Založení podniku – otázka z ekonomie a podnikání

 

   Otázka: Založení podniku

   Předmět: Ekonomie a podnikání

   Přidal(a): Ivca

 

Základní pojmy – podnik, podnikání, funkce podniku, volba právní formy, členění podniků podle různých hledisek, zakladatelský projekt a rozpočet, životní cyklus podniku

 

Základní pojmy:
právní úpravy: Občanský zákoník, Zákon o obchod. korporacích, Živnostenský zákon

Podnik – soubor hmotných, nehmotných a osobních položek podnikání
– př. stroje, know – how, lidské zdroje
Podnikání – soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku

Základní cíl:
maximalizace zisku

Další cíle
:
– dlouhodobá prosperita
– spokojenost zákazníků
– minimalizace nákladů
– ochrana životního prostředí

V praxi se ukazuje, že lepším cílem než je maximalizace zisku  je maximalizace tržní ceny akcií (= maximalizace hodnoty pro akcionáře)

Podnikové činnosti ,  charakteristika:

Základní funkce:
-přeměnit vstupy na výstupy
Činnosti podniku:
a) primární – zásobovací činnost (logistika)
– výrobní činnost
–  prodejní činnost
b) podpůrné – správní  činnost (administrativa, účetnictví,…)
– personální činnost
– vědecko – technická činnost
– investiční činnost (nákup majetku)
– finanční činnost

 

Kritéria volby právní formy podnikání:
– základní kapitál
– práva, povinnosti společníků
-(jde o to kdo vede podnik a zastupuje navenek –osobní účast na podnikání, předepsané orgány, zmocnění)
-dělení zisku
– ručení  (omezené, neomezené)
– počet zakladatelů
– administrativní náročnost založení
– finanční možnosti (snížení/ zvýšení ZK, přístup k cizímu kapitálu)
– daňové zatížení (FO = 15%; PO = 19% – daň z příjmu)
– zveřejňovací  povinnost (povinnost publikovat VH v obchodním věstníku, do 1 měsíce od schválení valnou hromadou)

 

Členění podniků dle různých hledisek:

Dle právní formy podnikání
– obchodní společnosti  – osobní  X kapitálové
– družstva
– státní podniky
– podnik jednotlivce

 

Dle sektorů a odvětví
– skupina odvětví s podobnými znaky
primární = prvovýroba (těžba surovin)
– podniky přichází do styku s přírodou
– zemědělství, lesnictví, těžební průmysl,…
sekundární = druhovýroba
– zpracování výstupů primárního sektoru
– papírnictví, stavebnictví, pekárenství, chemický průmysl,…
terciální = podniky poskytující služby
– CR, školství, bankovnictví,…
kvartální – věda, výzkum

 

Dle velikosti
– jiná kritéria v ČR a v EU
v ČR:
a) malé
– do 100 zaměstnanců
– obrat do 30 mil. Kč/rok
b)střední – do  500 zaměstnanců
– obrat do 100 mil. Kč /rok
c) velké – nad 500 zaměstnanců
– obrat větší než  100 mil. Kč /rok
v EU:
a) malé
– do 50 zaměstnanců
– obrat do 10 mil eur/ rok
b) střední –
do 250 zaměstnanců
– obrat do  50 mil. Eur / rok
c) velké –
nad 250 zaměstnanců
– obrat větší než  50 mil. Eur / rok 

 

Dle typu výroby
a) hromadná –
podnik vyrábí 1 druh výrobku v obřím množství
– coca cola
b) sériová –
vyrábí se v sériích (ve skupinách po několika výrobcích)
– auta
c) kusová – výroba na zakázku
– truhlářství
d) vázaná – výroba i vedlejších výrobků
– pivovar – mláto
e) plynulá – nepřetržitý sled úkonů

 

Podnikatelský plán:
1. Vymezení základních cílů podnikání (konkrétní zisk, spokojení zákazníci,…)
2. Specifika trhnu, na který podnik vstupuje (struktura trhu)
3. Výhody, které přinese produkt, služba
4. Způsob založení podniku (obor, velikost podniku)
5. Volba právní formy podnikání
6. Zakladatelský rozpočet (přehled o majetku+ zdroje na to)
7. Dlouhodobější finanční výhled
8. Pojištění podniku
9. Dopady na životní prostředí
10. Info o zakladatelích

 

PODNIKATELSKÝ PLÁN:
př. 3 studenti chtějí podnikat v oblasti reklamy na netu + tvorba webu

1. Volba oboru podnikání
– tvorba webu à Živnostenský zákonà volná živnost (splnění všeobecných podmínek)
2. Volba právní formy podnikání
– v. o. s.
3. Název firmy
– MONEYMAIL v.o.s.
4. Průzkum trhu
– dotazník o zájem služeb + konkurence (OR)
5. Obchodní podmínky
– záloha 25 -30 %
– splatnost faktur (10 dní)
– slevy (servis zdarma, zpětný bonus za zákazníka, množstevní slevy)
6. Umístění firmy
– doma u jednoho ze společníků
7. Rozpočet majetku, zdrojů financování
– zahajovací rozvaha
8. Plánovaná výsledovka
– měsíčně, ročně

 

Životní cyklus podniku – Zahájení podnikání
I. Zahájení podnikání
a) živnosti

– ohlašovací – dnem ohlášení
– koncesovaná – dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přidělení koncese
– neliší se den založení a den vzniku
b) obchodní společnosti
– zahájení je 2stupňové
založení – sepsání společenské smlouvy
– podpisem zakladatelské listiny
vznik –  dnem zápisu do OR
-do 6 měsíců od založení podat návrh na zápis
zřizovací výdaje- mezi založením a vznikem vyřizují bankovní účty, nájem prostorů,…
– předtím než podnikatel zahájí podnikání je nutno promyslet mnoho souvislostí podnikatelský plán

 

II: Růst podniku
– podnik zvyšuje objem výroby, prodeje

investice > odpisy           – nákup majetku je větší než jeho opotřebení

– podniky v ČR bývají podporovány dotacemi od státu z EU
– v této fázi může podnik také zaniknout, pokud nezvládne financování investic

 

Životní cyklus podniku – závěrečné fáze

 

III. Stabilizace podniku
 – podnik dosáhl optimální velikosti s ohledem na příležitosti trhu

Odpisy = investicím

 

Pokud odpisy budou převažovat nad investicemi à firma ztrácí tempo, může dojít ke krizi

IV. Krize podniku
dochází k:  radikálnímu snížení objemu tržeb
poklesu rentability  (výnosnost)
projevu platební neschopnosti

 

sanace  =  soubor opatření, přijímaných ze strany podniku
= smyslem je zásadní ozdravení, obnova finanční stability firmy
– pokud se začne provádět včas, je reálná možnost záchrany podniku

je nutné určit:
1. Příčiny krize – vnitřní  – nešikovní zaměstnanci
vnější – neochota kupovat výrobky
2. Povaha krize – strategická – chybná rozhodnutí managementu
– hospodářské výsledky – podnik je ve ztrátě
= vysoké náklady, nízké výnosy
– likvidita – dlouhodobé porušování pravidel finanční rovnováhy
3. Vývojová stadia – ohrožení
– hrozící bankrot

 

fáze sanace:
1. Analýza výchozí situace podniku – jak si podnik stojí
2. Formulace cílů sanace – co chceme zlepšit (propuštění nepotřebných zaměstnanců,…)
3. Ozdravný plán –  jak provedeme zlepšení, konkrétní opatření pro zlepšení finan. situace
– mohou se týkat – výroby, prodeje, financování, personální činnosti
4. Ukončení podnikání

 

V. Ukončení podnikání
2 stupně u obchodních společností – zrušení
–  zánik

 

Zrušení
– proces, který předchází zániku
důvody zrušení:
1. Obecné  –  uplynutí doby, na kterou byl podnik založen
– dosažení účelu, pro který byl podnik zřízen
– rozhodnutí společníků o zrušení
–  rozhodnutí soudu o zrušení
– sloučení, splynutí, přeměna v jinou společnost
2. Zvláštní – smrt společníka
– zánik PO, pokud je společníkem
– prohlášení konkurzu na majetek společníka
– zamítnutí návrhu na konkurz pro nedostatek majetku
způsoby zrušení:
a) s likvidací – neexistuje právní nástupce společnosti
– společnost přestane zcela existovat
– jménem firmy jedná likvidátor
– vstup do likvidace se zapisuje do OR
b) bez likvidace – podnik má nového právního nástupce, je převeden na něj majetek
musí platit – den výmazu společnosti = dni zápisu nové společnosti do OR

c) řešení úpadku- podnik je v úpadku, má více věřitelů a není schopen delší dobu plnit závazky
úpadek se řeší :  konkurzem
reorganizací (snaha o záchranu)
oddlužení (jen u FO nepodnikatel) = osobní bankrot
zvláštní způsoby

 

Konkurz:
– podnik nemá dostatečný majetek k úhradě svých závazků
cílem je:  prodej majetku
snaha o uspokojení věřitelů alespoň částečně
– soud jmenuje správce konkurzní podstaty à sestavení soupisu  majetku dlužníka à prodej majetku àpeníze dány věřitelům  (toto pořadí: zaměstnanci, stát, věřitelé)
– návrh na konkurz podávají věřitelé, samotný podnik

 

Zánik
dnem výmazu z OR

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!