Analýza neziskové organizace: Dejvické divadlo
Bezhotovostní platební styk – účetnictví
Časové rozlišení nákladů a výnosů – maturitní otázka
Časové rozlišení nákladů a výnosů – účetnictví
Cenné papíry a jejich účtování – účetnictví
Cenné papíry a účtování, evidence finančního majetku
Členění dlouhodobého majetku – maturitní otázka
Daň z nemovitostí – účetnictví
Daň z nemovitých věcí – jednotky a stavby pro bydlení
Daň z přidané hodnoty – otázka z účetnictví
Daně – maturitní otázka z ekonomie
Daně a daňová soustava – otázka z účetnictví
Daňová evidence – otázka z účetnictví
Daňová evidence – otázka z účetnictví (2)
Daňová evidence – otázka z účetnictví (3)
Daňová evidence – otázka z účetnictví (5)
Daňová soustava – ekonomie
Daňová soustava – maturitní otázka
Daňová soustava – maturitní otázka
Daňová soustava – otázka z účetnictví
Daňová soustava – otázka z účetnictví (2)
Daňová soustava – otázka z účetnictví (3)
Daňová soustava – otázka z účetnictví (4)
Daňová soustava – účetnictví (2)
Daňová soustava ČR – ekonomie (3)
Daňový systém – otázka z účetnictví
Daňový systém – otázka z účetnictví (2)
Dlouhodobý majetek – členění, pořízení, oceňování
Dlouhodobý majetek – členění, pořízení, oceňování (2)
Dlouhodobý majetek – ekonomie (3)
Dlouhodobý majetek – ekonomie (4)
Dlouhodobý majetek – ekonomie (5)
Dlouhodobý majetek – maturitní otázka
Dlouhodobý majetek – odpisy, oceňování, kapacita, využití, zdroje
Dlouhodobý majetek – opotřebení a vyřazení – účetnictví
Dlouhodobý majetek – otázka z účetnictví
Dlouhodobý majetek – otázka z účetnictví (2)
Dlouhodobý majetek – otázka z účetnictví (3)
Dlouhodobý majetek podniku – otázka z účetnictví
Dodavatelsko – odběratelské vztahy
Doklady v účetnictví – druhy, význam, náležitosti, opravy a archivace
DPH – maturitní otázka, referát
DPH (daň z přidané hodnoty) – maturitní otázka
Evidence materiálu a zboží – způsobem A – účetnictví
Evidence podnikání fyzických osob, daňová evidence, podvojné účetnictví
Finanční analýza (FA) – maturitní otázka
Finanční řízení a zdroje financování podniku
Finanční trh, cenné papíry a burza – otázka z ekonomie
Finanční trh, cenné papíry a burzy – otázka z ekonomie
Finanční účty – maturitní otázka
Financování činnosti podniku – maturitní otázka
Financování majetku – pasiva/cizí zdroje
Financování podnikových činnosti – maturitní otázka
Financování podniku – otázka z ekonomie
Historie a právní úprava účetnictví – maturitní otázka
Hospodaření podniku s dlouhodobým majetkem
Hospodaření podniku s oběžným majetkem – účetnictví
Hospodaření s oběžným majetkem – zásobování a logistika
Hospodářský výsledek – účetnictví
Hospodářský výsledek – účetnictví (2)
Hospodářský výsledek a jeho použití, rozdělení zisku
Hospodářský výsledek, zdanění, disponibilní zisk
Individuální podnikatel
Individuální podnikatel – maturitní otázka
Informační soustava podniku – maturitní otázka
Inventarizace – otázka z účetnictví
Inventarizace – otázka z účetnictví (2)
Inventarizace – otázka z účetnictví (3)
Inventarizace – otázka z účetnictví (4)
Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků (2)
Investice a dlouhodobý majetek – účetnictví
Investiční činnost – maturitní otázka (2)
Investiční činnost firmy – maturitní otázka
Investiční majetek – otázka z ekonomie
Kalkulace – pojem, členění, kalkulační vzorec a metody
Kalkulace, kalkulační vzorec, rozpočty, náklady
Kapitálové účty – účtová třída 4
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účtová třída 4
Krátkodobý majetek – maturitní otázka
Legislativní úprava účetnictví v ČR – maturitní otázka
Majetek a jeho formy – účetnictví
Majetek firmy – dlouhodobý – otázka z ekonomie
Majetek podniku – maturitní otázka
Majetek podniku – maturitní otázka (2)
Majetek podniku – maturitní otázka (3)
Majetek podniku – maturitní otázka (4)
Majetková struktura podniku, závěrka – účetnictví
Majetkové daně – maturitní otázka
Manka a přebytky – maturitní otázka
Materiálové zásoby – účetnictví
Metodické prvky účetnictví – maturitní otázka
Mzdy – maturitní otázka
Mzdy – maturitní otázka
Mzdy – maturitní otázka (2)
Náklady – členění, účtování, daňové uznávání
Náklady a jejich členění – otázka z účetnictví
Náklady a výnosy – maturitní otázka z ekonomie
Náklady a výnosy – maturitní otázka z účetnictví
Náklady a výnosy – maturitní otázka z účetnictví (2)
Náklady a výnosy – zachycení v účetnictví
Náklady a výnosy podniku – maturitní otázka
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek (2)
Nepřímé daně – otázka z ekonomie
Obchodní činnost podniku – maturitní otázka
Oběžný majetek – maturitní otázka
Oběžný majetek – maturitní otázka (2)
Oběžný majetek a jeho financování – otázka z účetnictví
Oběžný majetek podniku – ekonomie a účetnictví
Oběžný majetek, řízení zásob a oceňování zásob
Oceňování dlouhodobého majetku – otázka z účetnictví
Oceňování složek majetku, inventarizace majetku
Odměňování (mzdy) – ekonomie a účetnictví
Odměňování zaměstnanců – maturitní otázka
Odpisování dlouhodobého majetku – maturitní otázka
Odpisování, technické zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku
Odpisy – maturitní otázka
Organizace účetnictví – maturitní otázka
Organizace účetnictví – maturitní otázka (2)
Organizace účetnictví – maturitní otázka (3)
Organizace zásobovací činnosti – maturitní otázka
Peníze – funkce, měna, měnový kurz, burza, pojištění
Podstata účetnictví – maturitní otázka
Podstata, význam a funkce účetnictví
Pohledávky a závazky v zahraničním styku, kurzové rozdíly
Pokladna, ceniny, bankovní účty a úvěry – účetnictví
Pokladní služba – maturitní otázka
Pořízení a evidence dlouhodobého majetku
Právní úprava účetnictví – maturitní otázka
Právní úprava účetnictví – maturitní otázka (2)
Právní úprava účetnictví – maturitní otázka (3)
Právní úprava účetnictví a účetní soustava ČR
Právní úprava, směrná účtová osnova – účetnictví
Přímé daně – daňová soustava
Přímé daně – maturitní otázka
Přímé daně – maturitní otázka (2)
Principy účtování dlouhodobého majetku
Příprava výroby, kalkulace – účetnictví
Rozvaha – otázka z účetnictví
Rozvaha – otázka z účetnictví (2)
Rozvaha – otázka z účetnictví (3)
Rozvaha – otázka z účetnictví (4)
Rozvaha podniku a inventarizace
Směrná účtová osnova, účet – účetnictví
Sociální pojištění – otázka z ekonomie
Soustava účetních knih – maturitní otázka
Soustava účetních knih v daňové evidenci – účetnictví
Soustava veřejných rozpočtů ČR – maturitní otázka
Správa daní – otázka z účetnictví
Systém vedení účetnictví – maturitní otázka
Technicko-hospodářské normy – maturitní otázka
Trh práce a odměňování – maturitní otázka z ekonomie
Účet a jeho podstata, třídění účtů, účtová osnova a rozvrh
Účetní doklady – maturitní otázka z účetnictví
Účetní doklady – maturitní otázka z účetnictví (2)
Účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy
Účetní dokumentace – maturitní otázka
Účetní dokumentace – maturitní otázka (2)
Účetní dokumentace a účetní doklady – účetnictví
Účetní knihy – maturitní otázka
Účetní knihy pro daňovou evidenci – otázka z účetnictví
Účetní uzávěrka a závěrka – otázka z účetnictví
Účetní uzávěrka a závěrka – otázka z účetnictví (2)
Účetní uzávěrka a závěrka, finanční analýza
Účetní zápisy a účetní knihy – maturitní otázka
Účetní závěrka u podnikatelského subjektu
Účetnictví – maturitní otázka
Účetnictví – podstata, význam, právní úprava, úkoly a zásady
Účetnictví bank – maturitní otázka
Účtová osnova, účtový rozvrh – otázka z účetnictví
Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek – maturitní otázka z ekonomie
Účtová třída 6 – otázka z účetnictví
Účtování materiálu (způsoby A a B) – účetnictví
Účtování materiálů a zboží
Účtování na finančních účtech – otázky
Účtování na finančních účtech (pokladna, ceniny, BÚ, úvěry)
Účtování o daních – maturitní otázka
Účtování o krátkodobém finančním majetku
Účtování o zásobách vlastní výroby – účetnictví
Účtování o zboží – účetnictví
Účtování zásob materiálu – prodej a inventarizační rozdíly
Účtování zboží (způsob A a B, inventarizace) – účetnictví
Úvěry – otázka z účetnictví
Valutová pokladna a kurzovní rozdíly – maturitní otázka
Vnitropodnikové účetnictví – maturitní otázka
Vnitropodnikové účetnictví – úkoly, vedení, analytická evidence
Vnitropodnikové účetnictví (úkoly, formy, způsoby vedení)
Výnosy – členění, účtování, tržby a HV
Výnosy ve finančním účetnictví
Výpočet čisté mzdy zaměstnance
Výrobní činnost podniku – maturitní otázka
Výsledek hospodaření
Význam a funkce účetnictví – maturitní otázka
Význam a úloha účetnictví, daňové evidence
Základní pojmy účetnictví, účetní dokumentace
Základní účtování mezd – maturitní otázka
Základy účetnictví – maturitní otázka
Základy účtování nákladů, výnosů a mezd
Zákon o účetnictví – maturitní otázka
Zaměstnání, odměňování, daně a pojištění
Zásobovací činnost – účetnictví
Zásobovací činnost podniku
Zásobování – činnost podniku – otázka z ekonomie
Zásobování – maturitní otázka
Zásobování – maturitní otázka (2)
Zásobování – maturitní otázka (3)
Zásobování – maturitní otázka (4)
Zásobování a účtování zásob – otázka z účetnictví
Zásoby – maturitní otázka
Zásoby – maturitní otázka z ekonomie a účetnictví
Zásoby (členění, oceňování, účtování, inventarizace)
Zásoby materiálu a zboží účtované způsobem B – účetnictví
Zásoby v podniku – účetnictví
Zásoby, členění a oceňování, způsoby evidence zásob – účetnictví
Závazky – zúčtovací vztahy, tuzemské/cizí, inventarizace
Zdanění příjmů právnických osob, majetkové daně
Zdroje financování – účetnictví
Způsob stanovení ceny – otázka z ekonomie a účetnictví
Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Zúčtovací vztahy – maturitní otázka
Zúčtovací vztahy podniku, evidence tuzemských pohledávek a závazků
Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí – účetnictví
Zúčtovací vztahy z obchodních styků a zahraniční obchodní operace
Zúčtování se zaměstnanci – účetnictví
Zúčtování vztahů podniku ke státnímu rozpočtu – účetnictví
Zvláštní případy při účtování zásob – účetnictví
Zvláštní účetní případy materiálových zásob
Zvláštnosti účtování firem – účetnictví
Zvláštnosti účtování materiálových zásob – účetnictví
Zvláštnosti v obchodních korporacích, účetnictví podnikatele