky

 

Sportovní management– způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot či družstev.

Cílem – je efektivní využívání částek uplatňování komerčních zájmů a cílevědomé chování konkurence.

 

Manažer – vykonavatel zodpovědný za dosahování cílů svěřené organizační jednotky s využitím spolupracovníků a poskytnutí zdrojů, důležitý činitel firmy.

 

Fce procesu řízení

Tvorba-proces objevování nových řešení

Manažer je tvůrčí pracovník a musí mu být vytvořen prostor do tzv. koncepční práce

Plánování-stanovení organizačních cílů a určování cest jejich realizace

Komunikace-proces sdělování informací od manažera a naopak

Rozhodování-proces výběru jedné alternativy z množiny možností, jak dosáhnout cíle podle stanovených kritérií

Organizování-dělba práce (vertikální nebo horizontální), sladění činnosti prostřednictvím mocenského systému a plánu

Kontrola-proces zjištění odchylek a jejich korekce

Motivování-působení na lidi s cílem ovlivnit jejich pracovní výkon

 

Vývoj managementu – rozhodující význam měla průmyslová revoluce n přelomu 19. a 20. Století. Podnikatelská funkce splývá s manažerskou. Podnikatel je sám sobě manažerem. Funkce placeného manažera vzniká s růstem podniků, kdy podnikatel není schopen dosáhnout všechny řídící činnosti. V tomto období se začíná rozvíjet vzdělávání manažerů. První snaha nalezení principu racionálního řízení je registrován v knize FWT snaží se zde o zvýšení produktivity a účinnosti práce v přímé úměře ve vazbě na mzdu. Je to praktická škola managementu. Člověk je zde priovi prvek.

20. léta 20. Století – E. Maio jeho kniha lidské vztahy. Objevuje význam lidských faktorů řízení, zdůrazňuje psychologické a sociální faktory vliv sociálních skupin a vliv způsoby vedení na výkon.

60. léta – nástup počítačů a matematických metod, snaha o egzártní řízení řídících pracovníků na složitých situacích. Výpočetní technika je přeceňována.

 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ MANAGEMENTU

Prostředí ekonomické, technologické a sociální

Prostředí managementu významně ovlivňuje metody, prostředky a výsledky řízení podniku.

 

Ekonomické prostředí

Národohospodářské podmínky– vyjadřují existenci a vliv státní regulace ekonomiky, vztah ostatních subjektů a nástrojů řízení podniku.(např. daně, dotace, přerozdělování, snadné úvěry nebo naopak).

Patří zde:

*konkurence

*zákazníci

*trhy-spotřebitelé, průmyslové, obchodní, státní, mezinárodní

*partneři (partnerské firmy)

(dodavatelé, zprostředkovatelé, firmy zabývající se fyzickou distribuci-dopravci, velkoobchod, firmy poskytující marketingové služby-reklamní agentury…

*veřejnost

místní komunita

zájmové skupiny občanů-prosazují zájmy celospolečenského nebo zájmy jen své komunity, např. hnutí zelených, Greenpeace, hnutí na ochranu zvířat,…

sdělovací prostředky

zaměstnanci podniku

 

Technologické prostředí

-Je charakteristické zrychlujícím se tempem technologických změn (výrobky, které jsou pro nás běžné, nebyly starším generacím známy).

-Podniky musí sledovat změny v technologiích a zkoumat, jak nové technologie mohou uspokojit zákazníky, musí brát v úvahu i trend, lidé očekávají bezpečnost nových výrobků.

 

Sociální prostředí

Faktory vyplývající z hodnot, zvyků, přístupů a preferencí obyvatelstva určité země, celkový směr a chování a jednání.

  1. část pravidel a norem chování je vytvořena zákony státu
  2. to, jak je manažeři i jimi vedené organizační jednotky uplatňují, spoluvytváří jejich „image“
  3. sociální zodpovědností manažerů se rozumí ochota a morální i kvalifikační připravenost vedoucích pracovníků nést důsledky svého jednání vůči vnitřnímu a vnějšímu prostředí a respektovat jeho potřeby

 

Výrobní společnost se zabývá enviromentální politikou nad rámce platné legislativy; přihlášení a plnění standardů ISO 14000, zmenšování odpadů, ochrana prostředí zdrojů. Respektuje sociální potřeby zaměstnanců, péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zajištění rekvalifikačních kurzů propuštěných zaměstnanců a pomoc při jejich dalším uplatnění.

 

POLITICKO-LEGISLATIVNÍ A ETICKÉ PROSTŘEDÍ

 

Politicko-legislativní prostředí

Právní řád

-normativně určuje podmínky pro podnikání (veškeré ekonomické zákony)

-silně ovlivňuje podnikání, patří sem především legislativa (má za úkol chránit spotřebitele a zájmy celé společnosti)

Politická situace

-odstranění přímého administrativního zasahování do podnikání, způsob regulace podnikové sféry, je charakterizována přechodem k občanské společnosti, existencí různých politických a ekonomických kompetencí

-faktory vyplývající z hodnot, zvyků, přístupů a preferencí obyvatelstva určité země, celkový směr v chování a jednání

 

Etické prostředí

*etické chování manažerů předpokládá dodržovat určité, v dané komunitě obecně uznané normy jednání

*orientaci, jak postupovat v případech, které nejsou platnými společenskými normami, může pomoci např. následné prověřování hledisek:

  1. itilitarity (užitečnosti) rozhodování, kde se uvažují pohledy zda, proč, kdy a jak uvažovaný postup hospodárně aplikovat
  2. práv a osobních svobod, kde se prověřuje, zda nebudou narušena svoboda projevu, svědomí, ochrana zdraví, náboženské vyznání apod.
  3. spravedlnost, kde se prověřuje, zda budou zachována pravidla slušnosti při jednání se zaměstnanci i dalšími partnery, nestrannost a nepředpojatost ve vztazích ke spolupracovníkům apod.

 

Manažerská etika

„Hříchem“ a narušením etiky manažerské práce  se stává, když cesta dosažení osobního prospěchu je v rozporu s morálkou či dokonce pravidly jednání, které jsou pro vedení i kolektiv firmy vázané.

 

Podstatné je, aby nejen manažer, ale především jím vedený kolektiv byl úspěšný a to při zachování etiky manažerské práce. (Úplatky, korupci, nemorální nátlak na funkčně podřízené spolupracovníky, neloajalitu vůči vlastní firmě, nadřízení osobních zájmů nad zájmy firmy.)

 

Hodnotovým zázemím firmy je ovlivňován způsob myšlení a jednání zaměstnanců, a to jak vedoucích, tak vedených spolupracovníků.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!