Pojišťovnictví – ekonomie (2)

 

   Otázka: Pojišťovnictví

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Renata1995

 

 

 

 

Pojišťovnictví – odvětví národního hospodářství specializované na provádění pojištění (terciální sektor)

 

Pojišťovna – instituce, která na komerční bázi, tedy za úplatu a se ziskem poskytuje FO i PO ochranu proti rizikům – živelní, vodovodní, odcizení, vandalismus.

 

Státní dozor nad pojišťovnictvím

Jeho výkonem je pověřeno MF.

Obsahem státního dozoru je kontrola nad veškerou činností pojišťovacích subjektů z právního, ekonomického a finančního hlediska. Základním úkolem je chránit zájmy pojištěných a dbát na to, aby veškeré závazky pojišťoven vyplývající z uzavřených pojistných smluv byly trvale splnitelné. Výkon státního dozoru spočívá v kontrole dodržování právních předpisů, hospodaření pojišťoven, předmětu provozované činnosti v souladu s uděleným povolením, způsobu tvorby a použití rezerv.

V případě neplnění povinností nebo porušení ustanovení zákona může dozorčí orgán uplatnit sankce až do výše 100 mil. Kč. V případech stanovených zákonem může dozorčí orgán pojišťovně odebrat povolení k podnikání.

 

Subjekty v pojišťovnictví

1)      pojišťovny – právní forma – akciová společnost, nebo družstvo, základní kapitál je 60 – 200 miliónů Kč. Zahraniční osoby mohou založit pojišťovnu pouze jako akciovou společnost.

2)      zajišťovny – může mít podobu pouze akciové společnosti, předepsaný základní kapitál 1 mld. Kč, v naší republice je to – Česká pojišťovna, a. s.

3)      zprostředkovatelé

a)      pojišťovací agenti – pracuje pro konkrétní pojišťovnu, má s ní uzavřenu smlouvu

b)     pojišťovací makléři – nemá s pojišťovnou smlouvu, nezastupuje konkrétní pojišťovnu, má smlouvu s klientem, ve které se zaváže najít nejlepší typ pojištění pro klienta

Podnikání v pojišťovnictví

Povolení k podnikání uděluje Ministerstvo financí ČR jako orgán státního dozoru nad pojišťovnictvím (dozorčí orgán). O žádosti rozhodne nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti.

 

Předmět podnikání

Předmětem podnikání v pojišťovnictví je pojišťovací a zajišťovací činnost a další činnosti s nimi související. Součástí pojišťovací činnosti je zábranná činnost.

 

1)      Pojišťovací činnost – sjednávání pojištění, jeho správa a poskytování plnění z pojistných událostí, jakož i zprostředkování pojištění.

2)      Zajišťovací činnost – zajištění pojišťovny u jiných pojišťoven (zajišťovna) pro případ, že by musela najednou plnit mnoho velkých závazků, na které by její rezervy nestačily.

3)      Zábranná činnost – činnost zaměřená na předcházení škodám a na jejich minimalizaci

4)      Asistenční služby – komplexní zabezpečení, např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, doprava do zdravotnického zařízení a další služby, například pojišťovna Allianz nabízí k povinnému ručení

5)      Poradenská činnost – informují vedoucí pracovníky o všech druzích a možnostech pojištění

 

Zprostředkovatelskou činnost směřující k uzavření pojistné smlouvy mezi třetí osobou a pojišťovnou může vykonávat FO nebo PO s bydlištěm nebo sídlem na území ČR pouze pro pojišťovnu, která má povolení MF ČR.

 

Subjekty pojištění a základní pojmy:

1)      Pojistitel – subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení Ministerstva financí ČR

2)      Pojistník – subjekt, který uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu, má povinnost platit pojistné

3)      Pojištěný – subjekt, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje (malé dítě)

4)      Oprávněná osoba (obmyšlený) – ten, kdo dostane pojistné plnění v případě, že pojištěný zemře.

5)      Poškozený – osoba, v jejíž prospěch nebyla uzavřena pojistná smlouva, ale utrpěla újmu a náleží jí pojistné plnění

6)      Pojišťování – hlavní činností, která přináší pojišťovně na základě uzavřených pojistných smluv – příjmy od klientů (FO i PO) v podobě pojistného

7)      Pojistné – částka, kterou platí pojištěný na základě uzavřené pojistné smlouvy. Je základem vytvářených rezerv pojišťoven, které slouží především ke krytí oprávněných nároků klientů při vzniku pojistné události

8)      Pojistná událost – událost, na kterou se pojištění vztahuje. Pokud vznikne, klient ji pojišťovně oznámí a na základě prošetření oprávněnosti mu vznikne nárok na pojistné plnění

9)      Pojistné plnění – peněžní nebo naturální plnění pojišťovny poskytované na základě pojistné smlouvy

10)  Pojistná smlouva – písemná smlouva, kterou uzavírá pojišťovna (pojistitel) s klientem (pojištěnec) na základě vymezených pojistných podmínek.

11)  Dokladem o uzavření pojistné smlouvy je pojistka.

12)  Pracovníci pojišťovny, dozorčího orgánu apod. jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění FO i PO (i po skončení pracovního poměru). Pracovníka pojišťovny může zprostit mlčenlivosti dozorčí orgán a pracovního dozorčí orgánu ministr financí. Pojišťovna je povinna vést účetnictví, účetní závěrku ověřuje auditor.

 

Pojištění:

 1. 1.      NEKOMERČNÍ 

 

Formy nekomerčního pojištění

 

 1. sociální

–          organizované státem

–          patří sem – nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, dávky sociálního pojištění a podpory v nezaměstnanosti

–          spravují ho Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy soc. zabezpečení a je povinné

 

 1. zdravotní

–          všeobecné, za některé osoby je platí stát (např. za důchodce)

–          spravováno je zdravotními pojišťovnami a je povinné

 

 1. penzijní

–          penzijní připojištění

–          dobrovolné, spravují ho jednotlivé penzijní fondy

–          ke vkladům se přidává státní příspěvek a výnosy z podnikání penzijního fondu (spoření na důchod)

–          Novela přijatá 1. 1. 2000 také umožňuje, aby na budoucí penzi přispíval také zaměstnavatel.

 

 1. 2.      KOMERČNÍ

 

Formy komerčního pojištění

 

a)      dobrovolné

–          závisí na svobodném rozhodnutí a svobodné vůli klienta, zda se pojistí a tedy uzavře pojistnou smlouvu

b)      povinné smluvní

–          příslušná právní norma ukládá povinnost pojistit se – uzavřít pojistnou smlouvu – soukromý lékař, advokát, daňový poradce – odpovědnost z výkonu povolání

–          je základní a převažující

–          mezi klientem a pojišťovnou se uzavírá pojistná smlouva

 

Jedním z hlavních typů smluvního povinného pojištění je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel  – tzv. povinné ručení (zabezpečení ochrany třetích subjektů před následky provozu motorových vozidel, která dává poškozeným jistotu, že v případě vzniku škody dostanou náhradu).

 

c)      zákonné

 

–          stát má zvláštní zájem, aby pojistná ochrana působila bez ohledu na vůli subjektů (pojistné podmínky určuje stát a vydává je vyhláškou), například pojištění odpovědnosti za škody způsobené při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání u zaměstnanců (zahrnuje všechny osoby, které navázaly pracovně právní vztah)

 

Pojistit lze:

 1. majetek – pro případ poškození, zničení, ztráty, odcizení, vandalismu, živelná pohroma, vodovodní havárie
 2. občana – pro případ tělesného poškození, smrti nebo dožití určitého věku – tzn. pojištění osob
 3. odpovědnost za škodu – vzniklou na životě a zdraví nebo na věci

 

Druhy komerčního pojištění

 

 1. 1.      Pojištění majetku a odpovědnosti za škody obyvatelstva       

a)      pojištění domácností

–          u nás převažuje sdružená forma majetkového pojištění a odpovědnostního pojištění, které se vztahuje na zařízení domácností a odpovědnost jejich členů. Jsou zde kryta rizika živelní (požár, blesk, vichřice), vodovodní, odcizení, vandalismu. Tarif pojistného se nejčastěji určuje podle sjednaných pojistných částek (čím vyšší krytí, tím vyšší pojistné). Je třeba být opatrní, aby nedošlo k podpojištění – soubor pojistných hodnot je ve skutečnosti vyšší, než je udáno v pojistné smlouvě

 

b)      pojištění staveb

–          rodinné domky, chaty, chalupy, obytné domy, zemědělské usedlosti. Převažuje sdružená forma pojištění, tzn. zároveň s pojištěním budovy,  jsou rovněž pojištěny věci, které tvoří její příslušenství. Tarif pojistného (výška např. měsíčního pojistného) vychází z kvality pojišťované budovy a zastavěné plochy.

 

c)      pojištění havárie motorových vozidel (havarijní pojištění)

–          může jít o pojištění plné a omezené. Plné pojištění se vztahuje na zaviněné a nezaviněné. Omezené pojištění se vztahuje na riziko živelné a riziko odcizení celého vozidla, nikoli výbavy, sleva za bezeškodný průběh ve stanovené pojistné době (bonus). Tarif pojistného vyhází z pořizovací ceny vozidla.

