Zdroje financování a finanční řízení – maturitní otázka

 

   Otázka: Zdroje financování a finanční řízení

   Předmět: Ekonomie a finance podniku

   Přidal(a): Violka

 

 

Finanční řízení zahrnuje 2 oblasti:

1) ŘÍZENÍ NÁKLADŮ, VÝNOSŮ A ZISKŮ

 • plánují se náklady (snižování), výnosy (zvyšování) a zisk (hospodářský výsledek)

 

2) ŘÍZENÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ

 • zabývá se tím, jaká bude potřeba finančních prostředků k fungování podniku a kde je získat
 • jak bude zajištěna platební schopnost podniku
  • krátkodobé financování investic a dlouhodobých záměrů
  • dlouhodobé financování investic a dlouhodobých záměrů
 • tyto prostředky získává z vlastních a cizích zdrojů (= vlastní a cizí kapitál)

 

VLASTNÍ KAPITÁL

 • do podniku ho vložili jeho majitelé (společníci)
 • může s ním nakládat (snižovat, zvyšovat) podle svých potřeb, ale v rámci právních předpisů
 • vzniká při založení podniku a je dále rozšiřován v průběhu činnosti podniku

Rozdělení

 • základní kapitál – hlavní zdroj financování podniku, vzniká při založení, vklady společníků
 • kapitálové fondy – tvořeny zpravidla v průběhu činnosti podniku
 • fondy tvořené ze zisku – rezervní fond vytvářený ze zákona
 • hospodářský výsledek – nerozdělený zisk z minulých let a HV běžného roku

 

Zjištění HV z výsledkových účtů se dělí na:

 • HV provozní + HV finanční + HV mimořádný = HV běžné činnosti (= účetní výsledek)

 

CIZÍ KAPITÁL

 • je dluhem podniku, který musí v určité době splatit
 • většinou za něj podnik platí úrok
 • většina podniků používá vlastní kapitál

Rozdělení

 • krátkodobý
  • poskytován na dobu do 1 roku
  • krátkodobé bankovní úvěry
  • dodavatelské úvěry
  • zálohy přijaté od odběratelů
  • závazky vůči dodavatelům
  • zaměstnancům a státu
 • dlouhodobý
  • poskytován na dobu delší než 1 rok
  • dlouhodobé bankovní úvěry
  • leasingové dluhy
  • emitované podnikové obligace

 

Důvody pro použití cizího kapitálu

– nedostatek vlastních zdrojů

– věřitel poskytující cizí kapitál nemá právo zasahovat do řízení podniku

– může být levnější než vlastní kapitál = efekt finanční páky a vliv daňového štítu

 

Důvody proti použití cizího kapitálu

– zvyšuje zadluženost podniku

– snižuje finanční stabilitu podniku

– příliš vysoký podíl cizího kapitálu omezuje pravomoci managementu

– každý další dluh je dražší a je obtížnější ho získat, proto potencionální věřitelé se obávají o návratnost

 

Vliv daňového štítu

– úroky z úvěrů jsou náklady podniku a tím snižují daň z příjmů

HV = výnosy – náklady

– daň z příjmu se vypočítává z HV před zdaněním (výnosy – náklady) -> vyšší náklady -> nižší daň

 

Princip efektu finanční páky

– použitím cizího kapitálu se zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu

Výnosnost = kolik vlastníkům vynese vložený kapitál

Rentabilita vlastního kapitálu = zisk/vlastní kapitál * 100 (%)

– efekt finanční páky působí tehdy, když je výnosnost celkového kapitálu větší než úroková míra (placená za cizí kapitál)

 

KRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

– pohled na zdroje financování podniku podle toho, jak dlouho je má podnik k dispozici

 

Krátkodobé financování

slouží k financování: běžných nákupů, na úhradu mezd, úhrada daní

– jsou to zdroje se splatností do 1 roku

 

rozdělení:

1) krátkodobé závazky (jiné než úvěry)

– dosud nevyplacené závazky vůči dodavatelům

– dosud nezaplacené daně

– dosud nevyplacené mzdy

– nejlevnější zdroj financování, podnik nemusí platit úroky

 

2) krátkodobé bankovní úvěry

 • kontokorent

– poskytování na BÚ do výše dohodnutého limitu (mínusu)

– úrok se platí z čerpané částky

– většinou podnik musí alespoň 1x za rok úvěr splatit (tzv. být na BÚ v plusu)

 

 • eskontní úvěr

– banka odkoupí směnku před její splatností (dospělostí)

– peníze bance vrací směnečný dlužník

– od příjemce eskontního úvěru si účtuje úrok = diskont

 

 • lombardní úvěr

– úvěr je poskytnut proti zástavě nějaké movité věci

 

 • revolvingový úvěr

– uzavřen většinou na rok, během roku je obnovován

– používá se na financování např. zásob nebo pohledávek

– př. podnik má pohledávky, ale peníze potřebuje dřív, než mu odběratelé zaplatí

 

3) obchodní úvěry

– na rozdíl od běžného odkladu faktur, existuje mezi dodavatelem a podnikem dohoda o delší splatnosti

– většinou za úrok, ale menší než v bance

 

4) přijaté zálohy od odběratelů

– případ, kdy nám odběratel zaplatí dřív, než obdrží dodávku (placení před dodáním)

 

Financování oběžného majetku

– cílem je stanovit optimální množství oběžného majetku

– pro toto množství pak podnik musí získat potřebnou výši finančních prostředků

výše oběžného majetku a potřebných zdrojů se ovlivňuje: řízením zásob, pohledávek a závazků

 

ŘÍZENÍ ZÁSOB

– podnik potřebuje mít potřebnou výši zásob materiálu, nedokončené výroby…
– potřebuje peníze na nákup (materiálu), nebo mu zásoby vážou finanční prostředky -> zásoby by měly být co nejnižší
– také potřebuje zajistit plynulou výrobu -> určení výše zásob -> optimální velikost zásob

 

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK
– velikost pohledávek ovlivňuje platební schopnost podniku
– vhodná doba splatnosti, upomínky neplatičům

 

ŘÍZENÍ KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ
– krátkodobé závazky – nejlevnější zdroj financování
– podnik by měl hlídat jejich vhodnou výši a dobu splatnosti
Doba obratu peněz – stanovuje optimální množství oběžného majetku

 

DOP = doba obrazu zásob + doba splatnosti pohledávek – doba splatnosti závazků

 

Doba obratu zásob

– průměrná doba od nákupu materiálu do prodeje výrobků

– pro podnik je výhodnější, když je krátká

Doba splatnosti pohledávek

– stanovuje za jak dlouho odběratelé zaplatí, pro podnik výhodnější krátká doba

Doba splatnosti závazků

– stanovuje, za kolik dnů zaplatíme dodavatelům, výhodnější je delší doba

= abychom zjistili celkovou potřebu finančních prostředků potřebnou k zajištění provozu podniku

Celková potřeba finančních prostředků = doba obratu peněz * jednodenní náklady

 

Dlouhodobé financování

– finanční prostředky na dobu delší než 1 rok
– vlastní + cizí kapitál
použití na financování: dlouhodobé projekty, vývoj nových výrobků, modernizace, vstup na nové trhy

 

– rozdělení:

 • vklady majitelů

– vklady společníků u kapitálových společností a členů družstva
– peněžité i nepeněžité vklady – souhrn = základní kapitál

 

 • zisk

– zisk po odečtení daní = čistý zisk
– použití: pořízení majetku, výplata dividend, tvorba fondů, navýšení základního kapitálu, odměny pro zaměstnance, na navýšení základního kapitálu, na tvorbu fondů (fond = peníze na přesně stanovené účely (povinné i nepovinné fondy)
– zisk, který po rozdělení zbude = nerozdělený zisk

 

 • odpisy

– opotřebení dlouhodobého majetku

– náklad podniku, nejsou peněžním výdajem

– stabilní zdroj financování, podnik je má k dispozici, i když nevytvořil žádný zisk

 

 • dlouhodobé úvěry

– většinou využívány na pořízení dlouhodobého majetku – hypoteční a investiční

 

 • finanční leasing

– pronájem majetku od leasingové společnosti do zaplacení leasingových splátek
– končí převodem do vlastnictví nájemce

 

 • obligace (dluhopisy)

– úvěrové cenné papíry, ten kdo vydává je dlužník, ten kdo investuje je věřitel
– emitent dluhopisu vyplácí každoročně úrok a zavazuje se po uplynutí splatnosti dluhopis koupit zpět

 

Základní pravidlo financování (zlaté bilanční pravidlo)

 • DM by měl být financován z dlouhodobých zdrojů

–  podnik musí zabezpečit, aby mohl uhradit svoje závazky včas a v požadované výši, měl by být časový soulad mezi dobou životnosti DM a dobou, pro kterou je kapitál k dispozici

 • OM podniku by měl být financován z krátkodobých cizích zdrojů

 

Běžné a mimořádné financování (rozdělení financování podle jeho pravidelnosti)
a) běžné financování – zajišťuje běžný provoz podnik, nákup materiálu, výplata mezd…

b) mimořádné financování – používá se při zakládání podniku, při jeho likvidaci, při velkých změnách ve struktuře podniku…

 

