Zásoby materiálu a zboží účtované způsobem B – účetnictví

 

Otázka: Zásoby materiálu a zboží účtované způsobem B

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Marrio

 

Charakteristika a členění

 • Oběžný majetek
 • Jednorázová spotřeba
 • Přeměna v jinou majetkovou složku

 

Veškeré zásoby jsou uvedeny v  1. účtové třídě:

 • Účtová skupina 11 – Materiál
 • Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní výroby
 • Účtová skupina 13 – Výrobky

 

Samotné zásoby se dělí:

 • Materiál – základní suroviny, obaly, pomocné a provozovací látky.
 • Nedokončená výroba – jsou rozpracované, nedají se prodat (neupečený rohlík).
 • Polotovary – jsou rozpracované v takové fázi, že se dají prodat (zmražené potraviny).
 • Hotové výrobky – jsou dokončené a určené k prodeji.
 • Zboží – všechno, co je již dokončeno a zakoupeno za účelem dalšího prodeje.
 • Zvířata – typická zásoba v zemědělství- drobné zvířectvo (drůbež)

 

Způsoby evidence zásob

 • Dodací list – vystavuje dodavatel pro kontrolu, jaké zboží posílá. Musí se doručit s dodávkou, aby odběratel mohl provést přejímku zboží.
 • Faktura – u plátců DPH daňový doklad. Je dokladem, který slouží pro evidenci do účetnictví, pro účely zúčtování daně z přidané hodnoty a pro vznik a uhrazení závazku.
 • Příjemka – doklad vystavený ve skladu odběratele při převzetí zásob a spolu se skladní kartou a výdejkou se vztahuje ke skladovému hospodářství. Přejímka – proces kontroly.
 • Výdejka – slouží k výdeji ze skladu do výroby. Současně se provede odepsání vydaného množství zásob ze skladní karty.
 • Kniha došlých faktur – je evidence sloužící v účtárně k přehledu o vzniklých závazcích firmy a o datu a způsobu uhrazování těchto faktur.
 • Příkaz k úhradě, výpis z běžného účtu, výdajový pokladní doklad – doklady, které se využívají k zajištění a evidenci u bezhotovostního a hotovostního placení.

 

Oceňování zásob

Při pořízení:

 • Pořizovací cena – cena, jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením. Její součástí není daň z přidané hodnoty (u plátců DPH). Vedlejší pořizovací náklady mohou zahrnovat: externí přepravné; vnitropodniková doprava; clo; provize; pojistné.
 • Ocenění ve vlastních nákladech – vlastními náklady se rozumí přímé náklady spojené s výrobou (spotřeba přímého materiálu; mzdy výrobních dělníků za odpracovaný čas; nepřímé náklady vztahující se k činnosti).
 • Reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Zpravidla se stanoví na základě odborného odhadu.
 • Nominální hodnota – jmenovitá hodnota je oceněním finančního majetku cenin a také vydaných cenných papírů.

 

Při vyřazení:

 • Při nákupu zásob dochází k tomu, že ceny jednoho druhu zásob jsou rozdílné jak od různých dodavatelů, tak i od jednoho dodavatele v různé době dodání. Tím mohou vznikat komplikace zejména při oceňování výdeje zásob ze skladu.
 • Ocenění v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem – je nutno výpočet provést nejméně jednou za měsíc.
 • Ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu = metoda FIFO – výdejky ze skladu se oceňují postupně od ceny nejstarší zásoby k cenám zásob novějších podle toho, jak se materiál postupně ze skladu odebírá.

 

Účtování zásob metodou B

 • O pořízení zásob „B“ se účtuje přímo do spotřeby (do nákladů), bez použití účtů zásob u materiálu (111, 112) a u zboží (131, 132), na konci účetního období se vyúčtuje počáteční a konečný stav zásob tak, aby odpovídal skutečnosti.
 • Převzetí zásob na sklad (příjemka) a jejich spotřeba (výdejka) se zaznamenává jen v analytické evidenci na skladních kartách. Z toho také vyplývá nezbytnost pečlivého vedení skladové evidence. Pro průkaznost stavu zásob v průběhu účetního období a pro provedení inventarizace. Bez běžné vedení skladové evidence nelze používat pro evidenci zásob způsob „B“.

 

Účtování zboží:

 • FAP za nákup zboží „B“ 504/321
 • VPD doprava zboží provedena ve vlastní režii 504/ 586
 • VÚD účtování na konci účetního období (k 31.12) konečný stav zboží zjištěný inventarizací 132/504

 

Účtování materiálu:

 • FAP za nákup materiálu „B“ – 501/321
 • VPD doprava materiálu 501/211
 • VÚD účtování na konci účetního období (k 31.12) konečný stav materiálu zjištěný inventarizací 112/501

 

Zásoby vlastní výroby

a) Zaúčtování počátečního stavu

 • Nedokončená výroba 581/121
 • Polotovary 582/122
 • Výrobky 583/123

 

b) Zaúčtování konečného zůstatku na konci účetního období (k 31.12)

 • Nedokončená výroba 121/581
 • Polotovary 122/582
 • Výrobky 123/583


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy