Oběžný majetek – maturitní otázka

 

   Otázka: Oběžný majetek

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Kristýna

 

 

Vymezení, dělení, obsah jednotlivých skupin, oceňování, koloběh OM, evidence, normy zásob.

 

Znaky:

 • používá se kratší dobu než 1 rok
 • spotřebovává se (jednorázově)
 • neustále mění svou podobu
 • nižší pořizovací cena

 

Koloběh OM

 • likvidnost oběžného majetku je dána časem, který je potřeba k přeměně jednotlivých forem na peníze
 • doba nutná k uzavření jednoho koloběhu se nazývá doba obratu a ovlivňuje likviditu podniku (platební schopnost)

 

Dělení OM

1) ZÁSOBY

 • největší část OM
 • má hmotnou podobu

 

a) materiál

 1. základní suroviny
  • (přechází do výrobku, tvoří podstatnou část výrobku)
 2. pomocné látky
  • (součást výrobku, dotváří odlišné vlastnosti výrobku)
 3. provozovací látky
  • (potřebují se pro výrobu – pohonné hmoty, oleje, čisticí prostředky…)
 4. náhradní díly
  • (pro vlastní spotřebu podniku – nákup pro sebe – např. jedna součástka, která bude k dispozici pořád)
 5. vratné obaly
  • (přepravky, kontejnery, lahve, basy, bomby…)
 6. drobný majetek
  • (nářadí, nástroje,…)
  • déle jak jeden rok ale nesplní podmínku, že ke PC vyšší než 40 000-> nebudou se počítat odpisy a zařadí se mezi drobný majetek
  • !!! PC – pokud přesáhne hranici 40 000 Kč, je zařazen do HDM – movitý,

 

b) nedokončená výroba

 • je ve stavu, kdy ho nemůžeme prodávat
 • materiál prošel určitými technologickými operacemi, ale celý výrobní proces ještě není dokončen

 

c) polotovary vlastní výroby

 • dají se prodávat, odděleně skladovat, obvykle je to část finálního výrobku (konečného) – většinou náhradní díly

 

d) výrobky

 • v podniku jsou shromažďovány ve skladu, než se exportují odběratelům (odbytový sklad – maloobchod, velkoobchod)

 

e) zboží

 • výrobky, které byly nakoupeny, jsou na skladě a beze změny jsou prodávány zákazníkům – nejčastěji v obchodě-> výrobky jsou určeny k prodeji

 

f) zvířata

 • drobná zvířata

 

2) KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

a) krátkodobé cenné papíry

 • šeky, směnky

 

b) ceniny

 • kolky, poštovní známky, dálniční známky
 • poukázky, stravenky

 

c) peněžní prostředky

 • bezhotovostní peníze – uložené na účtech u bank
 • hotovostní peníze – v pokladně v podniku, určené pro úhradu drobných nákupů

 

Velikost peněžních prostředků v pokladně není stanovena zákonem, je stanovena vnitřními předpisy podniku (určuje si sám)

 

3) POHLEDÁVKY

= nároky podniků na peněžní prostředky, které jim dluží jiné subjekty NH – nejčastěji vznikají při dodavatelsko-odběratelských vztahů

 • do doby než odběratel zaplatí, má dodavatel u odběratele pohledávku
 • odběratel má závazek, než splatí dluh
 • Pohledávky k odběrateli, zaměstnancům (služební cesta), dodavateli (zaplatím zálohu dopředu)

 

Pořízení

a) nákup

b) vlastní výroba

c) vklad společníka

d) bezúplatné nabytí (dárcovství, dědictví,…)

e) vyčleněním z osobního vlastnictví

f) prostřednictvím dodavatelsko-odběratelských vztahů

 

Postup při nákupu

 1. výběr dodavatele
  • kvalita, cena, rychlost dodání, reference (spolehlivost), hospodářský úspěch, způsob dopravy
 2. sjednání dodávky
  • objednávka – kupní smlouva
 3. uskutečnění dodávky
  • dodací list, faktura
 4. převzetí od dopravce
  • hrubý příjem a čistá přejímka
 5. skladování
  • příjemka, skladní karta, výdejka
 6. výdej ze skladu