Finanční analýza

= činnost, při které se hodnotí podnik z hlediska jeho ekonomického zdraví, hledají se slabé a silné stránky podniku
– vychází především z minulých dat, ale je podkladem především pro rozhodování o budoucnosti
– hodnotí podnik jako cele a ve všech faktorech, které ovlivňují ekonomickou situaci podniku
FA zjišťuje: zadluženost podniku, platební schopnost, hospodárnost, výnosnost

 

Uživatelé FA

 • interní
 1. manažeři – využívají FA k finančnímu řízení podniku, vyhodnocování investic, plánování, získávání investorů
 2. majitelé – je pro ně důležité zhodnocení vloženého kapitálu a budoucnost podniku, kontrolují manažery
 3. zaměstnanci – dlouhodobá stabilita podniku a platební schopnost

 

 • externí
 1. banky – schopnost vrátit půjčený kapitál v dohodnutém termínu
 2. potenciální investoři – zda se jejich vložený kapitál zhodnotí
 3. dodavatelé – zda budou zaplaceny jejich pohledávky a zda budou jejich vztahy dlouhodobé
 4. odběratelé – zda bude dodržen termín, velikost a kvalita jejich objednávky
 5. konkurence – srovnávání výsledků s daným podnikem
 6. stát – zaměstnanost, daňové povinnosti, případné dotace

 

Zdroje informací

– účetní výkazy (účetní závěrka)
a) rozvaha

– stav majetku a zdrojů k určitému datu, zjištění hospodářského výsledku
– aktiva – DM a OM
– pasiva – vlastní a cizí kapitál

 

b) výkaz zisků a ztrát

– údaje o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku

 

c) výkaz o peněžních tocích (cashflow)

– přehled příjmů a výdajů
– důležitý výkaz pro hodnocení platební schopnosti podniku
– podniku může dosahovat zisku, ale nemusí mít dost peněz na placení závazků

 

Nástroje FA

 • výpočet a vyhodnocení poměrových ukazatelů
 • srovnání vývoje v čase

 

Poměrové ukazatele

– vztah mezi dvěma absolutními ukazateli

– výhodou je rychlý obraz o základních charakteristikách podniku
patří sem: ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti

 

Ukazatele likvidity
– likvidita = schopnost podniku uhradit splatné závazky (základní podmínka existence podniku)
– majetek podniku může být různě likvidní

– kdyby podnik měl hradit svoje závazky – (Jak rychle by to dokázal a uhradil by je všechny?)
Rozdělení aktiv podle likvidity (jak rychle jdou přeměnit na peníze)

 1. Nelikvidní majetek – DM (budovy, pozemky, stroje)
 2. Likvidní majetek – OM (suroviny, materiál, zboží)
 3. Hotovost – peníze, šeky, ceniny, BÚ

 

Výpočet likvidity = likvidní prostředky/splatné závazky (čím se dá platit/splatné závazky)

Likvidita 1. stupně (okamžitá) – nejpřísnější, doporučená 20%

Likvidita 2. stupně (pohotová) – doporučená 100%

Likvidita 3. stupně (běžná) – doporučená 150%

 

Ukazatele rentability (výnosnosti)

– rentabilita = schopnost podniku dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu
– vyjadřuje míru zisku z podnikání
– vždy se poměřuje zisk (čitatel) k různým základnám

 

Rentabilita celkových aktiv/pasiv ROA

– kolik vynese vložený kapitál bez ohledu na to, jestli je vlastní nebo cizí
– důležité pro management podniku (roste? X klesá?)

 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE

– jak byl zhodnocen vlastní kapitál, důležité pro vlastníky podniku

 

Rentabilita náklad – kolik zisku podnik dosahuje z vynaložených nákladů

 

Rentabilita tržeb (výnosů) – jak se tržby podílí na tvorbě zisku

 

Ukazatele zadluženosti

– ukazují jaký je vztah mezi cizími a vlastními zdroji podniku
– měří rozsah, v jakém podnik používá k financování dluhy -> zadluženost
– použití dluhů může zvyšovat výnosnost a zároveň finanční nestabilitu

 

Ukazatel celkové zadluženosti

– zvýšení ukazuje růst zadluženosti (riziko pro věřitele)
– hodnoty nad 50% -> vážné riziko

 

Poměr cizího a vlastního kapitálu

– ukazuje na ochotu majitelů zapojit do podnikání vlastní kapitál
– měl by být <= 1

 

Ukazatel úrokového krytí

– kolikrát jsou úroky z poskytnutého kapitálu kryty ze zisku podniku, měl by být alespoň 3

 

Ukazatele aktivity

– měří, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy
– má-li více aktiv než potřebuje, tak v nich má vázány peníze a vyšší náklady a naopak


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy