Pojišťovnictví – maturitní otázka (4)

 

   Otázka: Pojišťovnictví

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Eli

 

řeší minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka. Jedná se  např. o riziko živelné pohromy    tj. požáru, povodní,… ale i o riziko havárie motorového vozidla, nemoc na dovolené, …….

Pojišťovnictví je specifický eko… obor (specifická činnost) jehož podstata spočívá v tom, že někomu svěřím své peníze proto, že kdyby se mi něco stalo, tak mi přispěje na to, abych lépe zvládl následky škody.

 

Historie

–          za prvopočátky pojišťovnictví lze považovat   činnost skupiny obchodníků německých hanzovních městech ve 12.století (povinností každého člena spolku bylo složení peněžní vkladu do společné kasy = garanční fond. Při ztrátě lodi jakéhokoliv člena, bylo možné okamžitě zakoupit novou loď pomocí  vytvořeného společného fondu). V jiných oborech činnosti se však toto vzájemné zajištění neujalo.

–          první oficiální pojišťovací společnost byla vytvořena až v 17. století v Londýně. Jednalo se o firmu Loyd‘s, která pojišťovala obchodní lodě. Společnost funguje dodnes a  lze u ní pojistit takřka vše např.zpěváci/ hlas, ….

Pojišťovnictví se jako samostatný obor činnosti rozvinulo pozdě a to až v období novověku tj. koncem 18. století. 

V ČR: Za první náznaky pojišťovnictví  v ČR lze považovat návrh z r. 1699/ 17. století na zřízení protipožárního garančního fondu, do kterého by přispívali všichni majitelé nemovitostí. Fond by hradil náklady na hasičské služby + případné náhrady po požáru. Tento návrh se neujal.

v 19. stol (1827) vznikla v Praze první oficiální pobočka vídeňské pojišťovny

Největší pojistné plnění 19. století v Čechách souvisí s požárem právě dostavěného Národního divadla v r. 1881. Jako náhrada bylo vyplaceno 297 869 zlatých, což umožnilo okamžitě začít s obnovovacími pracemi.

do r. 1945 působilo na českém trhu 733 pojišťoven. Ty byly po r. 1948 všechny znárodněny a v období socialismu na trhu působila pouze jediná pojišťovna, národní podnik (měla monopol). Po roce 1989 byla zprivatizována (skupina PPF – vlastněná p. Kelnerem – 91 nejbohatší člověk světa)

po r. 1989 došlo k uvolnění trhu pro vstup dalších komerčních pojišťoven (2004 – unijní).

dnes působí na českém trhu 49 pojišťovacích ústavů (ale žádná zajišťovna).

Základní druhy pojištění, podle toho jaká je povinnost uzavření.

 

A/ zákonné/ povinné pojištění – povinnost uzavřít pojistku vyplývá ze zákona.  Patří sem:

Zdravotní pojištěníspravují ho zdravotní pojišťovny (největší u nás je VZP – Všeobecná Zdravotní Pojišťovna –  státní + ostatní nestátní např. Oborová, …..) a hradí se z něj lékařům jejich práce tj. lékařské výkony podle sazebníků) a léky v lékárně (plně nebo částečně) . Za děti, studující, ženy na mateřské, registrované nezaměstnané, důchodce, vojáky na dobrovolném cvičení  platí pojistné stát. Ostatní si musí pojištění hradit sami (i když pracují, ale HM do 2 tis. Kč), alespoň v základní, zákonem stanovené výši, jinak by si veškeré lékařské výkony i léky museli platit v hotovosti. Pozor na práci v EU – je nutné sledovat místní předpisy.

Situace s financemi  ve zdravotnictví není dobrá, vybrané pojistné nestačí pro veškerou péči, proto stát zavedl od r. 2009 tzv. regulační poplatky tj.  peněžní příspěvky a to ve výši 30Kč na ošetření a 30 Kč na položku na receptu, dále (od 2012) 100 Kč na den pobytu v nemocnici a 90Kč na ošetření v rámci Pohotovosti. Tyto poplatky platí takřka všichni občané (kromě např. dárců krve při odběru, dárců orgánů, dětí z Dětských domovů, …ale pro každého plátce existuje roční max  limit ve výši     5 tis Kč – pokud je tento limit dosažen, již další povinné poplatky sice hradí, ale po ročním zúčtování je mu přeplatek navrácen. Vzhledem k tomu, že výdaje ve zdravotnictví rostou, byly od r. 2012 zavedeny  poplatků za tzv. nadstandart  tj. např. za méně invazivní zákroky např. laparoskopická operace slepého střeva, …. Do budoucna se bude muset pravděpodobně (vzhledem k rozvoji medicíny/ nové dražší metody + ke stárnutí populace) přistoupit též ke komerčnímu ZP, kdy si budou občané připojišťovat  tuto  „lepší – nadstandartní“ péči.