 

Druhy zásob

 • Běžná zásoba
  • výše zásoby, pro uspokojení běžné potřeby
 • Pojistná zásoba
  • musí být vždy v podniku
  • musí krýt zpoždění dodávce popřípadě zvýšenou spotřebu
 • Technická zásoba
  • používá se, pokud se musí materiál před výrobou upravit
 • Příležitostní zásoba
  • využití slev a výprodejů
 • Minimální zásoba
  • množství, kdy se musí objednat materiál, aby při příchodu dodávky byla na skladě alespoň pojistná zásoba
 • Maximální zásoba
  • množství, které by zásoba neměla přesáhnout
 • Optimální zásoba

 

CELKOVÁ ZÁSOBA = BĚŽNÁ + POJISTNÁ + (TECHNICKÁ + PŘÍLEŽITOSTNÍ)

MINIMÁLNÍ ZÁSOBA = DODACÍ LHŮTA x PRŮMĚRNÁ DENNÍ SPOTŘEBA + POJISTNÁ ZÁSOBA

 

Normy zásob

ZÁSOBOVÁNÍ = podniková činnost, jejíž cílem je zajistit podniku materiál v požadovaných druzích, množství   (kvantita), kvalitě a čase

 • v optimálním množství (moc = zabírá prostory a peněz; málo = nemůžeme vyrábět)
 • velikost zásob materiálu může být evidována ve dnech (na kolik pracovních dní mi materiál vystačí), v naturálních jednotkách (množství – v kg, km, litry, aj…) nebo v penězích (nutné pro účetnictví)

 

1) Časová norma = Čn

Čn = ½ d + p + t

 • d = dodávkový cyklus (období mezi dvěma po sobě následujícími dodávkami zboží, vyjadřuje na kolik dní má výrobce zásobu materiálu, včetně rezervy)
 • p = pojistná zásoba (rezerva podniku při neočekávaných událostech (např. živelná pohroma, povodeň, požár, aj…)
 • t = technická zásoba (vyjadřuje čas, který výrobce potřebuje k tomu, aby připravil optimální vlastnosti materiálu, ze kterého bude vyrábět)

 

2) Norma zásob v naturálních (měrných) jednotkách = Zn

Zn = Čn + s

 • s = denní spotřeba materiálu (kg, ks, m, litry, aj…)

 

3) Norma zásob v penězích = Zp

Zp = Zn × j

 • j = cena za měrnou jednotku materiálu (1 kg = 400 Kč àj)

 

Koloběh OM

 • Doba obratu = čas potřebný k uzavření jednoho koloběhu oběžného majetku
  • závisí na charakteru oběžného majetku, technologickém postupu výroby
  • čím je doba obratu delší, tím více finančních prostředků potřebuje podnik mít k dispozici/zrychlením doby obratu může přinést podniku vyšší zisk a snížit potřebu fin.prostředků
  • k měření rychlosti obratu zásob se používají tyto ukazatele
   • počet obrátek = celková spotřeba/průměrná zásoba
    • udává kolikrát za rok proběhne materiál celým koloběhem
   • doba obratu = 360/počet obrátek
    • udává za kolik dnů proběhne jeden koloběh

 

Oceňování

a) Při pořízení

 • pořizovací cena
 • vlastní náklady
 • reprodukční cena

 

b) Při spotřebě (protože nakupujeme od různých dodavatelů, ale do nákladů musíme počítat s jednou cenou)

 • aritmetický průměr
 • metoda FIFO („first in, first out“) – od nejstarší zásoby k nejnovější

 

LIKVIDITA PODNIKU

 • platební schopnost
 • schopnost podniku platit závazky ve stanovených termínech

 

LIKVIDNOST OBĚŽNÉHO MAJETKU

 • dána časem, který je potřeba k přeměně jednotlivých forem OM na peníze


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy