Výsledek hospodaření

účetnictví

 

Otázka: Výsledek hospodaření

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Martula

 

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

 • je výsledek činnosti podniku chápané z finanční stránky
 • představuje rozdíl mezi jeho výnosy a náklady
 • výsledkem hospodaření je buď – ZISK (V > N) nebo ZTRÁTA  (V< N)
 • HV je nejdůležitější ukazatel, který vyjadřuje hospodaření v podniku

 

Plánování a zjišťování výsledku hospodaření

 • ve finančním plánu (ve finančním účetnictví)
 • v rozpočetnictví (ve vnitropodnikovém účetnictví)

 

Finanční plán (finanční účetnictví)

Provozní VH

+ VH z finančních operací

= VH za běžnou činnost

+  mimořádný VH

= VH podniku před zdaněním

–  daň z příjmů

= čistý VH podniku

 

 Rozpočetnictví (vnitropodnikové účetnictví)

(1)

VH z činnosti A

+ VH z činnosti B

+              .                                      .

+

=  VH podniku

(2)

VH střediska 1

+ VH střediska 2

+

+

= VH podniku

 

Čistý zisk podniku zjištěný ve finančním účetnictví se na konci účetního období vykáže v rozvaze a výkazu zisků a ztrát (výsledovce)

 

Rozdělení a použití zisku

 • Zisk je nejen ukazatelem toto, jak podnik hospodaří, ale je i důležitým vnitřním finančním zdrojem, tj. zdrojem přírůstku peněž, které budou na něco použity.
 • Z vytvořeného hrubého zisku zjištěného ve finančním účetnictví podnik odvádí do stát. rozpočtu daň z příjmů, jejíž výše závisí na právní formě podnikání. (jinak je zdaňován u PO a

 

Čistý zisk se může rozdělit:

 • do zákonného rezervního fondu
 • na úhradu ztráty z minulých let
 • do dalších statuárních a ostatních fondů
 • ponechá se v podniku a jeho použití se nebude účelově vázat
 • použije se na výplatu tantiém (odměn členům statut. orgánů a dozorčí rady) a podílů na zisku (dividend) majitelům (akcionářům), přip. zaměstnancům

 

Vypořádání ztráty

 • hospodaření podniku může skončit ztrátou, jestliže jeho náklady jsou vyšší než výnosy

 

Vypořádání ztráty se může uskutečnit hl. způsoby:

 • a) úhradou od společníků- společníci vloží na BÚ podniku další finanč. prostředky ve výši
 • b) z nerozděleného zisku z minulých let
 • c) z rezervního fondu (případně z dalších fondů vytvořených ze zisku z minulých let)
 • d) převedením ztráty do příštího roku
 • e) snížením ZK (zapisuje se do OR)

 

Zvyšování zisku

 • snaha dosáhnout co nejvyššího zisku je v tržní ekonomice hnacím motorem podnikání

 

Podnik může zisk zvýšit:

1. Snižováním nákladů na jednotku výkonu

 • a) snížením spotřeby (např. snížením spotřeby energie)
 • b) snížením jejího oceňování (bude-li energii kupovat levněji)

2. Zvyšováním výnosů

 • a) zvýšením výkonů (prodá-li více výrobků nebo kvalitnější výrobky)
 • b) zvýšení jejich ocenění (prodá-li výrobky za vyšší cenu)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!