Sociální zabezpečení – spravuje ho státní instituce Správa sociálního zabezpečení a dělí se na tři části:

 

1.)    nemocenské pojištění

–        jsou z něj hrazeny  DNP (dávky nemocenské péče) tj. pro případ,  když je pracovník nemocný

Platí: první 3 týdny dostává pracovník tzv. náhradu mzdy od svého zaměstnavatele (1-3 den je bez náhrady, u podnikatelů 21 dní), a teprve od 22. dne je vyplácena DNP a to až do 1 roku nemoci, pak je posudkovým lékařem přehodnocen stav nemocného a buď je vrácen do práce jako zdravý nebo je zařazen do kategorie invalidního občana a je mu přiznána buď invalidita I. a II. Stupně/ dříve částečna nebo III. stupeň/ plný  invalidní důchod.

–          dále jsou ze sociálního pojištění hrazeny platby v období tzv. karantény ( např. žloutenka, 69% HM)

–          +dávky tzv. OČR (= ošetřování člena rodiny) např.  děti do 10 let / placeno 8 dní , pak bez náhrady

–          + mateřská tj. dávka pro ženy 1 měsíc před porodem a 5 měsíců po porodu (pak rodičovský příspěvek)

2.)    důchodové pojištění – jsou z něj vypláceny důchody (starobní – tzv. I. Pilíř – dnes až od 65 let, + dále vdovské,vdovecké,  sirotčí, invalidní  důchody – dle nároku po vzniku události.

3.)    příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti – stát z něj vyplácí podpory v nezaměstnanosti a financuje  finanční podporu zaměstnavatelů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti  (rekvalifikace, finanční podpora vytváření nových pracovních míst, …)

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel (tzv. . Povinné ručení/ zelená karta  – hradí se z něho škody způsobené účastníkům autonehody (auta + osoby) tj. pokud způsobím škodu, tak druhému poškozenému. Já si škodu na mém autě musím zajistit pomocí tzv. Havarijního pojištění = komerční pojištění. Neplacení Povinného ručení se sleduje a trestá pokutami.

Zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců – toto pojištění slouží zaměstnavateli k úhradě  souvisejících plateb s úrazem zaměstnanců tj. platí se z něho veškeré platby související s pracovním úrazem tj. ztráta na výdělku (tj. doplatek do HM při nemocenské) , bolestné, smrt, trvalé následky, ztráta společenského uplatnění (truhlář s amputovanými prsty).

povinné profesní pojištění např. u cestovních kanceláří /pojištění proti úpadku nebo poj.  agenti

 

B/ tzv. KOMERČNÍ  =  dobrovolné pojištění

V zásadě můžeme komerční pojistné služby dělit do dvou velkých skupin:

A)     životní pojištění – pojištění osob –  pomáhá je chránit proti následkům těžkých úrazů, jejich trvalých následků, vážných nemocí a následné ztráty příjmu, případně při úmrtí pojištěného pomáhá nahradit zdroj příjmu jeho pozůstalým.

B)       neživotní pojištění – zahrnuje především pojištění majetku tj.  movitostí (hlavně motorových vozidel)  a nemovitostí.

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z VÝKONU POVOLÁNÍ tzv. pojistka na blbost

–          vztahuje se na veškeré škody, které způsobí zaměstnanec v rámci výkonu své činnosti v závislé činnosti.

–          Jedná se o škody materiálního charakteru tj. rozbiji počítač, okno, …. nebo o vzniklé podniku v důsledku pracovních úkonů např. pokuta FU za chybné účetnictví (pokud není prokázán úmysl např. zkreslení HV) .

–          Toto pojištění se však nevztahuje na škody při hmotné odpovědnosti např. schodek v pokladně, ve skladu, na majetku, …..

 

Zvláštním druhem komerčního pojištění je pojištění tzv. rezervotvorné. Jedná se o pojištění se spořící složkou. Patří sem:

–          některá životní pojištění (obsahují nejen pojistné plnění, ale i spořící složku, která je při rušení pojištění nebo po určitých letech vyplacena pojištěnci)

–          penzijní připojištění

Jedná se o připojištění  se státním příspěvkem tzv. spoření ve III. pilíři. Podstatou je , že občan si spoří na další důchod a stát mu měsíčně přispívá (dnes od měsíční pojistky 100 Kč stát přispívá měsíčně 50,- Kč, max při 500 přispěje – 150Kč) +. Od r. 2013 příspěvek až od měsíční platby 300/ 90 + max 1000/ 230 Kč.

U obou platí podmínka 2×60 tj. délka pojištění nejméně 60 měsíců, den výplaty nejdřív v 60-ti letech popř. vrácení daň. Úlev.

 

Na obě pojištění se vztahují daňové úlevy – jedná se o  tzv. nezdanitelné části základu daně

u zaměstnance se celkové příjmy ke zdanění sníží:

–          o uhrazené pojistné na životního pojištění až do výše 12 tis Kč/rok

–          o uhrazené platby na penz připojištění až o 18- 6 tj. 12 tis Kč/rok  tj. při měsíční platbě 1 500,- Kč

 

Od r. 2013 má být zaveden tzv. II. pilíř penzijního připojištění. Jedná se o poměrně zásadní krok, kdy do doposud státem ovládaného systému důchodového pojištění vstoupí soukromé penzijní fondy tak, že se souhlasem pojistníka (ve věku do 35 let) se ze státního fondu vyvede 3% jeho odvodu na účet penzijního fondu a zároveň pojistník ze svých prostředků přispěje částkou ve výši 2% ze svého. . S těmito prostředky pak bude penzijní fond spekulovat na finančním trhu s cílem tyto finanční prostředky co nejlépe zhodnotit. Pojistník si bude moci zvolit typ fondu např. dynamický/ vetší riziko + větší výnos, vyvážený, ..dluhopisový/ malý jistý výnos. Po uplynutí doby pojištění, bude pojistníkovi vyplácen důchod. Ze systému nebude možné vystoupit. Tento systém připojištění nebude povinný.

 

Dále budou moci pojistníci od r. 2013 přispívat 1% ze svých příjmů svým rodičům na jejich důchody.

Pojišťovny

= specifické finanční instituce, jejichž činnost spočívá v  nabízení pojistných produktů.

Jedná se o právní subjekt, který k této činnosti obdržel povolení od státu (Ministerstvo Financí – koncese).

 

Forma podnikání – druhy pojišťoven:

–          státní : dnes již jen SSZ/ správa sociálního zabezpečení, která se specializuje na sociální pojištění + VZP

–          a.s.: jedná se o právní subjekt poskytující pojišťovací služby s cílem dosažení zisku. Základní kapitál je povinně předepsán v min výši 60 milionu Kč. Ten získává společnost formou emise akcií.

–          družstevní: jedná se o specifické podnikatelské subjekty, které fungují na členském principu tj. pokud vznikne škoda jednomu členovi, tak následky nesou i ostatní členové. Členové tj. vlastníci jsou zároveň i pojistníky tj. klienti.

 

Kromě  pojišťoven fungují na trhu ještě tzv. zajišťovny, což jsou ve své podstatě pojišťovny pojišťoven. Jejich základní kapitál je předepsán ve výši 1 mld Kč. V ČR žádná zajišťovna nepůsobí (nejbližší – Vídeň).

 

Pojišťovací agenti

–          jedná se o  najímané (proškolení) dealery pojišťění pro jednu nebo několik pojišťoven. Pracují na základě živnostenského oprávnění, za zprostředkování inkasují od pojišťoven provizi (% z nasmlouvané částky).

–          ze zákona musí být profesně pojištěni .

 

!!! Jako příklady komerčního pojištění je možné uvádět příklady z praxe např. jaké pojistky má uzavřené vaše rodina – pozor, jen obecně, žádné rodinné podrobnosti.

 

Zdroje informací: UM/270 – ….

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!