Organizace účetnictví – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Organizace účetnictví – rozsah, přezkušování správnosti…

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Václav Šupitar

 

Obsah otázky: rozsah vedení, směrná účtová osnova, účtový rozvrh, syntetické a analytické účty, účetní zápisy a přezkušování správnosti, oprava účetních zápisů, účetní knihy

 

Rozsah vedení UCE:

Účetnictví musíme vést:

 • SPRÁVNĚ – neodporuje zákonu a ostatním právním předpisům
 • ÚPLNĚ – musíme účetní období zaúčtovat do účetních knih všechny účetní případy doložené účetními doklady
 • PRŮKAZNĚ – každý účetní případ musí být doložen účetním dokladem
 • SROZUMITELNĚ – umožňuje jednoznačně určit obsah účetních případů a záznamů (náležitost)
 • ZARUČIT TRVALOST ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ

 

Důležité informace pro vedení UCE:

 • Za správnost zodpovídá podnikatel.
 • Účetním obdobím je 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců.
 1. Účetní období shodné s kalendářním rokem př. 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
 2. Hospodářský rok př. 1. 2. 2014 – 31. 1. 2015
 • Účetnictví se vede v CZK.
 • Právnické osoby mají povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku.
 • Povinnost vést jedno účetnictví za jednu účetní jednotku.
 • Účetnictví můžeme vést ručně nebo pomocí účetního softwaru.

 

Syntetické a Analytické účty:

Syntetické účty:

Jednotlivé účtové skupiny se dále dělí na syntetické účty. Konkrétní úprava závisí na rozhodnutí účetní jednotky s tím, že musí vycházet ze závazné směrné účtové osnovy.

V účetních jednotkách, které vedou účetnictví v plném rozsahu mají syntetické účty kromě názvu také trojmístné číselné označení.

První číslice v trojčíslí označuje účtovou třídu, druhá číslice účtovou skupinu uvnitř dané účtové třídy a třetí číslice udává pořadí účtu v příslušné účtové skupině (např. účet 511).

 

Analytické účty:

Účetní jednotky v rámci syntetických účtů mohou vytvářet účty analytické, které zajišťují podrobnější členění, např. podle potřeb daňových předpisů, potřeb účetní závěrky a dalších potřeb účetní jednotky. Častým důvodem analytického členění je rozlišování jednotlivých hospodářských středisek.

Při používání analytických účtů se doplňuje za trojmístné číselné označení navíc další číslice (např. 511/100, 511/200).

 

Účetní zápisy a přezkušování správnosti:

PŘEZKOUŠENÍ SPRÁVNOSTI

Přezkušování znamená kontrolu účetního dokladu z hlediska věcné (obsahové) a formální stránky:

 • Věcná stránka se týká prověření správnosti údajů na účetním dokladu a přípustnosti

účetního případu, kterého se dokladu týká, např. kontrola, zda faktura za nákup zboží odpovídá skutečně dodanému množství, druhu a jakosti, zda byly účtovány smluvené ceny. Součástí přezkoušení je i početní kontrola, která má ověřit správnost výpočtů, které jsou v účetním dokladu provedeny. Toto provádí osoba odpovědná za účetní případ, tedy ten, kdo fakturu vystavuje.

 

 • Formální stránka se zaměřuje na ověření úplnosti náležitostí účetního dokladu.

 

Oprava účetních zápisů:

 • Při účtování mohou vzniknout chybné účetní zápisy, např. zapsáním menší nebo větší částky, zaúčtováním na nesprávný účet nebo nesprávnou stranu účtu.

 

Opravu takových zápisů je možné provést:

 1. účetním způsobem, tj. novým účetním zápisem, který musí být doložen příslušným účetním dokladem, tzv. storno. V tomto případě se na základě nového dokladu provede stejný záznam jako chybný, jen s opačnými znaménky u částky a pak se na nový řádek napíše již správný účetní zápis.
 2. neúčetním způsobem, tj. škrtnutím chybného údaje (chybné zápis přeškrtnout tenkou čarou tak, aby původní zápis zůstal čitelný a nad něj napsat správný zápis). K původnímu zápisu se musí připojit poznámka o provedení opravy s datem jejího provedení a podpisem osoby, která opravu provedla.

 

Za nesprávné opravování chybných zápisů se považuje přepisování, mazání, přelepování apod., tzn. takové způsoby opravy, po nichž se původní zápis stane nečitelným!

 

Účetní knihy:

 • jsou knihy, do kterých se zapisují účetní případy prostřednictvím účetních zápisů.

 

Účetní jednotky účtují v těchto účetních knihách:

 • V deníku (denících) – uspořádání účetních záznamů z hlediska časového.
 • V hlavní knize – uspořádání účetních záznamů z hlediska věcného
 • V knihách analytických účtů – podrobné rozvedení zápisů hlavní knihy
 • V knihách podrozvahových účtů – uvedení účetních záznamů, které nejsou uvedeny v deníku a v hlavní knize, resp. nenastal důvod pro účtování na rozvahových
  účtech
 • Účetním deníkem prokáže účetní jednotka zaúčtování všech účetních případů v účetním období.

 

Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu a obsahuje minimálně následující informace:

 • Zůstatky účtů ke dni otevření hlavní knihy
 • Souhrnné obraty strany MD a D jednotlivých účtů, přičemž vybrané účetní jednotky uvádějí souhrnné obraty denně, nenaplní-li tuto povinnost vybraná účetní jednotka v jiné účetní knize.
 • Zůstatky účtů ke dni uzavření hlavní knihy a sestavení účetní závěrky.

 

I v knihách analytických účtů je nutné vyjádření v peněžních jednotkách, součty obratů a zůstatků v těchto knihách musí odpovídat obratům a zůstatkům syntetických účtů, k nimž jsou analytické účty vedeny.

Není dovoleno pořizovat účetní zápisy mimo účetní knihy a na jiné účty, než které jsou stanoveny účtovým rozvrhem.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy