Význam a funkce účetnictví – maturitní otázka

 

Otázka: Význam a funkce účetnictví

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

Význam a funkce účetnictví – základní účetní zásady, funkce účetnictví, všeobecně uznávané účetní zásady, uživatelé účetních informací

 

Základní funkce účetnictví:

 • poskytovat uživatelům spolehlivé informace o tom, jak je daný podnik ekonomicky úspěšný

 

Od účetnictví se požaduje, aby poskytovalo informace především o:

 • finanční situaci podniku a jeho změnách
 • výši a struktuře majetku podniku
 • výsledku hospodaření podniku za určité časové období

 

Uživatelé účetních informací

Informace, které při vedení účetnictví využívají jak externí, tak interní uživatelé

Interní – vnitřní uživatelé, vlastníci firem, management firmy, zaměstnanci

Externí – vnější uživatelé, dodavatelé, banky poskytující úvěry, majitelé dluhopisů, finanční úřady, statistické úřady, potencionální zaměstnanci a investoři

 

Funkce účetnictví

Účetní informace se uživatelům předkládají ve formě účetní závěrky, tedy ve formě účetních výkazů.

Je nutné zajistit, aby informace v nich obsažené byly věrohodné, srovnatelné a srozumitelné.

 

Účetnictví plní následující funkce:

Informační – poskytuje potřebné informace svým uživatelům

Registrační – spočívá ve vedení soustavných zápisů o hospodářských operacích podniku

Důkazního prostředku – při vedení sporů, zejména těch, které vyplývají ze vztahu mezi věřitelem a dlužníkem

Daňová – účetnictví je základem pro vyměření daňových povinností

Manažerská – účetnictví je prostředkem, kterým manažeři prezentují vlastníkům podniku, jak jsou úspěšní při správě svěřeného majetku a jak sním podnikají

Rozhodovací – účetnictví poskytuje podklady pro podnikové a vnitropodnikové rozhodovací procesy

 

Účetní zásady

K tomu, aby účetnictví mohlo plnit uvedené funkce, musí být průkazné, úplné, spolehlivé, objektivní a musí podávat věrný obraz skutečnosti.

 

Při vedení účetnictví musíme proto dodržovat a uplatňovat dané účetní zásady, které mají tři úrovně:

Vyhlášené účetní zásady – obecně závazné ( podvojnost a souvztažnost)

Nevyhlášené účetní zásady – nemají obecnou závaznost a publikují se např. ve směrnicích, stanoviscích, dobrozdáních apod.

Základní zásady – představují teoretický základ účetnictví a tím i koncepční rámec všech úprav. Vycházejí ze zvykového práva a není zde jednotná úprava.

 

Obvykle se uvádějí jako všeobecně uznávané účetní zásady v následujícím výčtu:

 • Zásada účetní jednotky – účetnictví vždy za určitý celek = účetní jednotku
 • Předpoklad trvání podniku
 • Zásada periodicity zjišťování výsledků hospodaření a finanční situace
 • Zásada objektivity účetních informací – změny v aktivech a pasivech účtujeme až po objektivním ověření (znalcem)
 • Zásad historického účetnictví – upřednostňuje oceňování majetku v pořizovacích cenách
 • Zásada konzistence (věcné a metodické stálosti) metod při účtování hospodářských operací
 • Zásada vymezení okamžiku realizace – účtujeme okamžitě např. o výnosu při odeslání výrobku, nikoliv po přijetí peněz
 • Zásada opatrnosti – při oceňování majetku brát ohled na rizika a nejistoty
 • Zásada materiálnosti účetnictví – účetní výkazy mají obsahovat informace významné pro uživatele
 • Přednost obsahu před formou – rozhodující ekonomická podstata
 • Aktuální princip – vyžaduje vykazování ekonomických jevů za období jehož se věcně týkají (účetní období)

 

Dodržování těchto zásad vyplývá z nejvyšší všem nadřazené zásady – věrného zobrazení skutečnosti, tj. zobrazení reálné majetkové, finanční a důchodovou situací podniku.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!