 

d)      pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel (povinné ručení)

–          je povinné, týká se jak podnikatelů, tak občanů. Pojištěný má právo, aby v případě pojistné události za něj pojišťovna uhradila škodu, za kterou pojištěný odpovídá:

a)      za věcnou škodu,

b)      bolestné,

c)      náhrada za ztrátu výdělku,

d)      pohřeb, odškodnění pozůstalých.

 

Někdy bývá pojištění sjednáno se spoluúčastí (franšíza), část vypočítaného pojistného plnění si hradí sám pojištěný – platí poté nižší pojistné.

 

e)      pojištění podnikatelských, průmyslových a zemědělských rizik

–          dopravní pojištění (pojištění přepravovaných věcí)

–          strojní pojištění

–          pro případ přerušení provozu, někdy bývá nazýváno jako šomážní pojištění

–          pro případ zemědělských rizik, atd.

–          úvěrové pojištění – hrazení ztrát v případě nesplacení poskytnutého úvěru (v zahraničním obchodě toto pojištění poskytuje EGAP, a. s.) – Exportní a garanční pojišťovací společnost, a. s.

 

V zahraničním obchodě je nejvýznamnější pojišťovnou EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.), která kryje jednak krátkodobá komerční rizika (platební neschopnost nebo nedostatek vůle platit u odběratele) a jednak dlouhodobá politická a jiná rizika (válečný konflikt, přírodní katastrofy apod.).

 

 1. 2.      Pojištění osob

a)      úrazové pojištění

–          pro případ, že dojde k přechodnému či trvalému poškození nebo smrti, nejčastěji je nejnižší vstupní věk 15 let, nejvyšší 70 let, ale v současné době pojišťovny v rámci konkurenčního boje pojišťují také mladší nebo starší osoby. Nejčastěji jde o pojištění na pojistnou částku. Úrazové pojištění je často kombinováno s dalšími druhy pojištění (životní, důchodové). Výše pojištění je dána sjednanými částkami pojistného.

 

b)      životní pojištění

–          souhrn různých druhů pojištění, které v sobě kombinují dvě základní složky – riziko smrti a dožití sjednaného věku. Formou životního pojištění je sdružené pojištění mládeže (dožití plnoletosti). Tarifními parametry jsou vstupní věk, pojistná doba, druh pojistné události, event. zdravotní stav pojištěné soby (špatný zdravotní stav může vést k odmítnutí pojišťovnou).

 

c)      důchodové pojištění

–          zvláštní forma životního pojištění na dožití sjednaného věku (při odchodu do důchodu jsou vypláceny předem stanovené částky nebo suma najednou).

 

d)      pojištění léčebných výloh

–          používá se při cestách do zahraničí, platí pro soukromé, ale také osobní cesty

 

e)      pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti

 

f)       pojištění vážných chorob

–          infarkt, cukrovka, rakovina

g)      rodinné pojištění

h)      kolektivní životní pojištění

 

Historie českého pojišťovnictví

První česká vzájemná pojišťovna byla založena r. 1827, za první republiky počet pojišťoven dosáhl několika set. V r. 1945 došlo ke znárodnění pojišťovnictví a v r. 1947 ke sloučení do 5 státních pojišťoven. Proces koncentrace byl dokončen v r. 1948, kdy vznikl jediný monopolní podnik Československá pojišťovna, který byl v r. 1953 přeměněn na Státní pojišťovnu. V r. 1968 došlo k rozdělení tohoto podniku na Českou a Slovenskou státní pojišťovnu. K opětné demonopolizaci dochází v r. 1991, kdy začaly platit nové zákony o pojišťovnictví.

 

Komerční pojišťovny na našem trhu:

 

Např.:

 

 1. 1.      Česká pojišťovna, a. s. a její služby

 

Organizace České pojišťovny

 

ČP vstupuje na trh jako a. s., je univerzální pojišťovnou – tzn. uskutečňuje pojišťovací a zajišťovací služby ve všech standardních druzích pojištění. Kromě toho také provozuje směnárenskou a úvěrovou činnost. Poskytuje pojištěn a služby za devizové prostředky. Vznikla transformací z České státní pojišťovny.

V čele ČP je generální ředitel, který je současně předsedou představenstva. Centrála pojišťovny se nachází v Praze.

 

 1. 2.      Další pojišťovny:

 

Česká Kooperativa – družstvo

Generali Pojišťovna, a. s.

Komerční pojišťovna, a. s.

První americko – česká pojišťovna, a. s.

Union pojišťovna, a. s.

Česko – rakouská pojišťovna, a. s.

ČS – Živnostenská pojišťovna, a. s.

Allianz pojišťovna, a. s.

Pojišťovna Universal, a. s.

 

Většina pojišťoven je sdružena v České asociaci pojišťoven (ČAP) založené 1994. Hlavním úkolem je chránit zájmy všech pojištěných a pojistníků.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy