Organizace účetnictví – maturitní otázka

 

   Otázka: Organizace účetnictví

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Sudi

 

Zákon o účetnictví stanoví, které účetní jednotky mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a které musí vést účetnictví v plném rozsahu. Jedná se o fyzické nebo právnické osoby.

 

1) FYZICKÉ OSOBY pokud nemají povinný audit vedou ve zjednodušeném rozsahu, s povinným auditem v plném rozsahu.

2) PRÁVNICKÉ OSOBY :

a) Obchodní společnosti vždy v plném rozsahu

b)Ostatní právnické osoby ve zjednodušeném rozsahu (církve, nadační fondy)

 

Zjednodušený rozsah:

a) v účtovém rozsahu mohou být uvedeny pouze účtové skupiny

b) v jedné účetní knize může být spojeno účtování formou deníku i hlavní knihy (tzv. americký deník)

 

SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA

Základem jednotného uspořádání účetnictví jsou směrné účtové osnovy (ministerstvo financí), která je zavázána pro podnikatele.

Účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty.

a) obchodní společnosti (S.R.O, VOS, KS,AS)

b) družstva

c) státní podniky

d) fyzické osoby, které jsou účetními jednotkami

 

KONSTRUKCE SMĚRNÉ ÚČTOVÉ OSNOVY

Účtová osnova zahrnuje 10 účtový tříd (0 – 9), které se dále člení na účtové skupiny.

 

Účtový rozvrh

Sestavuje účetní jednotka na začátku účetního období. Je to seznam všech syntetických a analytických účtů, které bude v účetním období používát.

!!! Účetní jednotka nesmí používat účty, které nejsou zařazeny v účtovém rozvrhu. !!!

 

Syntetické účty

Účetní jednotky, které vedou účetnictví v planém rozsahu, mají syntetické účty označené trojmístným číslem a názvem.

511 – Opravy a udržování

5 – Náklady

51 – Služby

511 – Opravy a udržování

 

Analytické účty

Při použití A. účtů se doplňuje za trojmístné číselné označení navíc další číslice.

 

Příklad:

Účetní jednotka se rozhodla členit synte. účet 511 na dal, účty podle toho, zda se jedná o opravu dlouhodobého nebo drobného hmotného majetku.

511.100 – Opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku

511.200 – Opravy a udržování drobného hmotného majetku

 

Účetní zápisy

Zachycují účetní případy (tj. hospodářské operace doložené účetními doklady) do účetních knih.

 

Časové a soustavné zápisy

Mohou být:

a) ČASOVÉ – zachycují v DENÍKU a jdou postupně

b) VĚCNÉHO – zápisy na účtech

Soustavné zápisy se zachycují HLAVNÍ KNIHA.

 

JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ ÚČETNÍ ZÁPISY

Jednoduchý účetní zápis vyjadřuje jedné dvojice účtů, zatímco složený účetní zápis vyjadřuje větším počtem účtů, ovšem při zachování principu podvojnosti účtů.

 

PŘEZKUŠOVÁNÍ SPRÁVNOSTI ÚČETNÍCH ZÁPISŮ

Lze přezkoušet:

1) FORMÁLNÍHO

2) VĚCNÉHO

Přezkoušení formální správnosti účetních zápisů se se provádí proto, aby se zjistilo, zda byla dodržena podvojnost účetních zápisů, tzn. stejná peněžní částka zapsána jednomu účtu na stranu MD a druhému účtu na stranu DAL.

Kontrolním prvkem účetnictví, založeným na podvojnosti zápisů, je tabulková předvaha.

 

Předvaha nemůže:

a) odhalit nesprávně zvolené souvztažné účty

b) nesprávné výši

c) zaznamenat jestli ÚJ. nezaúčtovala všechno za období

 

PŘEZKUŠOVÁNÍ VĚCNÉ SPRÁVNOSTI ÚČETNÍCH ZÁPISŮ – INVENTARIZACE

Se provádí proto, aby se zjistilo, zda účetnictví správně zachycuje stav majetku a závazků. Nástrojem k tomuto přezkoušení je INVENTARIZACE.

a) zjištění skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a písemné zaznamenání (INVENTURY)

 

b) porovnání skutečného stavu majetku a závazků zjištění inventurou se stavem účetním

Bude:

  • ROVNOCENÉ
  • MANKO
  • PŘEBYTEK

 

c) vysvětlení příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů

U každého inven. rozdílu je nutno zjistit příciny vzniku. Na základě rozdílů může rozhodnout o jejich vypořádání.

 

LHŮTY PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACÍ

Jeden krát ročně, ke dni sestavení ročního účetních výkazů (také čtyři měsíce a dva měsíce po rozvahovém dni)

 

INVENTURA – zjištění skutečného stavu majetku, závazků a jejich zaznamenání.

a) Fyzickou – majetku hmotné povahy (DHM., zásoby, výrobků)

b) Dokladovou – skutečný stav je ověřen písemným potvrzením (pohledávky, závazky)

Pro každou položku majetku se vyhotovuje inventurní soupis, a to podle míst uložení a odpovědných osob.

 

DRUHY INVENTARIZACÍ

Podle periodicity provádění:

a) ŘÁDNÉ – uskutečňují k určitému datu nebo průběžné

b) MIMOŘÁDNÉ – Jako třeba vznik podniku, sloučení, rozdělené atd.

Zda se týká všeho nebo některých složek podniku:

a) ÚPLNÉ

b) DÍLČÍ

Podle způsobu provedení

a) FYZICKÉ

b) DOKLADOVÉ

 

ÚČETNÍ KNIHY

Podnikatelské subjekty, které vedou účetnictví, účtují:

a) v deníku, v němž účetní zápisy se uspořádají z hlediska časového a jimž prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období

b) v hlavní knize, v níž účetní zápisy se uspořádají z hlediska věcného

c) v knihách analtické evidence, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy

 

Děník

– zabraňuje dodatečným úpravám, vpisování UCE případů

– zajišťuje průkaznost a spolehlivost UCE údajů vazbou na doklady

– spojuje doklady s hlavní knihou (doklad – deník – hl. kniha)

– má kontrolní funkci

 

Hlavní kniha

– zahrnuje soubor všech syntetických účtů, které účetní jednotka používá

– obsahuje nejdůležitější informace o stavu a pohybu jednotlivých aktiv, pasiv, nákladů, výnosů

– musí obsahovat minimálně tyto údaje:

– zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha

– souhrnné obraty strany MD a D účtů, nejvýše za kalendářní měsíc

– zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje UCE zápis

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!