Výnosy ve finančním účetnictví

ekonomie

 

Téma: Výnosy ve finančním účetnictví

Předmět: Ekonomie, Finance, Účetnictví

Přidal(a): veronika.cibulkova

 

Pojem výnosy, příjmy

 • Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal svou činností (tržby) bez ohledu na to, jestli ve stejném čase došlo ke skutečné úhradě.
 • Příjmy jsou naproti tomu reálné toky peněz za provedené činnosti firmy
  • Náklady a výnosy představují v účetnictví dvě strany výsledku hospodaření, V. jsou zařazeny do 6. účtové třídy a patří do výsledkových účtů
  • Výnosy představují výkony účetní jednotky v peněžním vyjádření
  • představují příjmy z prodeje zboží, výrobků a jiného majetku účetní jednotky, např. dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nebo výnosy ze smluvních pokut, úroků a další

 

Členění výnosů

 • Členění výnosů je obdobné jako členění nákladů
 • Členění podle výnosových druhů – jde o základní rozdělení podle stejnorodých skupin nákladů, které odráží i směrná účtová osnova
 • Členění podle struktury účetního výsledku hospodaření–podle struktury výsledku hospodaření se výnosy dělí na provozní a finanční
  • Provozní – výnosy vzniklé v souvislosti s běžným provozem podniku, jedná se např. o tržby za vlastní výrobky, zboží, služby, DM, tržby z prodeje materiálu nebo smluvní pokuty (skupiny 60 a 64)
  • Finanční – jedná se o výnosy spojené s peněžními prostředky nebo cennými papíry – např. tržby z prodeje cenných papírů a podílů, úroky, kursové zisky (skupina 66)
 • Členění podle místa vzniku a odpovědnosti – využívá se zejména ve vnitropodnikovém účetnictví, aby bylo možné zjistiti výsledek hospodaření za jednotlivá střediska, zajistí se buď podle analytické evidence k jednotlivým syntetickým účtům 6. účtové třídy nebo v samostatném okruhu v rámci 8. a 9. třídy
 • Členění výnosů na daňové a nedaňové –není mnoho rozdílu mezi výnosy zahrnovanými a nezahrnovanými do základu daně z příjmu jako u nákladů, jde zejména o výnosy, které byly zdaněny u zdroje srážkovou daní nebo jsou od daně osvobozeny, jedná se např. o podíly na zisku v kapitálových společnostech – do výnosů se zaúčtují buď již zdaněné neb jsou od daně osvobozené a výnos tedy nevstupuje do daňového základu

 

Hlavní zásady účtování výnosů v účtové třídě 6

 • Začátek účetního období – nulový zůstatek, z konečných zůstatků lze vypočítat výsledek hospodaření
 • Účtujeme narůstajícím způsobem
 • Dělíme na analytickou evidenci
 • Výnosy zlepšují výsledek hospodaření, tj. vlastního zdroje (pasiva) =: přírůstky pasiv se účtují na straně Dal
 • při tvorbě jsou párové účty nákladů a výnosů
 • na konci účetního období převádíme na konečný účet
 • výnosy se účtují vždy do období se, kterými věcně i časově souvisí
 • Existují dva způsoby pro zaúčtování výnosů minulých účetních období
  • Nevýznamné částky – používá se tzv. výsledková metoda, která spočívá v zaúčtování částek oprav na příslušné výnosové účty, kam měly být správně v předchozím období zaúčtovány
  • Významné částky – musí účetní jednotka použít metodu rozvahovou, jejíž podstatou je zaúčtování původního nákladu nebo výnosu na příslušný účet vlastního kapitálu, na kterém je vykazován účetní výsledek hospodaření minulých let (tj. na účet 426 – Jiný výsledek hospodaření minulých let

 

Účtování prodeje výrobků, služeb a zboží

 • Účtování z prodeje výrobků, služeb a zboží patří k 6. účtové třídě konkrétně ke skupině
  60 – Tržby za vlastní výkony a zboží, do této skupiny patří účty
 • 601 – Tržby za vlastní výrobky, 602 – Tržby z prodeje služeb, 604 – tržby za zboží
 • Př. Vystavení faktury na prodej triček 311/601

 

Finanční výnosy

665 – Výnosy z finančního majetku – už jsou zdaněné

 • tržby z prodeje cenných papírů 378 (221)/661 – prodejní ceně
 • úbytek cenných papírů 561/251 –  v pořizovací ceně
 • nárok na podíl na zisku 378/665

 

Časové rozlišování výnosů

 • náklady a výnosy se účtují vždy do období, se kterými věcně a časově souvisejí (tzv. akruální princip)
 • např. výdaj za reklamu zaplacený v prosinci 2020 na rok 2021 se do nákladů promítne až v roce 2021, naopak nájemné za prosinec 2020 zaplacené až v lednu 2021 se do nákladů zaznamená již v roce 2020
 • příklady časového nesouladu mezi výnosy a příjmy
  • Výnos dříve než příjem
   • vystavená faktura odběrateli – výnos
   • přijatá úhrada od odběratele – příjem
 • Příjem dříve než výnos
  • přijatá záloha od odběratele – příjem
  • vystavená faktura odběrateli – výnos
 • Příjem a výnos současně
  • tržby v hotovosti na prodejně za prodané zboží
 • př. výdaj za reklamu zaplacený v prosinci 2020 na rok 2021 se do nákladů promítne až v roce 2021, naopak nájemné za prosinec 2020 zaplacené až v lednu 2021 se do nákladů zaznamená již v roce 2020
 • pro časové rozlišení je charakteristické, že účetní jednotka zjišťuje tři parametry: – účel, částku, období, používají se přitom některý z následujících účtů:
  • 384 – Výnosy příštích období
  • 385 – Příjmy příštích období


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy