Odměňování (mzdy) – ekonomie a účetnictví

 

   Otázka: Odměňování (mzdy)

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Přidal(a): Pecak

 

Odměňování – mzda, pojem a funkce mzdy, formy mzdy, výpočet mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Mzda – dle § 109 zákona 262/2006 sb. je peněžité plnění nebo plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle její složitosti, odpovědnosti, namáhavosti, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.

Jinými slovy: mzda je odměna za práci ze závislé činnosti konané zaměstnancem v pracovním poměru u zaměstnavatele v soukromém sektoru.

 

Sjednání:           

 • v pracovní smlouvě
 • v kolektivní smlouvě

 

Určení:

 • ve vnitřním mzdovém předpise
 • mzdovým výměrem

 

Funkce mzdy:

Alimentační

 • vyplývá ze skutečnosti, že mzda je rozhodujícím činitelem při zajištění potřebných životních nákladů zaměstnance, pracujícího v závislém pracovněprávním vztahu

Regulační

 • mzda určuje hodnotu nebo tržní cenu profesně určené práce v tržním prostředí. Přikl. Zvýší se poptávka po odbornících určité profese, zvýší se také nabízená mzda, a tak stoupne zájem o uplatnění v oboru – klasický tržní mechanizmus (poptávka – nabídka)

Kompenzační

 • funkce patrná v situaci, kdy má zaměstnanci kompenzovat, nahradit určité nevýhody, které z výkonu některých prací vyplývají (práce rizikové, fyzicky, psychicky namáhavé, práce v noci, směnném provozu atd.)

Stimulační a motivační

 • výše či struktura mzdy by měla být stanovena tak, aby zaměstnance motivovala k dosažení žádoucích kvalitativních a kvantitativních výsledků

 

Formy mzdy:

Časová

 • stanovená částka za časovou jednotku (hodinu, měsíc)

Úkolová

 • stanovená částka za určitý výkon (ks, m…)

Podílová

 • zaměstnanec odměňován určitým podílem ze zisku

Smíšená – např. časová + úkolová / časová + podílová

 

Výpočet mzdy:

Příklad

Paní Nováková v zaměstnání pobírá hrubou mzdu ve výši 30 000 korun měsíčně. Jaké budou její odvody a čistá mzda, když má paní Nováková dvě malé děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění?

Hrubá mzda: 30 000 Kč
+ 25 % sociální pojištění placené zaměstnavatelem 7 500 Kč
+ 9 % zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 2 700 Kč
Superhrubá mzda a základ daně pro výpočet zálohy na daň: 40 200 Kč

Záloha na daň z příjmů před odečtením slev (15 % ze 40 200 Kč): 6 030 Kč
– daňová sleva na poplatníka: 2 070 Kč
– daňové zvýhodnění na jedno dítě: 1 267 Kč
– daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 617 Kč
Záloha na daň po odečtení slev: 1 076 Kč

Hrubá mzda: 30 000 Kč
– 6,5 % sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 % ze 30 000 Kč): 1 950 Kč
– 4,5 % zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % ze 30 000 Kč): 1 350 Kč

Čistá mzda po odečtení zálohy na daň a pojistného: 30 000 – 1076 – 1950 – 1350 = 25 624 Kč

 

Výpočet čisté mzdy

1) Výpočet čisté mzdy začínáme od hrubé mzdy, do které jsou započítány všechny složky, tedy základní mzda, příplatky, odměny a náhrady, které náleží zaměstnanci za příslušný měsíc.

2) Dále pak k hrubé mzdě přičítáme 9 % ve formě zdravotního a 25 % ve formě sociálního pojištění (= superhrubá mzda), které za pracovníka odvádí jeho zaměstnavatel.

3) Z tohoto základu daně vypočítáme 15% daň z příjmu (zaokrouhlujeme na celé koruny). Výsledná částka je měsíční zálohou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením daňových slev.

4) Od zálohy na daň odečteme měsíční výši slev na dani. Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si je uplatní při podání daňového přiznání. Jsou to:

Sleva na poplatníka 24 840 Kč (měsíčně 2070 Kč)
Sleva na vyživovaného manžela 24 840 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P 49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč)
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč)
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)
Sleva pro studenta 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč)
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč (1617 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 24 204 Kč (2017 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P 30 408 Kč (měsíčně 2534 Kč)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 38 808 Kč (měsíčně 3234 Kč)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P 48 408 Kč (měsíčně 4034 Kč)
Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení maximálně 12 200 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva za elektronickou evidenci tržeb (EET) 5 000 Kč za rok (jednorázově)

 

5) Dále vypočteme výši sociálního (6,5 % ze mzdy) a zdravotního pojištění (4,5 % ze mzdy), které platí zaměstnanec ze svého.

6) Nakonec hrubou mzdu pak snížíme o zálohu na daň po odečtení slev a dále o sociální a zdravotní pojištění zaměstnance. Pokud by byla na plat zaměstnance uvalena exekuce, ještě se poníží o příslušnou částku až do hranice nezabavitelného minima.

 • Sleva na vyživovanou manželku a sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednorázově po skončení zdaňovacího období. Stejně tak je možné po skončení roku snížit daňový základ o odčitatelné položky a nezdanitelné části daně za:
 • bezúplatná plnění (dary)
 • platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření
 • platby na životní pojištění
 • zaplacené úroky z úvěru na bydlení
 • zaplacené zkoušky ověřující další vzdělávání
 • zaplacené členské příspěvky odborové organizaci

 

Sociální pojištění

celkem 31,5 % z hrubé mzdy, z toho 6,5 % odvádí zaměstnanec a dalších 25 % (v roce 2019 – 24,8 %) za něho platí zaměstnavatel. Sociální pojištění se vždy platí ze skutečné hrubé mzdy a není stanoven minimální vyměřovací základ. OSVČ platí důchodové pojištění 29,2%

Pravděpodobně od poloviny roku 2019 bude zaměstnavatel hradit náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti již od první zameškané směny, (první tři dny PN zaměstnavatel neplatil zaměstnanci nic). Proto je jako určitá kompenzace sníženo pojistné placené zaměstnavatelem na nemocenské pojištění, a to o 0,2procentního bodu z 2,3 % na 2,1 %. Na sociálním pojištění tak nebudou odvádět 25 %, jako je tomu dosud, ale jen 24,8 %.

 

Sociální pojištění se skládá se tří částí:

 • důchodové pojištění – starobní, invalidní, vdovský, sirotčí důchod
 • nemocenské pojištění – dávky nemocenské, OČR, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá podpora v mateřství
 • státní politika zaměstnanosti.

 

Zdravotní pojištění

pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu /zaokrouhluje se na celé koruny nahoru a z toho odvádí zaměstnanci na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a 9 % z hrubé mzdy platí za zaměstnance ještě zaměstnavatel. S tím, že musí být zaplaceno zdravotní pojištění alespoň z minimální mzdy, která je v roce 2018 ve výši 12 200 Kč.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!