Podnik a podnikání (2)

 

   Otázka: Podnik a podnikání

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Eli

 

 

 

 

PODNIK=soubor hmotných, osobních a nehmotných složek sloužících podnikání – podnikatelský

objekt, které někdy splývá s pojmem firma. V praxi může být ale jeden podnik pouze

jednou provozovnou velké firmy – tedy pouze částí nějaké firmy.

 

ZNAKY:

-musí provést zápis do obchodního rejstříku

-každý podnik má své identifikační číslo-IČO

-do obchodního rejstříku musí firma nahlásit-předmět podnikání, název a sídlo firmy, právní formu

-v případě, že podniká podnikatel na živnostenský list musí údaje o sobě a svém podnikání nahlásit na

živnostenský úřad

 

PODNIKÁNÍ= je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

 

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK= Podle živnostenského zákona se jedná o evidenci vedenou na živnostenském úřadu, do kterého se zapisují údaje o podnikatelích majících v územním obvodu působnosti daného živnostenského úřadu sídlo (Sídlo právnické osoby), bydliště (zahraniční osoby pobyt), místo podnikání nebo organizační složku podniku (Sídlo organizační složky).

Zápis do živnostenského rejstříku má povahu deklaratorní, což znamená, že zaznamenává důležité skutečnosti týkající se živnostenskoprávních vztahů, které již vznikly. Obsahuje stanovené údaje a jejich změny po celou dobu provozování živnosti, tj. od vzniku živnostenského oprávnění přes případné pozastavení až po jeho zánik. V tomto smyslu plní živnostenský rejstřík především funkci evidenční a kontrolní.

Pokud jde o veřejnost živnostenského rejstříku, zákon stanoví rozdílné režimy pro část veřejnou a pro část neveřejnou. Rejstřík je veřejným seznamem v části, v níž se zapisuje obchodní jméno, místo podnikání, předmět podnikání, identifikační číslo, provozovny, pozastavení provozování živnosti, zánik živnostenského oprávnění a některé další skutečnosti. Do veřejné části rejstříku má právo nahlížet každý a pořizovat si z něj výpisy či opisy. Na požádání lze z této části vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu. Tyto dokumenty lze z neveřejné části rejstříku získat pouze v případě, že žadatel osvědčí právní zájem (půjde především o samotného podnikatele, jeho obchodní partnery, příslušné orgány státní správy atd.).

 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK=Obchodní zákoník definuje obchodní rejstřík jako veřejný seznam vedený příslušným soudem (Rejstříkový soud). Zapisují se do něj zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo organizačních složek jejich podniků, avšak pouze těch, o nichž to stanoví zákon.

Obsah obchodního rejstříku tvoří údaje o podnikateli, podniku a podnikání.

 

CÍLE PODNIKU: Třídění podle různých kritérií:

pořadí významu (primární a podřazené)

-rozsahu (neomezené a omezené)

-časového hlediska (kr.,dl., strategické)

-obsahu (ekonomické, technické, sociální)

-vztahu mezi cíli

 

DĚLENÍ PODNIKU:

a)podle velikosti-zavedla ho E U, takže se týká všech států, které jsou součástí EU a dělí je proto, že firmy mohou podle své velikosti získávat různé dotace a příspěvky

mikropodnik-1-9 zaměstnanců

-malopodnik-10-49 zaměstnanců

-střední podnik-od 50 zaměstnanců do 249

-velký podnik-nad 250 zaměstnanců

Zato dělení podniku podle velikosti je podle norem EU a má ten význam, že podle velikosti jsou přidělovány dotace z EF

 

b)podle zaměření

výrobní- zemědělské, stavební, strojírenské, potravinářské

obchodní-maloobchod, velkoobchod

finanční-banky, pojišťovny, spořitelny

služby-kadeřnictví, masáže

dopravní-ČSAD, vlaky

 

c)podle právní formy

-obchodní společnosti-veřejná obchodní společnost, k.s.,  s.r.o., a.s.,

družstva

-státní podniky-české dráhy

d)ostatní formy podnikání-tichý společník, neziskové organizace, samostatný podnikatel                                       

 

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON=vymezuje podmínky pro vznik, změnu, zánik živnostenského oprávnění. Upravuje pravidla pro výkon kontroly nad živnostenským podnikáním. Jmenovitým způsobem vylučuje určité okruhy činnosti, z působnosti tohoto zákona případy:

a)činnosti vyhrazené státu či určité PO-pošty

b)využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti-chráněných zvláštními zákony,jejich původci nebo autory (zákon o vynálezech,  zákon o právu autorském)

c)činnost FO při výkonu některých povoláních-lékaři, veterinární lékaři, lékárníci, stomatologové, advokáti, notáři, znalci, tlumočníci, auditoři, daňový poradci

d)činnosti upravené zvláštními předpisy-činnosti bank, pojišťoven, burz, pořádání loterií a jiných podobných her, výroba elektřiny, plynu, zemědělství

e)pronajímání nemovitostí, bytů, nebytových prostor


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy